نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی این چالش­ها و تلاش  در جهت برطرف شدن آن­ها شکل گرفته است.  
روش بررسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، نظری- کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است. در روند تهیه و تولید داده­ها ابتدا عوامل موانع گذار از گردشگری سنتی به گردشگری هوشمند با استفاده از نظرات 30 نفر از خبرگان حوزه گردشگری از طریق روش دلفی شناسایی شده است. سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات سیزده عامل به عنوان موانع تاثیرگذار قوی بر گردشگری هوشمند بخش بن رود شهرستان اصفهان، از مدلسازی تفسیری-ساختاری ISM و سپس با نرم افزار میک­مک بهره گرفته شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه به­دست آمده از مدل تفسیر ساختاری نشان داد که اساسی­ترین عامل چالش­ها و مشکلاتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و گردشگران در روستاهای بخش بن رود بخش اصفهان مرتبط با سطح اول است که مربوط به عدم اعتقاد کسب و کار به بسترهای انلاین، عدم قابلیت­های اقامتگاه­های بوم­گردی برای رزرو انلاین هستند.این عوامل دارای بالاترین قدرت تاثیر گذاری هستند؛ همچنین نتایج حاصل از تحلیل میک مک می­توان بیان کرد همه متغیرهای جزء متغیرهای پیوندی هستند، این متغیرها از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Barriers to Transition from Traditional to Intelligent Structures in Rural Tourism Destinations, Case Study: Ben Roud Section, Isfahan township

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abasi Soraki 1
  • Ahmad Reza Shaikhi 2
  • Hedayto Allah Nori Zaman Abadi 3

1 Master student of Geography and Tourism Planning, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, Isfahan University,Isfahan,Iran.

2 Assistance Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, IsfahanUniversity, Isfahan,Iran.

3 Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, Isfahan University,Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Benroud section of Isfahan city has a traditional structure in tourism and reaching the smart bed requires going through the traditional structure of tourism and removing its obstacles and challenges in these villages. Therefore, the present study has been formed with the aim of identifying these challenges and trying to address them.
Methods: The present research is of theoretical-applied type and in terms of study method, descriptive-analytical. . In the process of preparing and producing data, first, the factors of obstacles to the transition from traditional tourism to smart tourism have been identified using the opinions of 30 experts in the field of tourism through the Delphi method. To analyze the information of thirteen factors as strong impact barriers on smart tourism in Benroud section of Isfahan city, interpretive-structural modeling of ISM and then Mikomak software has been used.
Findings and Conclusion: The result obtained from the structural interpretation model showed that the most important factor of challenges and problems in providing a smart bed for local people and tourists in the villages of Ben Roud district of Isfahan district is related to the first level, which is related to business disbelief. Online platforms are the inability of eco-lodges to book online. These factors have the highest impact power. The results of Mick Mac analysis can be stated that all variables are part of the link variables, these variables have high dependence and high conductivity; Also, the results of Mick Mac analysis can be stated that all variables are part of link variables, these variables have high dependence and high conductivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional tourism
  • smart tourism
  • ISM
  • MICMAC
  • Ben Rood district
  • Isfahan
بلوچ، محمود؛ برفروشان، شازیه(1397). بررسی کارکردهای هوشمند سازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران.
دهقان فرد، سکینه.، قاسمی راد، علیرضا. (1396). شناسایی مشکلات توسعة صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر و ارائه راهکارهای مناسب. گردشگری و توسعه، 6(1 (پیاپی 10) )، صص 179-194.
زنگوئی، فرنوش؛ خرازی محمدوندی آذر، زهرا؛ صالحی صدقیانی، جمشید. (1399). شناسایی مؤلفه‌های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 8(32)، صص 239-272.
ضیایی، محمود، امین بیدختی، علی اکبر، قربانی، فاطمه. (1393). ارزیابی ظرفیت جامعه‌ محلی برای توسعه‌ی پایدار گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری.  8(24), 59-88.
نادعلی، سوسن.، سفیدچیان، سلمان (1397) توان سنجی گردشگری هوشمند با تأکید بر ضرورت ها و الزامات زیر ساختی (مطالعه موردی کلان شهر مشهد). جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 7، شماره 28، صص139-125.
Ardito, L, Cerchione, ,R, Del Vecchio, P, Raguseo, E(2019), Big data in smart tourism: challenges, issues and opportunities, Current Issues in Tourism, Volume 22, Issue 15, pp.1805-1809.
Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: a survey. Computer Networks, 54(15), 2787–2805.
Balakrishnan, J, Yogesh K. Dwivedi,F. Tegwen M, & Baabdullah A. M. (2021) Role of smart tourism technology in heritage tourism development, Journal of Sustainable Tourism, Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2021.1995398
Ballina, F. J. D. B. (2022). Smart concept in rural tourism: a comparison between two phases (2016-2019). Revista de Economia e Sociologia Rural, 60(1), e234629. https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.234629.
Benckendorff, P., Sheldon, P., & Fesenmaier, D. R. (2014). Tourism information technology. Oxford: CAB International.
Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609–623.
Gretzel, U. (2011). Intelligent systems in tourism: a social science perspective. Annals of Tourism Research, 38(3), 757–779.
Gretzel, U., Ham, J., & Koo, C. (2018). Creating the city destination of the future: The case of smart Seoul. In Y. Wang, A. Shakeela, A. Kwek, C. Khoo-Lattimore. Managing Asian Destinations Pp. 199-214). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8426-3_12.
Gutiérrez, V., Galache, J. A., Sánchez, L., Muñoz, L., Hernández-Muñoz, J. M., Fernandes, J., & Presser,M. (2013). SmartSantander: Internet of things research and innovation through citizen participation. In A. Galis & A. Gavras (Eds.), The Future Internet (pp. 173–186).
Hunter, W. C., Chung, N., Gretzel, U., & Koo, C. (2015). Constructivist research in smart tourism. Asia Pacific Journal of Information Systems, 25(1), 105–120.
Koo, C., Gretzel, U., Hunter, W. C., & Chung, N. (2016). The role of IT in tourism. Asia Pacific Journal of Information Systems, 25(1), 99–104.
Lamsfus, C., Martín, D., Alzua-Sorzabal, A., & Torres-Manzanera, E. (2015). Smart tourism destinations: An extended conception of smart cities focusing on human mobility. In I. Tussyadiah & A. Inversini (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism ,pp. 363–375.
Law, R., Buhalis, D., & Cobanoglu, C. (2014). Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(5), 727–750.
Miorandi, D., Sicari, S., De Pellegrini, F., & Chlamtac, I. (2012). Internet of things: vision, applications and research challenges. Ad Hoc Networks, 10(7), 1497–1516.
 Nam, T., and Pardo, T. A. (2011): «Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions», Proceedings of the 12th annual international digital government research conference on digital government innovation in challenging times - dg.o’11. College Park, MD, USA - June 12 - 15, New York, NY, ACM, 282-291.
Rodrigues, A., & Ventura, A. (2019). A smart rural project for tourism of Madeira Island. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471(9), 1-10. https://doi. org/10.1088/1757-899X/471/9/092042.
Rudwiarti, L A , Pudianti. A, Emanuel, A W R, Vitasurya, V R, Hadi, P (2021). Smart tourism village, opportunity, and challenge in the disruptive era, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 780, 3rd International Seminar on Livable Space, 27 August 2020, Jakarta, Indonesia.
Santos, M. C., Veiga, C., & Águas, P. (2016). Tourism services: facing the challenge of new tourist profiles. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 8(6), 654-669. http://dx.doi. org/10.1108/WHATT-09-2016-0048.
Shen, S., & Wang, Q. (2018). Innovation Strategy of traditional village tourism development in Liaoning Province under the background of Smart Village Construction. In International Conference on Intelligent Transportation, Big Data & Smart City .Pp. 85-88.
Sigala, M., & Chalkiti, K. (2014). Investigating the exploitation of web 2.0 for knowledge management in the Greek tourism industry: an utilisation–importance analysis. Computers in Human Behavior, 30, 800–812.
Sigala, M., & Marinidis, D. (2012). Web map services in tourism: a framework exploring the organisational transformations and implications on business operations and models. International Journal of Business Information Systems, 9(4), 415–434.
Tu, Q. & Liu, A. (2014). Framework of Smart Tourism Research and Related Progress in China. In International Conference on Management and Engineering (CME 2014), pp. 140-146.
Wang, D., & Xiang, Z. (2012). The new landscape of travel: A comprehensive analysis of smartphone apps. In M. Fuchs, F. Ricci, & L. Cantoni (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2012 (pp. 308–319).
Weindenfeld, A. (2018). Tourism diversification and its implications for smart specialization. Sustainability, 10, 319. http://dx.doi.org/10.3390/su10020319.
Zhao., L & Zhang., D (2021), International Conference on Tourism, Economy and Environmental Sustainability (TEES 2021) Volume 251.