دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستقل پژوهشی

1. سنجش مطلوبیت پیاده‌راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی (مطالعه موردی: پیاده‌راه نادری شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

افسانه علی بخشی؛ سعید امانپور؛ آسیه سلیمانی زاده