نمایه نویسندگان

آ

 • آتش افروز، نسرین ریز پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از تکنیک دیمتل و AHP فازی (مطالعه موردی: بخش دهدز استان خوزستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 61-81]
 • آریان کیا، مصطفی بررسی تأثیر حضورپذیری و حس رضایت‌مندی ساکنان محیط‌های مسکونی از امنیت اجتماعی سکونتگاه‌های شهر گرگان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 19-34]
 • آزادخانی، پاکزاد بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در دریاچه ارومیه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 40-54]

ا

 • ابدی، فائزه تدوین مهم ترین راهبردها در راستای ارتقا کیفیت محیط زیست شهری با رویکرد شهرسازی بایوفیلیک (مطالعه‌ی موردی: شهر طرقبه) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 78-99]
 • ابراهیم زاده آسمین، حسین بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهری (مطالعه‌ی موردی: ناحیه‌ی کریم آباد شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 25-44]
 • احمدی، توران تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه‌ی موردی: استان بوشهر) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]
 • احمدی، حسن بررسی عملکرد تأثیر بهسازی بافت‌های فرسوده‌ی شهری بر کیفیت زندگی محله‌ی نارنجباغ شهر نکا استان مازندران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 59-77]
 • اسدی سروستانی، خدیجه بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهری (مطالعه‌ی موردی: ناحیه‌ی کریم آباد شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 25-44]
 • اشتیاقی، معصومه بررسی مفهوم حق به شهر در سیاست‌گذاری شهری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 67-84]
 • امامدادی طارمی، محمد مهدی تحلیل فضایی پراکنده‌رویی شهری با استفاده ازGIS و مدل هلدرن (مطالعه‌ی موردی؛ شهر بستک، استان هرمزگان) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-121]
 • امانپور، سعید شناسایی و تحلیل الگوی گسترش ‌شهر اهواز در بازه زمانی 1360 تا 1400 [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 77-96]
 • امانپور، سعید سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری در برخورداری از شاخص‌های ترکیبی توسعه (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 48-66]
 • امانپور، سعید تحلیل مکانی نقشه‌ی کاربری اراضی شهری جهت تولید نقشه‌ی آسایش صوتی در شهر همدان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 127-143]
 • امانپور، سعید سنجش مطلوبیت پیاده‌راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی (مطالعه موردی: پیاده‌راه نادری شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انوری، فردوس تحلیل فضایی پراکنده‌رویی شهری با استفاده ازGIS و مدل هلدرن (مطالعه‌ی موردی؛ شهر بستک، استان هرمزگان) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-121]
 • ایمانفرد، اکرم بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در دریاچه ارومیه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 40-54]

ب

 • بالیده، امین الله تحلیلی بر میزان اهمیت مؤلفه‌های کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • براهویی، آرزو بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهری (مطالعه‌ی موردی: ناحیه‌ی کریم آباد شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 25-44]

پ

 • پیوند، ندا تحلیل مکانی نقشه‌ی کاربری اراضی شهری جهت تولید نقشه‌ی آسایش صوتی در شهر همدان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 127-143]

ت

 • تقوایی، مسعود تحلیلی بر میزان اهمیت مؤلفه‌های کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • تنهایی، کبری بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی خانوارهای شهری و روستایی استان ایلام با استفاده از رگرسیون معادلات به‌ظاهر نامرتبط [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 45-60]

ج

 • جعفری، یحیی تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه‌ی موردی: استان بوشهر) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]

ح

 • حسینیان، نگار تدوین مهم ترین راهبردها در راستای ارتقا کیفیت محیط زیست شهری با رویکرد شهرسازی بایوفیلیک (مطالعه‌ی موردی: شهر طرقبه) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 78-99]
 • حسینی سیاه گلی، مهناز بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 55-76]
 • حیدری فر، محمدرئوف بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 55-76]

خ

 • خالدی، شهریار تحلیل و پهنه‌بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (سیل و زلزله) ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 17-36]

د

 • دامن باغ، صفیه شناسایی و تحلیل الگوی گسترش ‌شهر اهواز در بازه زمانی 1360 تا 1400 [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 77-96]
 • دیوسالار، اسداله بررسی عملکرد تأثیر بهسازی بافت‌های فرسوده‌ی شهری بر کیفیت زندگی محله‌ی نارنجباغ شهر نکا استان مازندران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 59-77]

ر

 • رحیمی، ابراهیم تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه‌ی موردی: استان بوشهر) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]
 • رحیمی، حمزه تحلیلی بر میزان اهمیت مؤلفه‌های کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • رستمی، محمدحسین تحلیل فضایی پراکنده‌رویی شهری با استفاده ازGIS و مدل هلدرن (مطالعه‌ی موردی؛ شهر بستک، استان هرمزگان) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-121]
 • رستمی، مسلم تحلیل شاخص‌های شهر خلاق با استفاده از مدل ساختاری تفسیری (مطالعه‌ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 82-104]
 • رضایی اسحق وندی، ساره سنجش و رتبه بندی چالش های پیش روی مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 97-114]
 • رضایی اسحق وندی، ساره تحلیل شاخص‌های شهر خلاق با استفاده از مدل ساختاری تفسیری (مطالعه‌ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 82-104]
 • رضوی، سیده معصومه سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری در برخورداری از شاخص‌های ترکیبی توسعه (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 48-66]
 • رمضان پور اسعدیه، خاطره سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری در برخورداری از شاخص‌های ترکیبی توسعه (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 48-66]
 • رمضان پور اسعدیه، خاطره تحلیل مکانی نقشه‌ی کاربری اراضی شهری جهت تولید نقشه‌ی آسایش صوتی در شهر همدان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 127-143]
 • رمضان تاش دهگرجی، حسین تحلیلی بر وضعیت نواحی شهر مهاباد به لحاظ مؤلفه‌های خدمات شهری با تأکید بر عدالت فضایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 85-97]

س

 • سایه میری، علی بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی خانوارهای شهری و روستایی استان ایلام با استفاده از رگرسیون معادلات به‌ظاهر نامرتبط [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 45-60]
 • سلطانی، اعظم بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در دریاچه ارومیه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 40-54]
 • سلیمانی راد، اسماعیل بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 55-76]
 • سلیمانی زاده، آسیه سنجش مطلوبیت پیاده‌راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی (مطالعه موردی: پیاده‌راه نادری شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شارع پور، محمود بررسی مفهوم حق به شهر در سیاست‌گذاری شهری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 67-84]
 • شنبه پور، فرشته تحلیل ساختاری توسعه شهری کلان شهر اهواز با رویکرد آینده پژوهی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]

ص

 • صداقت، شکیلا بررسی عوامل کالبدی مؤثر در ایجاد و ارتقاء حس‌تعلق مکانی در طراحی شهری (مطالعه‌ی موردی: فضای عمومی بلانش شهر مشهد) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 105-126]
 • صفائی پور، مسعود تحلیل ساختاری توسعه شهری کلان شهر اهواز با رویکرد آینده پژوهی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • صفائی پور، مسعود ریز پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از تکنیک دیمتل و AHP فازی (مطالعه موردی: بخش دهدز استان خوزستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 61-81]

ع

 • علمیزاده، هیوا کارایی روش‌های فازی در ناحیه‌بندی مناطق شهری با استفاده از تصاویر پنکروماتیک HR-PR(مطالعه موردی: شهر قشم) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 35-47]
 • علی بخشی، افسانه تحلیل و پهنه‌بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (سیل و زلزله) ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 17-36]
 • علی بخشی، افسانه سنجش مطلوبیت پیاده‌راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی (مطالعه موردی: پیاده‌راه نادری شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، مهدی شناسایی و تحلیل الگوی گسترش ‌شهر اهواز در بازه زمانی 1360 تا 1400 [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 77-96]

ف

 • فتحی، علی سنجش و رتبه بندی چالش های پیش روی مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 97-114]
 • فرجی دارابخانی، محمد تحلیل نقش گردشگری مذهبی اربعین در توسعه‌ی پایدار شهرهای گذرگاهی- مرزی (مطالعه‌ی موردی: شهر مهران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-24]
 • فرهمند، قاسم تحلیل و پهنه‌بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (سیل و زلزله) ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 17-36]

م

 • مجتبوی، سیده مریم بررسی عوامل کالبدی مؤثر در ایجاد و ارتقاء حس‌تعلق مکانی در طراحی شهری (مطالعه‌ی موردی: فضای عمومی بلانش شهر مشهد) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 105-126]
 • محقق، زهرا سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری در برخورداری از شاخص‌های ترکیبی توسعه (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 48-66]
 • مرادی، هوشنگ تحلیل نقش گردشگری مذهبی اربعین در توسعه‌ی پایدار شهرهای گذرگاهی- مرزی (مطالعه‌ی موردی: شهر مهران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-24]
 • ملکی، محمد توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه‌ی موردی: محلات غیررسمی شهر ایلام) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 37-58]
 • مهدی‌پور‌حسین‌آباد، هادی کارایی روش‌های فازی در ناحیه‌بندی مناطق شهری با استفاده از تصاویر پنکروماتیک HR-PR(مطالعه موردی: شهر قشم) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 35-47]
 • مهریان، فرزانه تحلیل مکانی نقشه‌ی کاربری اراضی شهری جهت تولید نقشه‌ی آسایش صوتی در شهر همدان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 127-143]
 • مودت، الیاس سنجش و بهینه سازی مسیرهای گردشگری با تکنیک VIKOR و AHP (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر دزفول) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 22-39]
 • موسوی، میرنجف توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه‌ی موردی: محلات غیررسمی شهر ایلام) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 37-58]
 • مومن پور آکردی، مریم بررسی عملکرد تأثیر بهسازی بافت‌های فرسوده‌ی شهری بر کیفیت زندگی محله‌ی نارنجباغ شهر نکا استان مازندران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 59-77]
 • میرکتولی، جعفر بررسی تأثیر حضورپذیری و حس رضایت‌مندی ساکنان محیط‌های مسکونی از امنیت اجتماعی سکونتگاه‌های شهر گرگان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 19-34]

و

 • ولی پور، میلاد سنجش و بهینه سازی مسیرهای گردشگری با تکنیک VIKOR و AHP (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر دزفول) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 22-39]

ه

 • هوشیار، حسن تحلیلی بر وضعیت نواحی شهر مهاباد به لحاظ مؤلفه‌های خدمات شهری با تأکید بر عدالت فضایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 85-97]