مدیر مسئول


دکتر کریم حسین زاده دلیر دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

استاد دانشگاه تبریز

 • khdalir2021gmail.com

سردبیر


دکتر سعید ملکی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی فیروزی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • m.alifirooziscu.ac.ir
 • 06133330011-19

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد پور احمد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیسی ابراهیم زاده دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول قربانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

اعضای هیات تحریریه


دکتر یارمحمد قاسمی دکتری جامعه شناسی فرهنگی

استاد و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

 • ya_ghasemi2004yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا وارثی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدیقه لطفی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

 • s.lotfiumz.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ناهید سجادیان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • nsajadiyanscu.ac.ir
 • 06133330011-19

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین سرائی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یزد

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نظم فر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

 • nazmfaruma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس علی پور دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • aivan31yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


Dr Saied Pirasteh Waterloo Institute for Disaster Management, University of Waterloo, Canada

Associate Professor ,Geography and Environmental Management

اعضای هیات تحریریه


Dr Soheil Sabri Urban Analytics

Associate Professor, Center for Spatial Data Infrastructures and Land Administration in the University of Melbourne

ویراستار ادبی


دکتر مختار ابراهیمی دکتری زبان و ادبیات فارسی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • dr.ebrahimi1345gmail.com
 • 06133330011-19

ویراستار انگلیسی


مریم ابراهیمی زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 • maryamebrahimii860gmail.com

مدیر داخلی


دکتر پاکزاد آزادخانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استادیار گروه معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه باختر ایلام

 • pakzad540azadgmail.com

مدیر اجرایی


الیاس مودت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استادیار و عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مدیر فنی


محمد کرم پور کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

 • karampour.m54gmail.com

کارشناس نشریه


مهناز حسینی سیاه گلی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • m.hoseini6768gmail.com

اعضای هیات تحریریه


مسعود صفایی پور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • safaee_pscu.ac.ir
 • 06133330011-19