نویسنده = معصومه اشتیاقی
بررسی مفهوم حق به شهر در سیاست‌گذاری شهری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 67-84

معصومه اشتیاقی؛ محمود شارع پور