شهرسازی
سنجش غنای حسی در پیاده بازار(مطالعۀ موردی: پیاده بازار جنّت مشهد)

سیده مریم مجتبوی؛ فاطمه سادات رضوی سطوتی؛ فاطمه قاسمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 71-83

چکیده
  زمینه و هدف: تجربۀ انسان در فضاهای مختلف شهر از طریق کانال‌های حسی گوناگون صورت می‌گیرد. در ادراک یک فضا هر چه اندام‌های حسی بیشتری برانگیخته شوند، تأثیرگذاری فضا بیشتر و درک از فضا عمیق‌تر صورت خواهد گرفت و وسعت تجارب حاصله با مفهوم غنای حسی قابل بررسی است. پیاده‌راه‌ها یکی از جلوه‌های سرزندگی و حیات شهری هستند و یکی از راه‌های ...  بیشتر