کاربست تئوری زمینه گرایی در طراحی ورودی شهرکرمانشاه از سمت همدان

اردلان حسینی؛ کیومرث حبیبی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 23-42

چکیده
  عدم توجه به فضای ورودی شهر در جریان رشد شتابان شهرنشینی، این فضاها را با بحران بی‌هویتی روبه‌رو کرده است. دستیابی به طراحی دارای کیفیت قابل‌فهم ، رجوع به زمینه طرح راه برون‌رفت از این مسائل است. هدف از این پژوهش؛ حفظ و تداوم هویت پیشین، ارتباط مخاطب با هویت مکان از طریق ارتباط بصری با عناصر نمادین، ایجاد مکث از طریق ارتباط بصری با ...  بیشتر