برنامه ریزی شهری
واکاوی علل ناکامی شهرهای جدید در ایران

غلامرضا جهان محمدی؛ مهدی قرخلو؛ زهرا احمدی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 135-156

چکیده
  زمینه و هدف: یک دهه بعد از انقلاب برای ساماندهی نظام شهری کشور، احداث شهرهای جدید در اطراف مادرشهرها و مراکز شهری پرجمعیت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. امّا نتایج مورد انتظار یعنی نظامند کردن شهرنشینی و توسعه شهرسازی کشور حاصل نشده است. این مقاله با هدف بررسی عوامل  ناکامی  اهداف شهرهای جدید در ایران تدوین شده است.روش ...  بیشتر