کلیدواژه‌ها = شهر اهواز
بررسی تاثیر جزایر گرمایی کلانشهر اهواز بر میزان آسایش روانی شهروندان

دوره 3، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-22

مریم ناصر؛ مسعود صفائی پور؛ کامران رضایی جعفری


شناسایی و تحلیل الگوی گسترش ‌شهر اهواز در بازه زمانی 1360 تا 1400

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 77-96

سعید امانپور؛ مهدی علیزاده؛ صفیه دامن باغ