ارزیابی مولفه‌های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی شهر زلزله‌زده بم

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه دزفول، دزفول، ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه نکا، نکا، ایران

چکیده

پیداکردن راهی برای مقاوم­کردن جوامع و افراد برای مقابله با بلایای طبیعی، ضرورت تعریف و ارزیابی تاب­آوری در حوزه سوانح طبیعی را دوچندان کرده­است. هدف از این پژوهش، ارزیابی مولفه­های تاب­آوری اجتماعی و اقتصادی شهر زلزله­زده بم بوده­است. این پژوهش، از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مولفه­های تاب­آوری اجتماعی و اقتصادی شهر زلزله­زده بم پرداخته­است. با توجه به ناهمگن­بودن جامعه و واحد­های نمونه­گیری، از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای، استفاده شد. حجم نمونه در این تحقیق، با استفاده از فرمول کوکران، 330 خانوار تعیین شدهاست. جهت تجزبه و تحلیل داده­ها، از آزمون­های آمار توصیفی و تحلیلی از جمله تی تک­نمونه­ای و رگرسیون خطی چندگانه، استفاده شد. نتایج نشان داد که خانوارهای ساکن در شهر بم، از نظر مولفه­های میزان دانش و مهارت در سطح نامطلوب و از حیث مولفه­های آگاهی، نگرش و سرمایه اجتماعی در سطح مطلوبی قراردارند. در مجموع، بعد تاب­آوری اجتماعی از سطح مطلوبی برخودار بوده­است. از حیث وضعیت تاب­آوری اقتصادی و مولفه­های سه­گانه آن شامل: میزان و شدت خسارت، توانایی جبران خسارت و بازگشت به شرایط شغلی و مالی مناسب، در وضعیت نسبتا بد و نامطلوبی قراردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evaluation of the social and economic resilience components in the quake-stricken city of Bam

نویسندگان [English]

  • Amir Bastami Nia 1
  • Davod Hatami 2
  • Atefeh karimi 3
  • Mahshid Karimzadeh 4
1 PhD in Geography and Urban Planning, Yazd University, Iran
2 PhD student in Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Master of Personality Psychology, University,Dezful , Dezful, Iran
4 MA of Clinical PsychologyوNeka University, Neka, Iran
چکیده [English]

Finding a way to empower communities and individuals to resist against natural disasters has increased a necessity of defining and evaluating disaster resilience. Aim of this study is to evaluate the components of social and economic resilience of the earthquake-stricken city of Bam, which was struck by a devastating earthquake in 2003. Based on the goal, research method is applied, and descriptive-analytic method is used to evaluate the components of social and economic resilience of the earthquake-stricken of the city. Due to the heterogeneity of the population and sampling units, multi-stage sampling method was used. The sample size in this study, using the Cochran's formula, was determined to be 330 households. Statistical tests including one-sample t-test and multiple linear regression were used to analyze the data. The results show that households dwelled in Bam are at an undesirable condition in area of components of knowledge and skills, and desirable condition in terms of components of Components of awareness, attitude and social capital. Overall, the social resilience dimension has been reported at a desirable level. But, In term of economic resilience and its three components, 1) the amount and severity of damage, 2)the ability to compensate and 3)return to appropriate employment and financial conditions, the situation is relatively unfavorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Social Resilience
  • Economic Resilience
  • Earthquake
  • Bam
 
امینی حسینی، کامبد؛ مهیدفر، محمدرضا، بخشایش، محمد کشاورز و بخشایش، معصومه (1382)، گزارش فوری و مقدماتی پدیده­های زمین­شناسی و ژئو تکنیک مرتبط با زلزله 5/10/1382 بم، پژوهشگاه بین­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله.
مرکز آمار ایران(1390)، سرشماری نفوس و مسکن 1390، مرکز آمار ایران.
میرزایی، علویجه؛ حسین و فرزانگان، اسماعیل ( 1383)، بم و زمین لرزه­اش می­آموزد (آشنایی با مهندسی زلزله و عملکرد لرزه­های ساختمان­ها)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
Adger, W. N. (2000), Social and ecological resilience: are they related? Progress in human geography, 24: 347-364.
Adger, W. N. (2003), Building resilience to promote sustainability, IHDP Update, 2: 1-3.
Adger, W. N. (2006), Vulnerability, Global environmental change, 16: 268-281.
Ahrens, J. & Rudolph, P. M. (2006), The importance of governance in risk reduction and disaster management, Journal of contingencies and crisis management, 14: 207-220.
Ainuddin, S. & Routray, J. K. (2012), Community resilience framework for an earthquake prone area in Baluchistan, International Journal of Disaster Risk Reduction, 2: 25-36.
Ainuddin, S., Routray, J. K. & Ainuddin, S. (2015), Operational indicators for assessing vulnerability and resilience in the context of natural hazards and disasters, International Journal of Risk Assessment and Management, 18: 66-88.
Alexander, D. E.( 2013), Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13: 2707- 2716.
Bastaminia, A., Rezaei, M., Tazesh, Y. & Dastoorpoor, M. (2016), Evaluation of Urban Resilience to Earthquake A Case Study: Dehdasht City. International Journal of Ecology & Development™, 31: 46-56.
Bastaminia, A., Rezaei, M. R. & S`araei, M. H. (2016), Explaining and Analyzing the Concept of Resiliency and its Indicators and Frameworks in Natural Disasters. Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly), 6: 32-46
Bastaminia, A., Rezaei, M. R. & Dastoorpoor, M. (2017), Identification and evaluation of the components and factors affecting social and economic resilience in city of Rudbar, Iran. International Journal of Disaster Risk Reduction, 22: 269-280
Bastaminia, A., Rezaei, M. R. & Tazesh, Y. (2016), Resilience and Quality of Life among Students of Yasouj State University. International Journal, 3(8): 6-11.
Bastaminia, A., Hashemi, F. B., Alizadeh, M. & Dastoorpoor, M. (2016), Resilience and Mental Health: A Study among Students at the State University of Yasuj City. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 18(2): 1-9.
Bastaminia, A., Safaeepour, M., Tazesh, Y., Rezaei, M. R., Saraei, M. H. & Dastoorpoor, M. (2018), Assessing the Capabilities of Resilience against Earthquake in the City of Yasuj, Iran. Environmental Hazards, 17(4): 1-21.
Bene, C. (2013), Towards a quantifiable measure of resilience, IDS Working Papers, 434: 1-27.
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2008), Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change, Cambridge University Press.
Birkmann, J. (2006), Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies: Conceptual frameworks and definitions. Measuring vulnerability to natural hazards: Towards disaster resilient societies, 1: 9-54.
Birmmann, J., Cardona, O. D., Carreno, M. L., Barbat, A. H., Pelling, M., Schneiderbauer, S., Kienberger, S., Keiler, M., Alexander, D. & Zell, P. (2013), Framing vulnerability, risk and societal responses: the move framework. Natural hazards, 67: 193-211.
Bodin, P. & Wiman, B. (2004), Resilience and other stability concepts in ecology: Notes on their origin, validity, and usefulness. ESS bulletin, 2: 33-43.
Bonanno, G. A., Brewin, C. R., Kaniasty, K. & Greca, A. M. L. (2010), Weighing the costs of disaster: Consequences, risks, and resilience in individuals, families, and communities. Psychological Science in the Public Interest, 11: 1-49.
Bonanno, G. A., Romero, S. A. & Klein, S. I. (2015), The temporal elements of psychological resilience: An integrative framework for the study of individuals, families, and communities. Psychological Inquiry, 26: 139-169.
Bosher, L., Dainty, A., Carrillo, P. & Glass, J. (2007), Built-in resilience to disasters: a pre-emptive approach. Engineering, Construction and Architectural Management, 14: 434-446.
Brand, F. & Jax, K. (2007), Focusing the meaning (s) of resilience: resilience as a descriptive concept and a boundary object. Ecology and society, 12(3): 1-23.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. & Vella, S. (2006), Conceptualizing and measuring economic resilience. Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat, 265-288.
Brown, K. (2014), Global environmental change I: A social turn for resilience? Progress in Human Geography, 38: 107-117.
Cardona, O. D. (2004), The need for rethinking the concepts of vulnerability and risk from a holistic perspective: a necessary review and criticism for effective risk management. Mapping vulnerability: Disasters, development and people, 17.
Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J. M. & Abel, N. (2001), From metaphor to measurement: resilience of what to what? Ecosystems, 4: 765-781.
Castleden, M., Mckee, M., Murray, V. & Leonardi, G. (2011), Resilience thinking in health protection. Journal of Public Health, 33: 369-377.
Center, A. D. R. (2002), Living with risk. A global review of disaster reduction initiatives. Preliminary version. United Nations, 429.
Chandra, A., Acosta, J., Meredith, L. S., Sanches, K., Stern, S., Uscher-Pines, L., Williams, M. & Yeung, D. (2010), Understanding community resilience in the context of national health security. RAND Corp, Arlington.
Christopherson, S., Michie, J. & Tyler, P. (2010), Regional resilience: theoretical and empirical perspectives. Cambridge journal of regions, economy and society, 3: 3-10.
Coghlan, A. & Norman, S. (2004), Trans-Tasman collaboration setting the new recovery agenda. Australian Journal of Emergency Management, 19(4), 3.
Coppola, D. P. (2006), Introduction to international disaster management, Butterworth-Heinemann.
Cumming, G., Cumming, D. H. & Redman, C. (2006), Scale mismatches in social-ecological systems: causes, consequences, and solutions. Ecology and society, 11.
Cutter, S., Boruff, B. J. & Shirley, W. L. (2006), Social vulnerability to environmental hazards. Hazards, Vulnerability, and Environmental Justice, 115-132.
Cutter, S. L., Ash, K. D. & Emrich, C. T. (2014), The geographies of community disaster resilience. Global Environmental Change, 29: 65-77.
Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. & Webb, J. (2008), A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global environmental change, 18: 598-606.
Cutter, S. L., Boruff, B. J. & Shirley, W. L. (2003), Social vulnerability to environmental hazards. Social science quarterly, 84: 242-261.
Cutter, S. L., Burton, C. G. & Emrich, C. T. (2010), Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 7.
Davis, R., Cook, D. & Cohen, L. (2005), A community resilience approach to reducing ethnic and racial disparities in health. American Journal of Public Health, 95: 2168-2173.
Dawley, S., Pike, A. & Tomaney, J. (2010), Towards the resilient region? Local Economy, 25: 650-667.
Deppisch, S. & Hasibovic, S. (2013), Social-ecological resilience thinking as a bridging concept in transdisciplinary research on climate-change adaptation. Natural hazards, 67: 117-127.
Drobniak, A. (2012), The urban resilience–economic perspective. Journal of Economics & Management, 10: 5-20.
Elliott, J. R. & Pais, J. (2006),  Race, class, and Hurricane Katrina: Social differences in human responses to disaster. Social Science Research, 35: 295-321.
Emergency management Australia. (2005), Disasters Data Base. EMA, Canberra
EMG, U. (2011), Global drylands: a UN system-wide response. United Nations Environment Management Group, 131.
Engle, N., Johns, O., Lemos, M. C. & Nelson, D. (2011), Integrated and adaptive management of water resources: tensions, legacies, and the next best thing. Ecology and society, 16.
Eser, U. (2002), Der Wert der Vielfalt: “Biodiversität” zwischen Wissenschaft, Politik und Ethik. Bobbert, M. Düwel and K. Jax, editors. , Umwelt –Ethik–Recht. Francke Verlag, Tübingen, Germany., Pages 160-181 in M.
Folke, C. (2006), Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global environmental change, 16: 53-67.
Folke, C., Carpenter, S. R., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T. & Rockstrom, J. 2010, Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology and Society, 15(4): 20.
Friend, R. & Moench, M. (2013), What is the purpose of urban climate resilience? Implications for addressing poverty and vulnerability. Urban Climate, 6: 98-113.
Gaillard, J.-C. (2010), Vulnerability, capacity and resilience: perspectives for climate and development policy. Journal of International Development, 22: 218-232.
Gaillard, J.-C. & Texier, P. (2010), Religions, natural hazards, and disasters: An introduction. Religion, 40: 81-84.
Gallopin, G. C. (2006), Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity. Global environmental change, 16: 293-303.
Garmezy, N. (1991), Resilience and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American behavioral scientist. American Behavioral Scientist, 34 (4): 16-30.
Gunderson, L. (2010), Ecological and human community resilience in response to natural disasters. Ecology and society, 15.
Hall, P. A. & Lamont, M. (2013), Social resilience in the neoliberal era, Cambridge University Press.
Hallegatte, S. (2014), Economic Resilience: definition and measurement. World Bank Policy Research Working Paper. no. WPS 6852. Washington, DC: World Bank Group.
Haynes, K. & Tanner, T. M. (2015), Empowering young people and strengthening resilience: Youth-centred participatory video as a tool for climate change adaptation and disaster risk reduction. Children's Geographies, 13: 357-371.
Holling, C. S. (1973), Resilience and stability of ecological systems. Annual review of ecology and systematics, 1-23.
Hollnagel, E. & Woods, D. D. (2006), Epilogue: Resilience engineering precepts. Resilience Engineering–Concepts and Precepts, Ashgate, Aldershot, 347-358.
Hutter, G., Kuhlicke, C., Glade, T. & Felgentreff, C. (2013), Natural hazards and resilience: exploring institutional and organizational dimensions of social resilience. Natural hazards, 67: 1-6.
Inter-American Development Bank.  (2010), The economics of natural disasters: a survey, IDB working paper series No IDB-WP-124, IDB, New York.
Jackson, D., Firtko, A. & Edenborough, M. (2007), Personal resilience as a strategy for surviving and thriving in the face of workplace adversity: a literature review. Journal of advanced nursing, 60: 1-9.
Jones, S., Aryal, K. & Collins, A. (2013), Locallevel governance of risk and resilience in Nepal. Disasters, 37: 442-467.
Karrholm, M., Nylund, K. & Delafuente, P. P. (2014), Spatial resilience and urban planning: Addressing the interdependence of urban retail areas. Cities, 36: 121-130.
Keck, M. & Sakdapolrak, P. (2013), What is social resilience? Lessons learned and ways forward. Erdkunde, 5-19.
Kullig, J. C., Edge, D. & Joyce, B. (2008), Community resiliency as a measure of collective health status: perspectives from rural communities. CJNR (Canadian Journal of Nursing Research), 40: 92-110.
Lall, S. V. & Deichmann, U. (2011), Density and disasters: economics of urban hazard risk. The World Bank Research Observer, lkr006.
Lei, Y., Yue, Y., Zhou, H. & Yin, W. (2014), Rethinking the relationships of vulnerability, resilience, and adaptation from a disaster risk perspective. Natural hazards, 70: 609-627.
Leichenko, R. (2011), Climate change and urban resilience. Current opinion in environmental sustainability, 3: 164-168.
Lorenz, D. F. (2013). The diversity of resilience: contributions from a social science perspective. Natural Hazards, 67: 7-24.
Madni, A. M. & Jackson, S. (2009), Towards a conceptual framework for resilience engineering. IEEE Systems Journal, 3: 181-191.
Magis, K. (2010), Community resilience: An indicator of social sustainability. Society and Natural Resources, 23: 401-416.
Maguire, B. & Hagan, P. (2007), Disasters and communities: understanding social resilience. Australian Journal of Emergency Management, The, 22, 16.
Manyena, B., O'Brien, G., O'Keefe, P. & Rose, J. (2011), Disaster resilience: a bounce back or bounce forward ability? Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 16: 417-424.
Manyena, S. B. (2006), The concept of resilience revisited. Disasters, 30: 434-450.
Martin, R. (2010), Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of economic geography, 12: 1-32.
Martin, R. & Sunley, P. (2014), On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography, lbu015.
Matsuoka, Y. & Shaw, R. (2011), Chapter 7 linking resilience planning to Hyogo framework for action in cities. Climate and Disaster Resilience in Cities. Emerald Group Publishing Limited.
Mayunga, J. S. (2007), Understanding and applying the concept of community disaster resilience: a capital-based approach. Summer academy for social vulnerability and resilience building, 1, 16.
Mcentire, D. A., Fuller, C., Johnston, C. W. & Weber, R. (2002), A comparison of disaster paradigms: The search for a holistic policy guide. Public Administration Review, 62: 267-281.
Miles, S. B. & Chang, S. E. (2011), ResilUS: a community based disaster resilience model. Cartography and Geographic Information Science, 38: 36-51.
Miller, D. S. & Rivera, J. D. (2010), Community disaster recovery and resiliency: Exploring global opportunities and challenges, CRC Press, 634.
Miller, F., Osbahr, H., Boyd, E., Thomalla, F., Bharawani, S., Ziervogel, G., Walker, B., Birkmann, J., Van Der Leeuw, S. & Rockstrom, J. (2010), Resilience and vulnerability: complementary or conflicting concepts? Ecology and Society, 15: 1-25.
Modica, M. & Reggiani, A. (2015), Spatial economic resilience: overview and perspectives. Networks and Spatial Economics, 15: 211-233.
Nelson, D. R., Adger, W. N. & Brown, K. (2007). Adaptation to environmental change: contributions of a resilience framework. Annu. Rev. Environ. Resour., 32: 395-419.
Nelson, R. R. (2015), The rate and direction of inventive activity: economic and social factors, Princeton University Press.
Nelson, R. R. & Winter, S. G. (2009), An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press.
Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F. & Pfefferbaum, R. L. (2008), Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American journal of community psychology, 41: 127-150.
O'Sullivan, T. L., Kuziemasky, C. E., Toal-Sullivan, D. & Corneil, W. (2013), Unraveling the complexities of disaster management: A framework for critical social infrastructure to promote population health and resilience. Social Science & Medicine, 93: 238-246.
O’Brien, K., Sygna, L., Leichenko, R., Adger, W. N., Barnett, J., Mitchell, T., Schipper, L., Tanner, T., Vogel, C. & Mortreux, C. (2008), Disaster risk reduction, climate change adaptation and human security. Report prepared for the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs by the Global Environmental Change and Human Security Project, GECHS Report, 3.
Pais, J. F. & Elliot, J. R. (2008), Places as recovery machines: Vulnerability and neighborhood change after major hurricanes. Social Forces, 86: 1415-1453.
Palliyaguru, R., Amaratunga, D. & Baldry, D. (2014), Constructing a holistic approach to disaster risk reduction: the significance of focusing on vulnerability reduction. Disasters, 38: 45-61.
Pantell, M., Rehkope, D., Jutte, D., Syme, S. L., Balmes, J. & Adler, N. (2013), Social isolation: a predictor of mortality comparable to traditional clinical risk factors. American journal of public health, 103: 2056-2062.
Paton, D. & Johnston, D. (2001), Disasters and communities: vulnerability, resilience and preparedness. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 10: 270-277.
Pelling, M. (2003), The vulnerability of cities: natural disasters and social resilience, Earthscan.
Perrings, C. (2006), Resilience and sustainable development. Environment and Development Economics, 11: 417-427.
Phillips, B., Thomas, D. S., Fothergill, A. & Blinn-Pike, L. (2010), Social vulnerability to disasters, CRC Press Boca Raton, FL.
Phillips, M. (2010), Understanding resilience through revitalizing traditional ways of healing in a Kanien'kehá: ka community. Concordia University.
Pickett, S. T., Cadenasso, M. L. & Grove, J. M. (2004), Resilient cities: meaning, models, and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning realms. Landscape and urban planning, 69: 369-384.
Pike, A., Dawley, S. & Tomaney, J. (2010), Resilience, adaptation and adaptability. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, rsq001.
Plodinec, M. J. (2009), Definitions of resilience: An analysis. Oak Ridge: Com‌ munity and Regional Resilience Institute (CARRI).
Polit, D. F., Beck, C. T. & Owen, S. V. (2007), Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in nursing & health, 30: 459-467.
107.Pooley, J. A. & Cohen, L. (2010), Resilience: A definition in context. Australian Community Psychologist, 22: 30-37.
Poortinga, W. (2012), Community resilience and health: The role of bonding, bridging, and linking aspects of social capital. Health & place, 18: 286-295.
Prasad, N., Ranghieri, F., Shah, F., Tromanis, Z., Kessler, E. & Sinha, R. (2009), Climate resilient cities. World Bank, Washington, DC.
Renaud, F. G., Birkmann, J., Damm, M. & Gallopin, G. C. (2010), Understanding multiple thresholds of coupled social–ecological systems exposed to natural hazards as external shocks. Natural Hazards, 55: 749-763.
Rezaei, M. R., Bastaminia, A. & Saraei, M. H. (2016), Evaluation of dimensions, approaches and concepts of resilience in urban societies with an emphasis on natural disasters. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8: 1630-1649.
Rose, A. (2004), Defining and measuring economic resilience to disasters. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 13: 307-314.
Rose, A. (2007), Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions. Environmental Hazards, 7: 383-398.
Rose, A. & Krausmann, E. (2013), An economic framework for the development of a resilience index for business recovery. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5: 73-83.
Rose, A. Z. (2009), Economic resilience to disasters. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 13(4): 307-314.
Schmidtlein, M. C., Deutsch, R. C., Piegorsch, W. W. & Cutter, S. L. (2008), A sensitivity analysis of the social vulnerability index. Risk Analysis, 28: 1099-1114.
Shelton, J. E. & Coleman, M. N. (2009), After the storm: How race, class, and immigration concerns influenced beliefs about the Katrina evacuees. Social Science Quarterly, 90: 480-496.
Simmie, J. & Martin, R. (2010), The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge journal of regions, economy and society, 3: 27-43.
Smit, B. & Wandel, J. (2006), Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global environmental change, 16: 282-292.
Smith, G. (1999), Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy, 21: 154-158.
Thywissen, K. (2006), Components of risk: a comparative glossary, UNU-EHS.
Turner, B. L. (2010), Vulnerability and resilience: coalescing or paralleling approaches for sustainability science? Global Environmental Change, 20: 570-576.
Turner, B. L., Kasperson, R. E., Matson, P. A., Mccarthy, J. J., Corell, R. W., Christensen, L., Eckley, N., Kasperson, J. X., Luers, A. & Martello, M. L. (2003), A framework for vulnerability analysis in sustainability science. Proceedings of the national academy of sciences, 100: 8074-8079.
UNESCAP, A. (2012), UNDP–United Nations Economic Commission for Asia and the Pacific, the Asian Development Bank and the United Nations Development Programme. Asia-Pacific Aspirations: Perspectives for a Post-2015 Development Agenda, Asia-Pacific Regional MDGs Report, 13.
UNGAR, M. (2011), The social ecology of resilience: Addressing contextual and cultural ambiguity of a nascent construct. American Journal of Orthopsychiatry, 81: 1-17.
UNISDR, E. (2015), OECD.(2005) United Kingdom Peer Review—Building Resilience to Disasters: Implementation of the Hyogo Framework for Action (2005–2015).
UNISDR, U. Hyogo framework for action 2005-2015: building the resilience of nations and communities to disasters.  Extract from the final report of the World Conference on Disaster Reduction (A/CONF. 206/6), 2005.
UNU-EHS and BEH. 2013. World Risk Report 2013.
Vogel, C., Moser, S. C., Kasperson, R. E. & Dabelko, G. D. (2007), Linking vulnerability, adaptation, and resilience science to practice: Pathways, players, and partnerships. Global environmental change, 17: 349-364.
Voss, M. (2008), The vulnerable can′ t speak. An integrative vulnerability approach to disaster and climate change research. Behemoth A Journal on Civilisation, 1: 39-56.
Vugrin, E. D., Warren, D. E., Ehlen, M. A. & Camphouse, R. C. (2010), A framework for assessing the resilience of infrastructure and economic systems. Sustainable and resilient critical infrastructure systems. Springer.
Walker, J. & Cooper, M. (2011), Genealogies of resilience: From systems ecology to the political economy of crisis adaptation. Security dialogue, 42: 143-160.
Walsh-Dilley, M., Wolford, W. & Mccarthy, J. (2013), Rights for resilience: bringing power, rights and agency into the resilience framework. Atkinson Center for a Sustainable Future (ACSF)–Oxfam Working Paper. ACSF, Cornell University, Ithaca, New York, New York, USA.[online]URL:http://www.acsf.cornell.edu/Assets/ACSF/docs/collaborations/oxfam/R4R% 20Conceptual% 20Framework. pdf.
Werg, J., Grothmann, T. & Schmidt, P. (2013), Assessing social capacity and vulnerability of private households to natural hazards-integrating psychological and governance factors. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13: 1613.
Wilson, G. A. (2012), Community resilience, globalization, and transitional pathways of decision-making. Geoforum, 43: 1218-1231.
Wilson, G. A. (2013), Community resilience, policy corridors and the policy challenge. Land Use Policy, 31: 298-310.
WEF. (2015), Building resilience in Nepal through public-private partnerships. Switzerland, Geneva: World Economic Forum. http://www. 3.weforum.org/docs/GAC15_Building _Resilience_in_Nepal_report_1510. pdf
Wynd, C. A., Schmidt, B. & Schaefer, M. A. (2003), Two quantitative approaches for estimating content validity. Western Journal of Nursing Research, 25: 508-518.
Zhou, H., Wan, J. & Jia, H. (2010), Resilience to natural hazards: a geographic perspective. Natural Hazards, 53: 21-41.