مدیریت شهری
ارزیابی و تحلیل عملکرد شهرداری ایلام بر پایه رضایتمندی شهروندان

سجاد منفرد؛ طاهر پریزادی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 103-119

چکیده
  امروزه، شهرداری نهادی است که تأثیر عمده­ای بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. از اینرو رضایتمندی شهروندان یکی از مهم­ترین معیارهای سنجش عملکرد شهرداری است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از نظر شهروندان، میزان رضایت آنان از عملکرد شهرداری ایلام در حوزه­های گوناگون سنجیده شود. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و از ...  بیشتر