اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کریم حسین زاده دلیر

استاد دانشگاه تبریز دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

khdalir2021gmail.com

سردبیر

دکتر سعید ملکی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

lite.scu.ac.ir/en/~malekis
malekisscu.ac.ir
09351410707
0000-0001-6884-4259

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی فیروزی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

m.alifirooziscu.ac.ir
06133330011-19

دکتر احمد پور احمد

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura/
apourautac.ir

دکتر عیسی ابراهیم زاده

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iebrahimzadehgmail.com
05431136792

مسعود صفایی پور

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

safaee_pscu.ac.ir
06133330011-19

دکتر رسول قربانی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.gorbani
ghorbani.rasoulgmail.com
041-3392274

دکتر یارمحمد قاسمی

استاد و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام دکتری جامعه شناسی فرهنگی

ya_ghasemi2004yahoo.com

دکتر حمیدرضا وارثی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ac.ir/~h.varesi
h.varesigeo.ui.ac.ir

دکتر صدیقه لطفی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

s.lotfiumz.ac.ir

دکتر ناهید سجادیان

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

nsajadiyanscu.ac.ir
06133330011-19

محمدحسین سرائی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یزد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

yazd.ac.ir/people/saraei
msaraeiyazd.ac.ir

h-index: 5  

دکتر حسین نظم فر

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

nazmfaruma.ac.ir

دکتر عباس علی پور

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک دانشگاه جامع امام حسین (ع) دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک

aivan31yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr Saied Pirasteh

Associate Professor ,Geography and Environmental Management Waterloo Institute for Disaster Management, University of Waterloo, Canada

uwaterloo.ca/mobile-sensing/people-profiles/
s2pirastuwaterloo.ca
+14(16)835- 5930
0000-0002-3177-037X

h-index: 25  

Dr Soheil Sabri

Associate Professor, Center for Spatial Data Infrastructures and Land Administration in the University of Melbourne Urban Analytics

findanexpert.unimelb.edu.au/profile/690462-soheil-sabri#
soheil.sabriunimelb.edu.au
-

h-index: 11  

ویراستار ادبی

دکتر مختار ابراهیمی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری زبان و ادبیات فارسی

dr.ebrahimi1345gmail.com
06133330011-19

ویراستار انگلیسی

مریم ابراهیمی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی

maryamebrahimii860gmail.com

مدیر اجرایی

دکتر پاکزاد آزادخانی

استادیار گروه معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه باختر ایلام دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

pakzad540azadgmail.com

مدیر داخلی

الیاس مودت

استادیار و عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

mavedatejsu.ac.ir
0000-0002-0837-1223

مدیر فنی

محمد کرم پور

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

karampour.m54gmail.com

کارشناس نشریه

مهناز حسینی سیاه گلی

دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

m.hoseini6768gmail.com