نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، استانداری کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

رشد و توسعه در شهرها علاوه بر منابع مالی و رشد اقتصادی و اجتماعی، نیازمند مدیریت شهری کارآمد است. مدیریت شهری امروزه دارای چالش‌های فراوانی است. در این پژوهش، چالش های پیش روی مدیریت شهری مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و مهم ترین هدف سنجش ورتبه بندیچالش های مدیریت شهری در شهرکرمانشاه است.. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با رویکرد توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است و شیوه­ی گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه­ای و بررسی میدانی(پرسشنامه) یافته­ها بر اساس نظرسنجی و مصاحبه با 15 کارشناس خبره از متخصصان در امور شهری شهرکرمانشاه که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردید.در این پژوهش مؤلفه‌های سطح پایین توسعه زندگی و اجتماعی، تعارضات سیاسی و ساختاری نظام حکومتی تمرکزگرا و مدیریت شهری عدم تمرکزگرا، تعارض ماهیتی مدیریت شهری محلی با نظام کلان اداری اجرایی، نامشخص بودن تشکیلات و روابط بین سازمانی مدیریت شهری، نامشخص بودن تشکیلات و روابط درون سازمانی مدیریت شهری، ناکارآمدی قوانین مدیریت شهری، کمبود و خلاء نیروی انسانی متخصص از طریق نرم افزار PROMETHEE visual مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، تا اولویت‌بندی معیارهای مؤثر در مدیریت شهری مشخص شود. ی یافته­ها بر اساس نظرسنجی و مصاحبه با 15 کارشناس خبره از متخصصان در امور شهری ادارات وسایر ارگان­های مرتبط با مدیریت شهری شهرکرمانشاه به تعیین توابع برتری و وزن دهی به شاخص‌ها و در نهایت رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از مدل vp صورت گرفته است. با توجه به رتبه‌بندی مؤلفه‌ها، شاخص ناکارآمدی قوانین با1 ph+. بالاترین وزن را به خود اختصاص داده است و شاخص روابط سازمانی و تشکیلاتی با وزن0.00 ph+. کمترین امتیاز اولویت‌بندی چالش­های پیش­روی مدیریت شهری را به خود اختصاص داده‌اند که نیازمند توجه جدی مدیران و تصمیم گیران شهری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring and Ranking the Challenges Facing Urban Management in Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • Sareh Rezaie Es haghvandi 1
  • Ali Fathi 2

1 MA of Geography & Urban Planning, Department of Geography, Faculty of Literature & Humanities Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 PhD in Geography and Urban Planning, Kermanshah Province Hall, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Growth and development in cities, in addition to financial resources and economic and social growth, requires efficient urban management. Today, urban management has many challenges. In this study, the challenges facing urban management have been researched and the most important goal is to measure and rank the challenges of urban management in Kermanshah. The present study has been done with a descriptive-analytical approach in terms of applied purpose and the method of data collection is based on the library method and field survey (questionnaire) of the findings based on surveys and interviews with 15 experts. In urban affairs, the city of Kermanshah, which was estimated using a simple random sampling method. In this study, low level components of life and social development, political and structural conflicts of centralized government system and decentralized urban management, nature conflict of local urban management with macro-administrative system, uncertainty of organization and inter-organizational relations of urban management, uncertainty of organization and the internal relations of urban management, inefficiency of urban management laws, shortage and vacuum of specialized human resources have been analyzed through PROMETHEE visual software, in order to prioritize effective criteria in urban management. Findings are based on a survey and interviews with 15 experts from urban affairs departments and other bodies related to urban management in Kermanshah to determine the superiority and weighting functions of the indicators and finally their ranking using the vp model. According to the ranking of components, the inefficiency index of the rules with pH + 1. Has the highest weight and the index of organizational relations with a weight of 0.00 ph. +. They have the lowest priority scoring challenges for urban management, which requires serious attention of city managers and decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • PROMETHEE Model
  • Kermanshah City
احمدی، ملیحه،زهره،حبیبی و رازیان، ملیحه1394،ارزیابی سرانه های مسکن درطرحهای توسعه شهری با تاکید بر جمعیت واقلیم، کنفرانس بین المللی انسان، معماری،عمران وشهر،تبریز.
اسکندری ثانی، محمد؛سجادی، ژیلا1393، کنش جمعی، توسعه اجتماعات محلی و نقش آن­ها در کاهش فقر شهری مورد شناسی؛نعمت آباد تهران، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهر – منطقه­ای، شماره11، صص 48-31.
الوانی، سید مهدی؛ اخوان علوی، سیدحسین؛ محملی ابیانه، حمید رضا،1397، آسیب شناسی جایگاه پژوهش و کاربست آن در مدیریت شهری نمونه موردی نظام مدیریت شهری تهران، ماهنامه باغ نظر؛ شماره 15پیاپی(63)، صص 16-5.
امانپور،سعید،سجادیان،مهیار (1395)،مطالعه آسیب شناختی درباره سازماندهی فضایی و مدیریت کلان شهر تهران بر اساس رویکردها و رهنمودهای ناشی از ایده مدیریت یکپارچه در کشور،فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،دوره هشتم،شماره 30،زمستان، ص86-124
ایمانی جاجرمی، حسین، بیگدلی، مهرناز و حناچی، سیمین 1381، مدیریت شهری پایدار)بررسی تجارب مشارکتی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها(، انتشارات سازمان شهرداری­ ها، تهران.
مانیان، محمدرضا؛رضایی راد، هادی، مهردادیان، امیر1390، سنجش اثرات مهاجرت به­عنوان مهم­ترین عامل در تشخیص گستره­ی فقر شهری سکونتگاه­های غیر رسمی با استفاده از GIS(مطالعه موردی: شهر کاشمر)، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 15، صص 139-125.
بچهار دولی، منوچهر؛ دانشمند ملایری، فتانه1389، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ(GIS) ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﯼ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ۱۷ ﺻﻔﺤﻪ.
خلیلی، محسن1385، مدیریت شهری و انتخاب شهردار؛ مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
زیاری، کرامت الله، بیگ محمدی،حسن،رضایی کوچی، محمود1398،بررسی نقش و مشارکت شهروندا در افزایش موفقیت مدیریت شهری نمونه موردی کلانشهر شیراز   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال01،شمارۀ پیاپی83،پاییز 98
سالاری سردری، فرضعلی، کیانی، اکبر1396، تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار، عملکرد و راهبرد)، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال نهم، شماره سی و دوم، 52-35.
سرور،رحیم؛ آشتیانی،مجید رضا و اکبری،مجید (1396)،بررسی عوامل موثر در تحقق مدیریت یکپارچه شهری. مطالعه موردی: کلانشهر تهران،مجله علمی و پژوهشی بین المللی انجمن جغرافیایی ایران،سال پانزدهم،شماره 52،بهار.
سعیدنیا، احمد1379، مدیریت شهری، کتاب سبز شهرداری، جلد یازدهم"، تهران، انتشارات سازمان شهرداری ها.
شماعی، علی؛ ابراری، محمدمهدی1392، نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی شهر تهران، فصلنامه سپهر، دوره بیست و یکم، شماره هشتاد و ششم، صص 73-68.
شمس الدینی، علی؛رضایی، علیرضا1398مدیریت شهری، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 18، صفحه 167-155
شیعه، اسماعیل1382، لزوم تحول مدیریت شهری در ایران، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 1، صص62-37.
صرافی، مظفر1379، »مفهوم، مبانی و چالشهای مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، سازمان شهرداری ها، شماره2.
صرافی، مظفر، عبداللهی، مجید، 1387، تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور،مجله پژوهشهای جغرافیایی،شماره63، صص134-115.
صفایی­پور، زهرا1396، نقش مدیریت شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر ایلام)، فصلنامه مطالعات عمران شهری، دوره اول، شماره دوم، صص192-168.
طلا، حسین1396، شناسایی و تحلیل سیستماتیک چالش­های مدیریت شهری تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره 47، صص 568-557.
عفیفی، رامین1394، اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال هفتم،  شماره بیستم و سوم، صص 91-77.
علیزاده، هادی؛نعمتی، مرتضی؛رضایی جعفری، کامران1394، تحلیلی بر معیارهای حکمرانی خوب شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، فصلنامه مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، شماره 24، صص 128-105.
فرجی سبکبار، حسنعلی، بدری، سیدعلی، سجاسی قیداری، حمداله، صادقلو، طاهره و شهدادی خواجه عسگر، علی. اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومته مطالعه موردی : دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان. پژوهش های جغرافیای انسانی، 1390. شماره 43، صص 68-53.
فیروزی، محمدعلی، علیزاده، هادی1396، تحلیل و پیش بینی تحقق رویکرد حکمروایی شهری در مدیریت شهری اهواز ، فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره ۱۷، شماره 58، صص284- 264.
کریمی زرکانی،علیرضا، شیخ الاسلامی، علیرضا، پریزادی، طاهر1398، نقش مدیریت شهری در تاب آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی(مورد مطالعه:شهرباقرشهر)، فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، شماره45، صص456-441
کیانی، اکبر؛ فاضل نیا، غریب؛ سالاری سردری، فرضعلی1392، مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران، مجله: پژوهش های بوم شناسی شهری، شماره2(پیاپی 8 )، صفحه 100-81.
مومنی، منصور، شریفی سلیم، علیرضا، 1390، مدل ها و نرم‌افزارهای تصمیم گیری چند شاخصه تهران، انتشارات مؤلفین.
 
Bontenbal, M.,  (2009), "Strenghtening urban governance in the south through city-to-city. International,cooperation: toward an analytical framework", Habitat
Chou, T., Lin, W., Lin, C., Chou, W., and Haung, P. )2004(, Application of the Promethee Technique to Determine Depression Outlet Location and Flow Direction in. Outlet location and flow direction in DEM; Journal of Hydrology, Vol. 287, pp. 49–61.29.Friedman, M. the political question: Can we have a national industrial policy or a national regional policy in: Regional dimentions of industrial policy  (M. E. Bell and P. S. Lande, Eds.) copy right D. C. Health and Company, 1982
Guten Andre: Urban Planning in the Service of Man, Translated by Houshang Naghi, Shahid Beheshti University, Tehran, 1979
Haus, M., Klausen, J., (2010), "Urban leadership and community involvement: ingreditientsfor good governance", Urban Affairs Review , 47: 256-279.
Lees, A. etal, Eds. The Urbanization and Economic Development in Germany 1815- 1914 , In : Town in Societies: Essays in economic history and historical society  (P. Abrams and E.A. Wrigley,Eds.) Cambridge Univ. press, 1976.
McGill, Ronald. (1998) 'Urban Management in Developing Countries', "Cities", Vol. 15, No. 6: 463-471.
Mozayeni Manochehr (1996), Rural and urban managementin Iran, problems and facilities, Issues of National Land and Housing Organization, Tehran.
Pierre, J., (2014), "Can urban regime travel in time and space? urban regime theory, urban governance theory, and comparative urban politics", Urban Affairs Review, 50: 864-889.
Shieah, Ismaeil, (2003), Necessary transformation of Urban Management in Iran, Journal of Geography and Development, Vol.1, No. 1..6.
Yazdani, Fardin. (2000), Theory of intervention public sector in commodity markets and urban services, Journal of Urban Management, No. 3.