نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد ،کرمانشاه، ایران

چکیده

محیط زیست بشری از قرن بیستم بدین سو در معرض بی سابقه ترین آسیب ها به دلیل سرعت توسعه صنعتی در سراسر جهان بوده است. هدف از پژوهش حاضر، تحقق رفتارهای دوستدار محیط­زیست شهری در ورزش از نظر مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی است. .محقق در این تحقیق به دنبال طراحی الگویی برای برگزاری رویدادهای ورزشی دوستدار محیط زیست در ایران است.  به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق­ساخته 4بخشی مشتمل بر 40 سؤال استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی با نظرخواهی از اساتید مرتبط مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. نمونه آماری تحقیق را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان (تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، لرستان وکرمانشاه)تشکیل می­دادند. پس از توزیع پرسشنامه­ها درنهایت 254 پرسشنامه عودت گردید. تحلیل داده‌های پژوهش بااستفاده از نرم افزارهای  AMOS  و  SPSS-19 انجام گرفت. جهت آزمون فرضیه­ها از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و جهت آزمودن روابط غیرمستقیم (واسطه­ای) نیز از روش بوت­استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که سه عامل آگاهی زیست­محیطی، ادراک اثرات زیست­محیطی و قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز بر رفتار واقعی دوستدار محیط­زیست اثرگذار هستند. نتایج همچنین نشان داد که متغیر قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز بعنوان متغیر میانجی ایفای نقش  می­کند و میزانی از تأثیر آگاهی و ادراک زیست­محیطی بر رفتار واقعی دوستدار محیط­زیست ناشی از قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز است. براساس مدل پیشنهادی پژوهش، رفتارهای دوستدار محیط­زیست برگزارکنندگان و مدیران رویدادهای ورزشی و قصد حمایت آنان از رویدادهای ورزشی سبز تاحد زیادی تحت تأثیر آگاهی و ادراک آنها از مسائل زیست­محیطی است. به نظر می­رسد که درک عوامل اساسی اثرگذار بر رفتارهای واقعی و حمایتگرانه افراد از ورزش سبز برای ارتقای رفتار زیست­محیطی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban environment-friendly behaviors in public cultural-sports spaces in the provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Leila Nazari 1
  • Mohammad Saeid Kiani 2

1 PhD Student, Department of Sports Management, Kurdistan University, Sanandaj,Iran

2 PhD Student in Sports Management, Kermanshah Branch, Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The human environment has been exposed to the most unprecedented damage since the twentieth century due to the rapid industrial development around the world. The Aim of this study is to realize urban environmentally friendly behaviors in sports from the perspective of managers and organizers of sport events. In this research, the we tried to design a model for holding environmentally friendly sport events in Iran. In order to collect data, a 4-part researcher-made questionnaire consisting of 40 questions was used. Formal and content validities were confirmed by experts, and reliability was calculated 0.83 out of 1, using Cronbach's alpha test. The statistical sample of the study consisted of managers and organizers of sport events in ten provinces (Tehran, Alborz, Isfahan, East Azerbaijan, West Azerbaijan, Khuzestan, Khorasan Razavi, Kurdistan, Lorestan and Kermanshah). After distributing the questionnaires, 254 questionnaires were returned. Research data analysis was performed using AMOS and SPSS-19 software. Pearson correlation coefficient and path analysis statistical tests were used to test the hypotheses and bootstrap method was used to test the indirect relationships. The results showed that the three factors of environmental awareness, perception of environmental effects and intention to support green sport events affect the actual environmentally friendly behavior. The results also showed that the variable of intention to support green sport events acts as a mediating variable and a measure of the effect of environmental awareness and perception on the actual environmentally friendly behavior resulting from the intention to support green sporting events. According to the proposed research model, the environmentally friendly behaviors of organizers and managers of sporting events and their intention to support green sporting events are greatly influenced by their awareness and perception of environmental issues. It seems that understanding the basic factors influencing the real and supportive behaviors of people in green sports is necessary to promote environmental behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Awareness
  • Perception of Environmental Impacts
  • Sport Events
  • Environmentally Friendly Behavior
  • Provinces of the Country
اسدی، حسن، شعبانی مقدم، کیوان، اصفهانی، نوشین (1392)، مدیریت اماکن ورزشی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
امامقلی، لقمان ­­(1391)، آموزش و پرورش و محیط زیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان)، مجله­ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز و زمستان 1392، دوره ششم، سال20، شماره 2، صفحات 171-190.
زهتاب یزدی، یاسر (1389)، بررسی میزان آگاهی و نگرش و رفتار زیست محیطی اساتید دانشگاه­های شهر تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، واحد تهران ری، دانشگاه پیام نور، صفحات 35-52.
صادق صالحی، مطالعه نقطه نظرات و رفتارهای زیست محیطی در ایران، 1388.
شعبانی، کیوان، یوسفی، بهرام، احمدی، عبدالحمید (۱۳۹۴)، ورزش و محیط زیست، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 
Ahmed, F. V Moodley & R Sookrajh (2008), "The Environmental Impacts of Beach Sport Tourism Events: A Case Study of the Mr Price Pro Surfing Event, Durban, South Africa", Africa Insight 383: 73-85.
Babiak, K., & Trendafilova, S. (2011), "CSR and environmental responsibility: motives and pressures to adopt green management practices", Corporate social responsibility and environmental management, 18(1), 11-24.
Banerjee, S. B., Iyer, E. S.  & Kashyap, R. K. (2003), "Corporate environmentalism: Antecedents and influence of industry type", Journal of Marketing, 67(2), 106-122.
Banerjee, S.B. (2001), "Corporate environmental strategies and actions", Management Decision, 39 (1), 36-46.
Beyer, S. (2006), "The Green Olympic Movement: Beijing 2008", Chinese Journal of International Law, 5(2), 423-440.
Brady J. 2005. Chapter 3. In: Environmental Management in Organisations: the IEMA Handbook (Brady J, ed). London: Earthscan, 97 - 117.
Casper, J. M., & Pfahl, M. E. (2012), "Environmental behavior frameworks of sport and recreation undergraduate students", Sport Management Education Journal, 6(1), 8-20.
Casper, J. M., Pfahl, M. E., & McCullough, B. (2014), "Intercollegiate sport and the environment: Examining fan engagement based on athletics department sustainability efforts", Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 7, 65-91.
Chan, C., Koenig, C., & Rajarethnam, S. (2006). Beijing 2008: Greening the Games. University of Michigan, 1-21.
Chernushenko D. 2006. Sustainable Sports Management: Running an environmentally, socially and economically responsible organisation: UNEP.
Copley J. 2005. Sports events leave a giant 'ecological footprint'. New Scientist, 16th April 2005.
Giuliani, M. V., & Scopelliti, M. (2009), "Empirical research in environmental psychology: Past, present, and future", Journal of Environmental Psychology, 29(3), 375-386.
Grant, J. (2008), "Green marketing", Strategic direction, 24(6), 25-27.
Günther, H. (2009), "The environmental psychology of research", Journal of Environmental Psychology, 29:358-365.
Jin, L., Zhang, J.J., Pitts, B.G., Connaughton, D., Swisher, M., Holland, S., & Spengler, J.O. (2015). Factors associated with an athletic donor's intention to donate to green stadium initiatives of a collegiate athletic program. International Journal of Event Management Research, 10(1), (TBC).
Jones, M. (2010), "Sustainable Event Management", London: Earthscan. 
Kellison, T. B., & Kim, Y. K. (2014), "Marketing pro-environmental venues in professional sport: Planting seeds of change among existing and prospective consumers", Journal of Sport Management, 28(1), 34-48.
Kellison, T. B., & Mondello, M. J. (2012), "Organisational perception management in sport: The use of corporate pro-environmental behaviour for desired facility referenda outcomes", Sport Management Review, 15(4), 500-512.
MacIntosh, E., Apostolis, N., & Walker, M. (2013), "Environmental responsibility: Internal motives and customer expectations of a winter sport provider", Journal of Sport & Tourism, 18(2), 99-116.
Mair, J. (2014) Greening of Events. In De Lacy, T., Jiang, M., Lipman, G., & Vorster, S. (Eds) Green Growth and Travelism: Concept, policy, and practice for sustainable tourism. Routledge.
McCarty, J. A., & Shrum, L. J. (2001), "The influence of individualism, collectivism, and locus of control on environmental beliefs and behavior", Journal of Public Policy & Marketing, 20 (1), 93-104.
Mei OJ, Ling KC, Piew TH.(2012). The antecedents of green purchase intention among Malaysian consumers. Asian Social Science. 2012;8(13):246-63.
Murphy, L. A. (2010), "The greening of venues", Expo Magazine, 22(8), 30-35.
Preuss, H. (2013). The contribution of the FIFA World Cup and the Olympic Games to green economy. Sustainability, 5(8), 3581-3600.
Salehi, S. (2008). A  Study of Factors Underpinning Environmental Attitudes and Behaviours, Phd Dissertation. The University of Leeds.
Staats, H., Harland, P., & Wilke, H. A. (2004), "Effecting durable change: A team approach to improve environmental behavior in the household", Environment and Behavior, 36(3), 341-367.
Trendafilova, S., Babiak, K., & Heinze, K. (2013). Corporate social responsibility and environmental sustainability: Why professional sport is greening the playing field. Sport Management Review, 16(3), 298-313.
Tzschentke, N. A., Kirk, D., & Lynch, P. A. (2008), "Going green: Decisional factors in small hospitality operations", International Journal of Hospitality Management, 27(1), 126-133.
Winkel, G., Saegert, S., & Evans, G. W. (2009), "An ecological perspective on theory, methods, and analysis in environmental psychology: Advances and challenges", Journal of Environmental Psychology, 29(3), 318-328.
Yol Lee, S., & Rhee, S. K. (2007), "The change in corporate environmental strategies: a longitudinal empirical study", Management Decision, 45(2), 196-216.