نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

     استان بوشهر با برخورداری از توان  بالقوه و بالفعل محیطی و اقتصادی، در زمینه ­ی توسعه با توزیع ناعادلانه­ی امکانات و خدمات در کنار موقعیت مرزی با عدم تعادل فضایی و چالش­های اجتماعی روبه­رو است. توسعه­ی استان در نظام برنامه­ریزی می­تواند نقش تعیین­کننده­ای در پایداری و امنیت پایدار منطقه­ی جنوب داشته باشد. هدف گذاری پژوهش از نوع کاربردی و روش شناسی آن توصیفی و تحلیلی است. ابتدا اوزان شاخص ­ها به روش FUZZY محاسبه و سپس با استفاده از مدل VIKOR  شهرستان­ها اولویت­بندی شده است. مطابق تحلیل­ها، شهرستان بوشهر برخوردارترین شهرستان استان و در رتبه­ی بعدی شهرستان­های عسلویه، کنگان و جم قرار دارند. شهرستان دشتستان نیز پایین­ترین سطح برخورداری را دارد. صنعت به عنوان بخش پیشروی اقتصادی بیش ترین نقش را در تعیین سطح توسعه ­ی شهرستان­ها و هم­چنین ایجاد عدم تعادل­ها ایفا کرده است. بارگذاری بیش از ظرفیت صنعت در شهرستان­ها موجب بروز آلودگی­ها  و آثار مخرب زیست­محیطی شده و ساختار نظام سکونتگاهی را با چالش و تهدیدهای اساسی روبه­رو خواهد کرد هم­چنین عدم تعادل­های ایجاد شده پیامدهایی نظیر بیکاری، فقر، ناامنی و ناپایداری سکونتگاه­ها را به وجود خواهد آورد. برنامه­ریزی در قالب آمایش سرزمین در ایجاد ساختار فضایی متعادل منطقه ضروری تشخیص داده می­شود. از مهم‌ترین پیشنهادهای پژوهش می­توان به بهره­گیری از تمام ظرفیت­های استان در راستای تعادل بخشی اشاره کرد به طوری که شمال محدوده از ظرفیت و توان بالایی در زمینه­ی گردشگری برخوردار است که در صورت بهره­گیری از آن می­تواند نقش بسزایی در بهبود و تعادل بخشی منطقه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing of spatial inequalities in terms of territorial spatial arrangement (Case study: Bushehr province of Iran)

نویسندگان [English]

  • Toran Ahmadi 1
  • Yahya Jafari 2
  • Ebrahim Rahimi 3

1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Ilam University, Ilam, Iran

2 PhD Student in Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 MA of Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Bushehr province has many capabilities and potentials in the field of environment and economy. In terms of development, it faces spatial imbalances and social challenges in relation to the unfair distribution of facilities and services along the border. The development of the province in the planning system can play a decisive role in the stability and sustainable security of the southern region of Iran. The purpose of the research is practical and its methodology is descriptive and analytical. First, the weight of the indicators is calculated by FUZZY method and then the provinces cities are prioritized by using VIKOR model. According to the analysis, Bushehr province is the most prosperous county of the province and the next rank includes Assaluyeh, Kangan and Jam counties. Dashtestan township has occupied the least prosperous level. Industry, as a sector of economic progress, has played the greatest role in determining the level of development of counties as well as creating imbalances. Overloading of industrial capacity in some township will cause pollution and destructive environmental effects and will provide major challenges and threats to the structure of the residential system. Imbalances will also have consequences such as unemployment, poverty, insecurity and instability in settlements. Planning in the framework of territorial spatial arrangement is considered necessary in creation of a balanced spatial structure of the region. One of the most important research suggestions is to use all the capacities of the province in order to balance, because the north of the province has a large capacity in the field of tourism, If from which exploitation will be done, it can play a significant role in improvement and the balance of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imbalance
  • Territorial Spatial Arrangement
  • Security
  • Bushehr
پورمحمدی، حمیدرضا؛ زالی، نادر (1388)، تحلیل نابرابری‌های منطقه‌ای و آینده‌نگاری توسعه (نمونه­ی موردی: استان آذربایجان)، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز، سال پانزدهم، شماره­ی 32، صص 64 - 29.
حافظ­نیا، محمدرضا؛ قادری حاجت، مصطفی؛ احمدی­پور، زهرا؛ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا؛ گوهری، محمد (1393)؛ طراحی الگوی سنجش عدالت فضایی (مطالعه موردی ایران)، مجله­ی برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره­ی 1، بهار 1394.
رهنما، محمدرحیم؛ آقاجانی، حسین(1391)، تحلیل نابرابری‌های فضایی در استان خراسان رضوی، مجله­ی برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره­ی 5، صص 63- 88.
زیاری، کرامت اله(1389)، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ نهم.
سرور، رحیم(1391)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی در طرح‌های توسعه عمران ناحیه‌ای انتشارات گنج هنر، تهران.
سلامی، رضا(1376)، بررسی اجمالی توسعه­ی پایدار، مجله رهیافت، شماره­ی 17.
سن، آمارتیا(1382)، توسعه به‌مثابه آزادی، ترجمه­ی وحید محمودی، انتشارات دانشکده­ی مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول.
شکویی، حسین(1374)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، چاپ دوم.
شیدایی کرکج، اسماعیل؛ اکبری مجدر، حسین؛ علیجانپور، احمد؛ معتمدی، جواد(1391)، بررسی توان توسعه­ی اکولوژیکی و آمایش حوضه­ی آبخیز قوری چای استان گلستان با روش کیفی قیاسی، نشریه­ی حفاظت و بهره­برداری از منابع طبیعی، 1 (4). 17- 29.
صرافی، مظفر(1391)، تجربیات برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای؛ جلسه­ی نخست، دانشگاه تهران، پردیس هنر‌های زیبا، دانشکده فنی شهرسازی،تهران.
غنی‌نژاد، موسی(1379)، تاریخی و کلان: عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد، نشریه­ی اقتصاد، شماره­ی 5.
کلانتری، خلیل؛ عبداله زاده، غلامحسین(1391)، برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین، انتشارات فرهنگ صبا، چاپ دوم.
معصومی اشکوری، سید حسین(1385)، اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تهران، انتشارات پیام.
میرآبادی، مصطفی؛ رجبی، آزیتا؛ مهدوی حاجیلویی، مسعود(1397) تبیین و تحلیل عدم تعادل فضایی و سنجش عوامل مؤثر بر تمرکز و جدایی­گزینی در شهر مهاباد، فصلنامه­ی علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 18(62)، صص 253-274.
نصیری هنده خاله، اسماعیل(1397) تحلیل نابرابری­های فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از مدل ویکور، مطالعه موردی: شهر قزوین، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه گلستان، 8(28).
هاروی، دیوید(1379)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران).
 
Ashori, Mohammad. (2006), Human Rights, Equality, Fairness and Justice, The Faculty Of Law And Political Science Press, Tehran University. (Persian)
Cho, Chun Man. (2003), Study on effects of resident-perceived neighborhood boundaries on public services: Accessibility & its relation to utilization: Using Geographic Information System focusing on the case of public parks in Austin, Texas, Texas A&M University
Dufaux, Frederic, (2008), Birth announcement, justice spatial/spatial justice, www.jssj.org. (October 2010).
Fan, P. H. J. P., Huang, J., & Zhu, N. (2011). “Distress without bankruptcy: an emerging market perspective”. Available atwww.ssrn.com.
Ghani N, M,. (2000), Historical and Macro: Justice, Social Justice and Economics, Journal of Economics, No. 5 .(in persian)
Harvey, David (2000), Social Justice and the City, translated by Farrokh Hesamian et al., Tehran, Urban Planning and Processing Company (Tehran Municipality).(in persian)
Hewko, Jared Neil.  (2003), Spatial Equity in the Urban Environment: Assessing Neighborhoods Accessibility to
Karkaj Mania, I., Akbari M, H., Alijanpour, A., Motamedi, J. (2012), Study of ecological development potential and landscaping of Ghori Chay watershed in Golestan province by qualitative deductive method, Journal of Conservation and Exploitation of Natural Resources, 1 (4). 17- 29.(in persian)
Kinman, E L (1999), Evaluating health services equity at a primary care clinic in Chilmark. Bolivia Social Science & Medicine49 (5), 663–678
Liao,  Chin-Hsien,  Chang  Hsueh-Sheng,  Ko-Wan  Tsou.(2009)  Explore  the  spatial equity of  urban  public  facility  allocation  base on sustainable  development,  Real corp ,http://www.corp.at/ ( 77-75 April 2009).
Masoumi E, S, H,. (2006), Principles and Foundations of Regional Planning, Tehran, Payam Publications.(in persian)
Mirabadi, M, Rajabi, A,. Mahdavi H, M. (2018) Explaining and analyzing spatial imbalance and measuring the factors affecting concentration and segregation in the city of Mahabad, Quarterly Journal of Geographical Space, Islamic Azad University, Ahar Branch, 18 (62), pp. 253-274.(in persian)
Nasiri, H, E,. (2015) Analysis of Spatial Inequalities in the Distribution of Urban Services with Spatial Justice Approach Using the Victor Model, Case Study: Qazvin,Journal of Spatial Planning, Golestan University Quarterly, 8 (28).(in persian)
Oliveira, L., Rodrigues, L.L. and Craig, R. (2006), “Fi m-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Po tugue e tock ma ket”,Journal of Human Resource Costing & Accounting, 10(1), 11-33.
PLPD (pat luckin Planning and Development) team (2007), THE SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK of Endumeni Municipality.Public Amenities, University of Alberta.
Porta J. Paraper J. Doallo R. Rivera, F. F. Sante I. Crecente R. 2013. “High performance genetic algorithm for land use planning”. Computers, Environment and Urban Systems, 37: 45-58.
Rahnama, M, R,. Aghajani, H. (2012), Analysis of Spatial Inequalities in Khorasan Razavi Province, Journal of Spatial Planning and Planning, No. 5, pp. 63-88.(in persian)
Salami, R. (1997), Overview of Sustainable Development, Rahyafat Magazine, No17.(in persian).
Sanayei, A.  Mousavi, S. Farid, Yazdankhah, A (2010); Group decision making process for supplier selection with Vikor under fuzzy environment, vol 37, pp 24–30 (Persian)
Sarrafi, M., (2012), National and Regional Planning Experiences; Session 1, University of Tehran, Campus of Fine Arts, Faculty of Urban Planning.(in persian)
Sarvar, R. (2012). Land use planning book in the development plans of Ganj Honar Publications.(in persian)
Sen, A. (2003), Development as Freedom, translated by Vahid Mahmoudi, University of Tehran School of Management Publications, First edition.(in persian)
Sheriff, K,. Abdullahzadeh, G, H. (2012), Spatial Planning and Land Management, Farhang Saba Publications, Second Edition.(in persian)
Shokouei, H. (1995), New Perspectives on Urban Geography, Tehran, Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books, Second Edition.(in persian)
Soja, E. W.(2008) "The City and Spatial Justice", Paper Prepared for Presentation at the Conference Spatial Justice, Nanterre, Paris, March 12-14www.jssj.org
Soja, E.W.( 2010) Seeking for Spatial Justice, University of Minnesota, USA
Talen, Emily(1998), Visualization Fairness, Equity Maps for Planer APA
Talen, Emily(2006), Visualization Fairness, Equity Maps for Planer APA
Ziari, K. (2010), Principles and Methods of Regional Planning, Tehran, University of Tehran Press, 9 Edition.(in persian)