نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

امروزه حضور گسترده وسایل نقلیه و هم­چنین سهم روزافزون معابر سواره در ساختار شهرها، مشکلاتی را ایجاد کرد و سبب گردیده که پیاده راه ها صرفاً به محل هایی برای گذر اختصاص داده شوند. در صورتی که پیاده راه ها می­توانند نقش مکملی را در ارتباط با دیگر شبکه های حمل و نقل ایفا نمایند و سبب بهبود حیات مدنی در مراکز شهری گردند. در این پژوهش هدف سنجش مطلوبیت پیاده راه های شهری براساس مؤلفه های کیفی در پیاده راه نادری شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری-کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و میدانی بوده است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل افراد پیاده رو و ساکن مرکز تجاری شهر اهواز است که بصورت تصادفی 320 نفر از افراد پیاده­رو و ساکن در طول یک هفته به حجم نمونه انتخاب شدند. پایایی داده ها بوسیله­ی آزمون کرونباخ 813/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری SPSS بهره گرفته شد. نتایج تحلیل نشان می­دهد که پیاده رو نادری شهر اهواز با ویژگی­های یک پیاده رو مطلوب فاصله دارد. از میان شاخص های مورد بررسی، شاخص جذابیت و سرزندگی با میانگین96/2 و دسترسی با 82/2 نسبت به دیگر شاخص­ها، از وضعیت مناسب تری برخودار هستند. لازم به ذکر است که امنیت، مبلمان و کاربری­های مختلط در پیاده­رو باید مورد توجه جدی قرار گیرد. تا شهروندان بتوانند آزادانه و با امنیت و آسایش کامل به پیاده­روی و تفریح بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the Desirability of Naderi Sidewalk in Ahvaz City based on Qualitative Components

نویسندگان [English]

  • Afsane Ali Bakhshi 1
  • Saeid Amanpour 2
  • Asieh Asieh Soleimanizadeh 3

1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities,, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran

3 MA in Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Today, the widespread presence of vehicles, as well as the growing share of Passenger rides in the structure of cities, has created problems and caused sidewalks to be reserved only for places of passage. However sidewalks can play a complementary role in connection with other transportation networks and improve civic life in urban centers. In this study, the aim is to assess the desirability of urban sidewalks based on qualitative components in Naderi sidewalks in Ahvaz. The present research is theoretical-applied in nature and descriptive-analytical in terms of study method. Data collection has been Librarian and from the field. The statistical population of the study includes pedestrians and residents of Ahvaz commercial center. 320 pedestrians and residents were randomly selected as a sample size during one week. Data reliability was calculated by Cronbach's test to be 0.813. SPSS statistical tests were used to analyze the data. The results of the analysis show that the rare sidewalk in Ahvaz is far from the characteristics of a desirable sidewalk. Among the studied indices, the attractiveness and vitality index with an average of 2.96 and accessibility with 2.82 have a more suitable situation than other indices. It should be noted that safety, furniture and mixed uses on the sidewalk should be given serious attention. So that citizens can walk and have fun freely and with complete safety and comfort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utility
  • Uidewalk
  • Quality Components
  • Naderi Street
  • Ahvaz
اکبرزاده لنگرودی، امیر (1394)، بازطراحی پیاده راه علم الهدی رشت مبتنی بر ارزیابی عئامل مؤثر بر مطلوبیت پیاده راه های شهری، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، رشته­ی طراحی شهری، دانشکده­ی شهرسازی و معماری، دانشگاه گیلان.
بمانیان، مجتبی، یاری، فهیمه، حسین پور، سید علی، شمشیربند، مصطفی (1391)، تحلیل راهبردهای استفاده از فضاهای پیاده محور در طراحی شهری با تأکید بر کاهش آلاینده های شهری، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
بیتی، حامد، پناهی، سیامند، سلیمی، مریم (1392)، تحلیل سامانه­ی حمل­ونقل اتوبوس های تندرو شهری و سنجش تحولات و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در حوزه های پیرامون در کلانشهر تبریز، فصلنامه­ی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 18، شماره­ی49، صص53-19.
پوراحمد، احمد، حاجی شریفی، آرزو، رمضان زاده، مهدی (1391)، سنجش و مقایسه­ی کیفیت پیاده راه در محله های هفت حوض و مقدم شهر تهران، دوره­ی4، شماره­ی 6، صص56-37.
تاجیک، آرزو، پرتویی، پروین (1392)، مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تأکید بر رویکرد نوشهرسازی، فصلنامه­ی مطالعات شهری، دوره­ی3، شماره­ی 9، صص96-81.
توانگر، معصومه (1392)، نقش پیاده راه­های شهری در ارتقا سرمایه اجتماعی (مطالعه­ی موردی: مشهد)، همایش معماری پایدار و توسعه شهری، صص13-1.
خضیری، ندا، مظهری محمدابراهیم، مکی نیری، ثریا (1394)، تدوین احکام طراحی فضاهای پیاده رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری (مطالعه­ی موردی: بلوار گلستان شهر اهواز)، فصلنامه­ی مطالعات شهری، دوره­ی4، شماره­ی 15، صص80-69.
رشتبری، معصومه (1394)، ارزیابی اثرات ایجاد محور پیاده شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری (مطالعه­ی موردی: مقایسه پیاده راه 15 خرداد و سپهسالار)، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
رنجبر، احسان، رییس اسماعیلی، فاطمه (1389)، سنجش کیفیت پیاده راه های شهری در ایران (مطالعه­ی موردی: پیاده راه صف تهران، فصلنامه هنرهای زیبا، سال2، شماره­ی 42، صص93-83.
سلامی، عارفه، شهبازی، طاهره، ابراهیمی، امین (1396)، ارزیابی قابلیت پیاده­راه در چارچوب رضایتمندی گردشگران (مطالعه­ی موردی: پیاده راه علم الهدی رشت)، فصلنامه­ی فضای گردشگری، دوره­ی7، شماره­ی 25، صص99-82.
عاشوری، علی (1389)، پیوند منظرین انسان با محیط بررسی نقش پیاده راه در حیات شهری، ماهنامه­ی منظر، شماره­ی 8، صص47-44.
عباس زاده، شهاب، تمری، سودابه (1391)، بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی (مطالعه­ی موردی: محورهای تربیت و ولیعصر تبریز)، فصلنامه­ی مطالعات شهری، شماره­ی 4، دوره­ی20، صص10-1.
عبدالهی، علی اصغر، شرفی، حجت اله، سلیمانی، مجتبی (1398)، سنجش مطلوبیت پیامده مداری براساس مؤلفه های کیفی پیاده روی (مطالعه­ی موردی: مرکز تجاری شهر کرمان)، فصلنامه­ی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 23، شماره­ی 67، صص221-197.
فلاح منشادی، الهام، حبیبی، الهام، روحی، امیر (1391)، پیاده راه های شهری، از ایده تا عمل، ارزیابی پیاده راه بازار شهر تهران، فصلنامه­ی دانشگاه هنر، شماره­ی 9/ف صص63-45.
قربان پور، مریم، زالی، نادر، یوردخانی، مختار، آزاده، سیدرضا (1397)، ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر تقویت سرزندگی در مسیرهای پیاده شهری (مطالعه­ی موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشت)، فصلنامه­ی مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره­ی13، شماره­ی 1، صص123-105.
قربانی، رسول، جام کسری، محمد (1389)، جنبش پیاده گستری، رویکرد نو در احیاء مراکز شهری (مطالعه­ی موردی: پیاده راه تربیت تبریز) فصلنامه­ی مطالعات و پژوهش های شهری، سال2، شماره­ی 6، صص72-55.
کیامقدم، بابک (1397)، نقش پیاده راه ها در ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی شهری (مطالعه­ی موردی: شهر اندیشه)، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، رشته­ی جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
ملکی، سعید، ململی، سحر، لطیفی، امید (1396)، ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از پیاده راه سازی خیابان سلمان فارسی اهواز، فصلنامه­ی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، سال 3، شماره­ی 10، صص256-239.
مناجاتی، طیبه (1394)، تأثیر پیاده راه بر کیفیت محیط شهری (موردی: پیاده راه های منطقه­ی 12شهر تهران)، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، رشته­ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران.
 
Amoroso, S., Castelluccio. F., and Maritano, l., (2012), Indicators for sustainable pedestrian mobility, WIT Transactions on The Built Environment, Vol 128.
Cohen، N. (Ed.). (2011). Green cities: An A -to-Z guide (Vol. 4). Sage, 17-24.
Gemzoe, Lars and Gehl, Jan. (2006) ,The Copenhagen experience what the pedestrian wants, Ekim Tan Delft University of Technology Photos.
Moura, F., Cambra, P., Goncalves, A.B. (2017), Measuring walkability for distinct pedestrian groups with a participatory assessment method: A case study in Lisbon, Landscape and Urban Planning 157 (2017), PP.282–296.
ÖZBİL, A., YEŞİLTEPE, D., and G ARGIN, A. (2015), Modeling walkability: Te efects of street design, street-network confguration and land-use on pedestrian movement, ITU A|Z, Vol 12 No 3, November, 2015.
Qian, C., Difei, Z., Yang, Z., and Chen, J., (2018), Measurements of Pedestrian Friendliness of Residential Area: A Case Study in Hexi District of Nanjing, Sustainability 2018, 10, 1993; doi:10.3390/su10061993 www.mdpi.com/journal/sustainability.