رفتارهای دوستدار محیط‌‌ زیست شهری در فضاهای عمومی فرهنگی- ورزشی در استان های کشور

لیلا نظری؛ محمد سعید کیانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 119-137

چکیده
  محیط زیست بشری از قرن بیستم بدین سو در معرض بی سابقه ترین آسیب ها به دلیل سرعت توسعه صنعتی در سراسر جهان بوده است. هدف از پژوهش حاضر، تحقق رفتارهای دوستدار محیط­زیست شهری در ورزش از نظر مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی است. .محقق در این تحقیق به دنبال طراحی الگویی برای برگزاری رویدادهای ورزشی دوستدار محیط زیست در ایران است.  ...  بیشتر