گردشگری شهری
نقش مبلمان شهری در انتخاب مقصد گردشگری(مطالعه موردی: شهرستان طالقان)

علی توکلان؛ سمیرا ارجمندی فر

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 120-134

چکیده
  زمینه و هدف: مبلمان شهری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی هستند که اساسا برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند و استفاده ی گردشگران از این تسهیلات می تواند به تداوم آنها کمک نموده و موجبات توسعه گردشگری را در آن شهرها فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مبلمان شهری در انتخاب مقصد گردشگری با نمونه موردی شهرستان طالقان می باشد.روش بررسی: ...  بیشتر