بررسی تاثیر رضایت شهروندان از کیفیت زندگی بر رفتارهای مثبت شهروندی منطقه 16 تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی ، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

چکیده

شهروندی و رفتار شهروندان، از متغیرها و عوامل بنیادین، در گسترش سرمایه اجتماعی و به دنبال  آن توسعه جوامع بشری است، که اهمیت یافتن آن در مطالعات شهری و پرداختن به آن در این تحقیق نشات گرفته از آن است. هدف از این پژوهش بررسی شاخص‌های رضایت شهروندی و تأثیر رضایت بر رفتارهای مثبت در منطقه 16 تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نوع همبسـتگی محسـوب مـی‌شود به منظور بررسی کیفیت ادارک شده در منطقه 16 شهرداری تهران، چهار بعد ( امکانات و زیرساخت‌های شهری، نیازهای پایه، محیط‌اجتماعی و محیط‌زیست)‌  و به منظور رفتارهای مثبت، رضایت کلی( 4 گویه)، دلبستگی شهروندان ( 3 گویه) ، قصد ترک(2گویه) و گفتار مثبت(2 گویه) بر مقیاس لیکرت 5 در امتیازی در نظر گرفته شد. در مرحله بعد پرسش‌نامه در جامعه آماری توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها پس از تهیه ماتریس همبستگی، با استفاده از برنامه Amos و از طریق تحلیل مسیر، محاسبات لازم صورت گرفت و برای مدل پیشنهادی Amos، شاخص‌های نیکوئی برازش اجرا گردید.  نتایج متغیر کیفیت ادارک شده نشان می‌دهد تفاوت چشمگیری بین نواحی مورد مطالعه در میانگین به دست آمده برای هر یک از گویه‌ها وجود دارد به نحوی که ناحیه یک نسبت به سایر نواحی از میانگین کمتر برخوردار هستند. نتایج به دست آمده، از آزمون مدل برای بررسی روابط متغیرها به این شرح بود که تأثیر رضایت در دلبستگی شهری با  550/0  مثبت بود. تأثیر کیفیت ادارک شده در رضایت شهروند  به عنوان بالاترین ضریب مسیر در بین ضرایب تأیید شد. به عنوان بالاترین ضریب مسیر در بین ضرایب تأیید شد.  همچنین تأثیر مثبت متغیر رضایت در گفتار مثبت  536/0 تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Citizens' Satisfaction with Quality of Life on Positive Citizenship Behaviors Region 16 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Alahe Virdi 1
  • Maraym Ilanloo 2
1 Master Student of Geography, Urban Planning, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

Citizenship and citizen behavior is one of the fundamental variables and factors in the development of social capital and the subsequent development of human societies, which is the importance of finding it in urban studies and addressing it in this study. The aim of this study is to investigate the indicators of citizenship satisfaction and its effect on positive behaviors in region 16 of city of Tehran. The research method is descriptive-survey and correlational approach is adopted to assess the perceived quality in region 16 of the city. four dimensions (facilities and urban infrastructure, basic needs, social environment and environment) and for positive behaviors. Overall satisfaction (4 items), Citizens' attachment (3 items), Intention to leave (2 items) and Positive speech (2 items) were considered on the Likert scale. In the next step, the questionnaire was distributed among the statistical community. For data analysis, after preparing the correlation matrix, the necessary calculations were performed using Amos and through path analysis, and for the proposed Amos model, good fit indices were performed. The results of the perceived quality variable show that there is a significant difference between the studied areas in the average obtained for each item so that area one has a lower average than the other areas. The results obtained from the model test to examine the relationships of variables were as follows: the effect of satisfaction on urban attachment was positive with 0.550. The effect of perceived quality on citizen satisfaction was confirmed as the highest path coefficient among the coefficients. It was confirmed as the highest path coefficient among the coefficients. Also, the positive effect of satisfaction variable on positive speech was 0.536.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Citizen
  • Quality of Life
  • Region 16
  • Tehran
احمد آخوندی، ع، برک‌پور، ن، خلیلی، ا، صداقت‌نیا، س، صفی‌یاری، ر، (1394)، سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره  19، شماره 2، صص 22-5.
امانپور، س، آبیار، ش، (1393)،         
ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی در محله‌های مجاور صنایع شهری: مطالعه موردی منطقه 8 شهر اهواز، مجله برنامه‌ریزی فضایی، دوره 4، شماره3، صص 178-157.
بردی آنا مراد نژاد، ر، دیوسالار، ا، میرابی، ص، (1395)، بررسی میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی موردشناسی: قائم‌شهر، مجله جغرافیا و آمایش شهری- 7(30): 108- 95.
پوراحمد، ا، قربانی، ر. فرهادی، ا، درودی نیا، س، (1395)، ارزیابی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی در محلات مسکونی(مطالعۀ موردی: شهر کامیاران)، پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دورۀ  ،4شمارۀ 4: صص 519- 548.
حاتمی نژاد، ح، محمدی کاظم آبادی، ل، (1396)،  سنجش رضایتمندی از شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر جدید مهاجران، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال هفتم/ شماره مسلسل بیست و سوم،صص 68-53.
خواجه شاهکوهی، ع، مهدوی، ش، سوری، ف، صمدی، ر، (1391)، ارزیابی و سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری؛ مطالعه موردی: شهر کاشان، نشریه مدیریت شهری، شماره30. صص 296، 285.
رهنما، م.ر، ابراهیمی، ل، (1399)، نقش رضایت شهروندان بر رفتارهای مثبت شهروندی (مطالعة موردی: شهر مشهد)، مجله پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 52(1): 54-39.
زیاری، ج، رفیعی‌مهر، ح، زارعی، ج، (1399)، سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (‌مطالعة‌ موردی: مناطق 2و 16 شهری تهران)، پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، دوره 52، شماره 1، صص 15-1.
عباس‌زاده، م، بنی‌فاطمه، ح، علیزاده اقدم، م.ب، علوی، ل، (1394)، ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش سازه‌ی دلبستگی مکانی در میان شهروندان شهر تبریز(پژوهشی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی شهری)، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال پنجم، شماره‌ی شانزدهم، 58- 31.
مردانی، ا، (1400)، ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهای پیراشهری، مورد:دهستان صادقیه شهرستان نجف آباد، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 3، شماره 4. صص 418-408.
Chen Si, Cerinb, E, Stimsonc, R., Lai. P.C. (2016). An Objective Measure to Assessing Urban Quality of Life based on Land Use Characteristics, Procedia Environmental Sciences, 1(36): 50 – 53.
Davison, R.M, Carol XJ Oub, E. Ng, (2020), Inadequate Information Systems and Organizational Citizenship, Behavior, nformation & Management, 57(30): 1-11
Ertugrul, l, Karakasoglu, N, (2007), Fuzzy Topsis method for academic member selstion in engineering factulty. Innovations in Elearning, instruction Technology, Assessment, and Engineering Eduction, 21(4): 151-156.
Fakhoury, R, Benoit, A, (2018), Citizenship, trust, and behavioural intentions to use public e-services: The case of Lebanon, International Journal of Information Management, 35(2):346-351
Kaklauskas. A, Zavadskas., E.K, Radzeviciene, A. Ubarte., I. Podviezko, A, Podvezko, V. Kuzminske A. Banaitis, A, Binkyte, A. Bucinskas.  V, (2018), Quality of city life multiple criteria analysis, Journal Cities, 19(72), 82-93.
Lee, Y. J. (2008). Subjective quality of Life Measurement in Taipei. Building and Environmental. 43(7): 1205-1215
Marans, R.W, (2015), Quality of urban life & environmental sustainability studies: Future linkage opportunities, Habitat International,57 (45): 47-52.
Miao, C, R. Humphrey, Q, (2017), Are the emotionally intelligent good citizens or counterproductive? A meta-analysis of emotional intelligence and its relationships with organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior, Personality and Individual Differences, 38(116):144–156.
Nguyen, L, Vinh Nhat, L, Sally Rao Hill, J, (2019), The mediating role of brand knowledge on employees’ brand citizenship behaviour: Does organizational tenure matter? Australasian Marketing Journal, 27 (4):169–178
Olajuyigbe, A. E., Osakpolor, S. & Adegboyega, S. A. (2013). System Approach for Assessment of Quality of Life Using Geographical Information Poverty Alleviation Decision-Making. International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, 1(1); 1-20
Spector, Paul E, Fox, S, (2018), Theorizing about the deviant citizen: An attributional explanation of the interplay of organizational citizenship and counterproductive work behavior, Human Resource Management Review, 20(78): 132–143
Serag El Din, H, Shalaby, A, Hend Elsayed, F, (2017), Principles of urban quality of life for a neighborhood, HBRC Journal, 35(9): 86-92.
Sarah A. Elariane Turkoglu, H, (2015), Sustainable Development and Quality of Urban Life, Procedia Social and Behavioral Sciences, 51(202): 10 – 14.
Seik, Foo Tuan, (2000): Subjective assessment of urban quality of life in Singapore (1997-1998), Habitat International, 8(24): 31-49
Teresaa, A-Q, Araujo-Cabrera, Y, Park, S, (2020), The sequential relationships of hotel employees' perceived justice, commitment, and organizational citizenship behaviour in a high unemployment context, Tourism Management Perspectives, 9(35):100- 116.
Thumboo, J, Kok-Yong Fong, D, Machin, S, Chan, Chang-Heok, S, Keng-Hong Leong, P, Szu-tien, T, Mee-Leng, B, (2003): Quality of life in an urban Asian population: the impact of ethnicity and socio-economic status, Social Science & Medicine, 56(208):1761–1772.
Tondera, E, S, Graham, S, (2012), Inonge Theresa Lisitaa, Leon Tielman de Beer, (2018), The importance of customer citizenship behaviour in the modern retail environment: Introducing and testing a social exchange model, Journal of Retailing and Consumer Services, 10 (45): 92–102
Zhang, H, Xu, Ho, (2019), Impact of destination psychological ownership on residents’ “place citizenship behavior”, Journal of Destination Marketing & Management, 5(14): 1-14.
Zenker, S, Rütter, N, (2019), Is satisfaction the key? The role of citizen satisfaction, place attachment and place brand attitude on positive citizenship behavior, Journal Cities, 9(38): 11-17.
Yuan, LYuen, L, Low P.K., B, Ch., (1999), Urb and Quality of life critical issues and options, ISBN9971-69-227-9, School of Building and Real Estate, National University of Singapor.
Yung-Jaan, L, (2008): Subjective quality of life measurement in Taipei, Building and Environment, 10(43):1205–1215
Wu, Wei-Ning, (2020), Determinants of citizen-generated data in a smart city: Analysis of 311 system user behavior, Sustainable Cities and Society, 15(59):1-16.