اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کریم حسین زاده دلیر

استاد دانشگاه تبریز دکتری مطالعات شهری و منطقه ای

dr_k_daliryahoo.com

سردبیر

دکتر سعید ملکی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

lite.scu.ac.ir/en/~malekis
malekisscu.ac.ir
09351410707
0000-0001-6884-4259

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی فیروزی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacherEn.aspx?PersonID=8-1757762&CultureID=2
m.alifirooziscu.ac.ir
06133330011-19

دکتر احمد پور احمد

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

geography.ut.ac.ir/en/~apoura
apourautac.ir

h-index: 9  

دکتر عیسی ابراهیم زاده

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/en?skinsrc=[g]/skins/usben/homepage
iebrahimzadehgmail.com
05431136792
0000-0002-9953-1295

h-index: 10  

دکتر مسعود صفایی پور

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacherEn.aspx?PersonID=8-1357129&CultureID=2
safaee_pscu.ac.ir
06133330011-19

دکتر رسول قربانی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.gorbani
ghorbani.rasoulgmail.com
041-3392274

دکتر یارمحمد قاسمی

استاد و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام دکتری جامعه شناسی فرهنگی

ya_ghasemi2004yahoo.com

دکتر حمیدرضا وارثی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ac.ir/~h.varesi
h.varesigeo.ui.ac.ir

دکتر صدیقه لطفی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

rms.umz.ac.ir/~slotfi/en/
s.lotfiumz.ac.ir
09112122854
0000-0001-6467-0642

دکتر ناهید سجادیان

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacherEn.aspx?PersonID=2-9164995&CultureID=2
nsajadiyanscu.ac.ir
06133330011-19
0000-0002-4616-7071

h-index: 2  

دکتر محمدحسین سرائی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یزد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

yazd.ac.ir/people/saraei
msaraeiyazd.ac.ir
31232092
0000-0003-3449-3969

h-index: 7  

دکتر علی اکبر عنابستانی

استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

earth.sbu.ac.ir/~a_anabestani
anabestanium.ac.ir
+98(21)2990-5624
0000000314615893

h-index: 8  

دکتر حسین نظم فر

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

uma.ac.ir/cv.php?cv=299&url_title=Hossein-Nazmfar&print=1&rewrite_url=1&mod=scv
nazmfaruma.ac.ir

دکتر سعید امانپور

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

amanpourscu.ac.ir

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr Saied Pirasteh

Department of Surveying and Geoinformatics, Faculty of Geosciences and Environmental Engineering, Southwest Jiaotong University, Xipu Campus, Chengdu 611756, China Geological Hazards and Disasters

www.geoime.ca/
s2pirastuwaterloo.ca
+14(16)835- 5930
0000-0002-3177-037X

h-index: 26  

Dr Soheil Sabri

Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration in The University of Melbourne Urban Analytics

findanexpert.unimelb.edu.au/profile/690462-soheil-sabri#
soheil.sabriunimelb.edu.au
-

h-index: 11  

ویراستار ادبی

دکتر مختار ابراهیمی

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری زبان و ادبیات فارسی

lite.scu.ac.ir/en/~m.ebrahimi
dr.ebrahimi1345gmail.com
06133330011-19

ویراستار ارشد

مریم ابراهیمی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی

maryamebrahimii860gmail.com

ویراستار انگلیسی

سجاد ملایی قلعه محمد

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

sajad.molaiyahoo.com
09369495429

مدیر داخلی

دکتر الیاس مودت

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی ، دانشکده معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

jsu.ac.ir/page/TeachPersonalInfo/?tid=142
mavedatejsu.ac.ir
0000-0002-0837-1223

مدیر اجرایی

دکتر پاکزاد آزادخانی

استادیار گروه معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه باختر ایلام دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

pakzad540azadgmail.com

کارشناس نشریه

مهناز حسینی سیاه گلی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

m.hoseini6768gmail.com

صفحه آرا

فهیمه فدائی جزی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

f-fadaeijazistu.scu.ac.ir
0000-0003-4649-8951