نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 مدیرعامل مهندسین مشاور آسو شهر میدیا

2 دانشیار گروه شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

عدم توجه به فضای ورودی شهر در جریان رشد شتابان شهرنشینی، این فضاها را با بحران بی‌هویتی روبه‌رو کرده است. دستیابی به طراحی دارای کیفیت قابل‌فهم ، رجوع به زمینه طرح راه برون‌رفت از این مسائل است. هدف از این پژوهش؛ حفظ و تداوم هویت پیشین، ارتباط مخاطب با هویت مکان از طریق ارتباط بصری با عناصر نمادین، ایجاد مکث از طریق ارتباط بصری با نشانه‌ها و عناصر نمادین محلی در طراحی ورودی شهر کرمانشاه (از سمت همدان) است. روش پژوهش در این پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش با رویکرد تفسیرگرایی، سعی شد به این سؤال که افراد، هویت ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان را چگونه درک و ارزیابی می‌کنند؟ پاسخ داده شود. در این راستا داده‌ها از طریق فنون مصاحبه عمیق و مشاهده و بازدید میدانی، گردآوری و موردبررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری، هدفمند بوده  و مصاحبه‌ها پس از 30 نمونه به اشباع نظری رسید. در تحلیل داده‌های مصاحبه، از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. در نهایت نتایج برگرفته از تحلیل تماتیک و مشاهدات میدانی طبقه­بندی و تفسیر شد. نتایج این پژوهش نشان داد عدم به‌کارگیری عناصر محیطی (انسانی و طبیعی) در ورودی شهر کرمانشاه باعث شده تا ورودی شهر، فاقد مؤلفه‌های یک ورودی متمایز باشد. مهم‌ترین عناصر محیطی شناسایی‌شده به‌عنوان نشانه و نمادهای بومی کرمانشاه عبارت‌اند از ؛ طاق‌بستان، طاق گرا، مصالح سنگ و پوشش گیاهی منطقه، که در صورت کاربست این عناصر در ورودی شهر بر اساس رویکرد زمینه گرایی می‌توانند باعث هویت بخشی به ورودی و آن را واجد مؤلفه‌های یک ورودی متمایز نمایند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Contextualism Theory in the Design of the City Entrance (Case Study:Entrance of Kermanshah City from Hamedan

نویسندگان [English]

  • Ardalan Hosseini 1
  • Kioumars Habibi 2

1 Aso shahr Midia Consulting Engineers ManagingDirector,Tehran,Iran

2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Lack of attention to the entrance space of the city during the rapid growth of urbanization, these spaces have faced a crisis of anonymity. Achieving a design with understandable quality is a reference to solve these issues. Achieving a sort of design for preservation and continuity of the former identity, relationship of the audience with the identity of the place through visual communication with symbolic elements, creating a pause through visual communication with local symbols and symbolic elements in the entrance design of Kermanshah (from Hamedan) are the aims of research. The method is combined, with an interpretive approach, we tried to ask how people understand and evaluate the identity of the entrance of the city of Kermanshah from Hamedan? To be answered. In this regard, data were collected and analyzed through in-depth interview techniques and field observation and field survey. Sampling was purposeful and the interviews reached theoretical saturation after 30 interviews. In the analysis step, thematic analysis method was used. Finally, the results were classified and interpreted based on thematic analysis and field observations. The results of this study showed that the non-use of environmental elements (human and natural) at the entrance of Kermanshah has caused the city entrance to lack the components of a distinct entrance. The most important environmental elements identified as native signs and symbols of Kermanshah are; Tagh-e-Bostan, Tagh-e-Gara, stone materials and vegetation of the region, which if used in the entrance of the city based on the contextualism approach can identify the entrance and make it have the components of a distinct entrance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • City Entrance
  • Contextual Theory
  • Native Symbols
  • Kermanshah
اصلانی،‌احسان، نگین مینایی و منصور نیک پور.( 1392). طراحی ‌فضاهای ‌شهری ‌با تاکی بر زمینه انسان گرایانه. همایش ‌ملی ‌شهرسازی ‌‌انسان‌گرا‌. دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. 
براتی، ناصر، و سیده نسیم نجفی تروجنی. (1395). ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه‌های کالبدی طراحی ( نمونه مورد بررسی: نماد ورودی شرقی شهر قزوین)، فصلنامه مطالعات شهری، شماره19 : 91-81.
بهزاد فر، مصطفی. (1385). هویت شهر ؛ نگاهی به هویت شهر تهران. تهران: نشر شهر.
پاکزاد، جهانشاه و الهه ساکی. (1393).تجربه‌ی زیبایی‌شناختی محیط. نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۱۹، شماره3: 14-5.
پاکزاد، جهانشاه و حمیده بزرگ. (1394). الفبای روانشناسی محیط برای طراحان. چاپ سوم. تهران: انتشارات آرمان‌شهر.
پاکزاد، جهانشاه. (1386). راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران. چاپ سوم. تهران: انتشارات شهیدی.
تولایی، نوین.( 1380). زمینه گرایی در شهرسازی. نشریه هنرهای زیبا، شماره 34: 43-34.
چنگیزی، نگار، و احمدیان، رضا (1392). بررسی شاخص‌های هویت فضای شهری در بافت تاریخی (نمونه موردی: بازار کرمان). مطالعات شهر ایرانی اسلامی, شماره 11:  53-63.
حافظ نیا، محمدرضا. (1382). مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی.چاپ ششم. تهران: انتشارات سمت.
حبیبی، کیومرث، مجتبی صفدر نژاد و حمیدرضا موسوی. (1391). ساماندهی و طراحی شهری میدان امام‌زاده دو خاتون شهرکرد مبتنی بر فرهنگ بومی، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره8 : 87-69.
خلیلیان، سیما، مهدی زندیه و آیدا آل هاشمی. (1400). در جست‌وجوی ورودی شیراز، بررسی تغییرات منظر ورودی شهر شیراز -دروازه قرآن- از پیش از قاجار تا امروز، مجله منظر، شماره 13(57) : 89-78.
سلطان‌زاده، حسین. (1372). فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران. چاپ اول. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
شاه تیموری، یلدا و حامد مظاهریان. (1391). رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید درزمینهٔ ی تاریخی،  نشریه هنرهای زیبا، دوره17، شماره 4: 40-29.
شاه حسینی، گلاره، و محمد مهدی مولایی. (1398). تبیین نقش و جایگاه میراث صنعتی در ارتقای ویژگی‌های کیفی سلسله‌مراتب مبادی ورودی شهری (موردپژوهی: کوره‌های آجرپزی مبادی ورودی شهر همدان)، نشریه نقش‌جهان، شماره1 : 22-13.
شیعه، اسماعیل، کیومرث حبیبی و مهدی سعیدی. (1394). برنامه‌ریزی طراحی محور به‌عنوان رویکردی نوین در شهرسازی، فصلنامه باغ نظر، شماره 35: 14-3.
طالبی، مانی، رضا ویسی و مسلم گنجی افسوران.( 1395).برند سازی شهری در بستر بازآفرینی شهر رشت). رشت: انتشارات رمه.
علی تاجر، سعید و سمیرا اسدی بوالوردی (1397).  تأثیر نیازهای انسانی بر دلبستگی به محیط کالبدی در مسکن و پیش‌بینی عوامل مؤثر در ارتقاء آن, مطالعه موردی: شهر تهران. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر, -(23 ), 65-74.
فلامکی، محمد منصور.( 1391). باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
قدیری، بهرام .( 1385). ساختارهای جدید در محیط‌های تاریخی. تهران: دفتر  پژوهش‌های فرهنگی.
قریب، فریدون. (1382). ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها،نشریه هنرهای زیبا، شماره 458:41-28.
لنگ، جان.(2005). طراحی شهری؛گونه شناسی،رویه‌ها‌ و طرح‌ها ‌همراه ‌با بیش از 50 مورد خاص.ت: سید حسین بحرینی(1394)، تهران : انتشارات‌ دانشگاه تهران.
کالن، گوردن.(1991). گزیده منظر شهری، ت: منوچهر طبیبیان(1395)، تهران: چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران.
کورت گروتر، یورگ. (1987). زیبایی‌شناسی در معماری. ت: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون(1375)، تهران: چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
گل، یان. (2015). شهر انسانی. ت: علی و لیلا غفاری(1394). تهران: چاپ دوم، انتشارات علم معمار رویال.
ماجدی، حمید و زهرا السادات حمیده زرآبادی .( 1389). شهر نشان‌دار به‌مثابه شهر زمینه گرا، فصلنامه پژوهشات فرهنگی، شماره 3: 21-1.
معماریان، غلامحسین. (1384). سیری در مبانی نظری معماری. چاپ هشتم. تهران: انتشارات سروش دانش.
 
Ashihara, Y(1983). The Aesthetic Townscape , Trans, Lynne E. Riggs Cambridge: MIT Press.
Cowan,R.(2005).The Dictionary Contextalism, Tisbury:Streetwise press.
Freeman, R.W.(1976).Integrity in the Vieux Carre. in the Economic Benefits of Preseving Old Buildings. Latham. J.E., Ed.;The Preservation Press/National Trust for Historic Preservation: Washington. DC .USA,pp.111-115.
Geddes ,p(1968).cites in Evolution: an introduction to the Town planning Movement and to the study of cities.london: Emesst Benn Limited
Giddes ,p(1979)cites in Evolution: an introduction to the Town planning Movement and to the study of cities.london: Emesst Benn Limited.
Hijazi Rola (2019) Impact of Visual Pollution at the Entrances of Coastal Cities in Lebanon, European Scientific Journal June 2019 edition Vol.15, No.17 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
Hirt,S.A.(2009) Premodern,modern, postmodern?placing new urbanism into a historical perspective.J.Plan.Hist.No.8.248-273.
Jacobs,J. (1996). The Deat and Life of Great American Cities,Random House Digital, Inc. new York, NY.USA.
Liu, X.(2008).Theories ofmodern Architecture; China Architecture & Building. Press Beijing. China.
Mumford,L.(1938).The Culture of Cities.Secker & Warburg:London,UK.
Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci: Toward the Phenomenology of Architecture, New York: Rizzoli.
Rowe  C&F. kotter (1978)  collage city. Cambridge: Mit press.
Stern, R.A.M.(1983). After modernist movement. Architect,No.15,201-205
Trancik, R. (1986). Finding Lost Space: Theories of Urban Design, New York: Van Nostrand Reinhold.
Waterhouse , A(1978) Boundaries of the city: THE Architecture of Western . Torento university: A PRESS.