نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: گردشگری که در دنیای امروز آن را صنعت سبز می­نامند شیوه­ای برای انتقال فرهنگ و تمدن از یک جامعه به جامعه دیگر است؛ که در فرآیند آن اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست­محیطی و فرهنگی فراوانی نهفته است. هر مقصد گردشگری محصولات و خدمات مختلفی را برای جذب گردشگران به آنان عرضه می­کند. موفقیت یک منطقه در صنعت گردشگری تنها به وجود جاذبه­های منحصربه‌فرد محدود نمی­گردد بلکه عوامل مختلفی ازجمله میزان آگاهی و شناخت در خصوص آن جاذبه‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار هست. هدف پژوهش حاضر  چگونگی میزان آگاهی مردم و گردشگران با جاذبه­های گردشگری و میزان شناخت آن­ها با جاذبه­ها و رابطه آن با تعداد دفعات بازدید از آن­ها است.  
روش بررسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از مطالعه کتابخانه ای- اسنادی و میدانی صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل مردم شهر چابهار و گردشگرانی که برای بازدید به این شهر مراجعه کرده­اند می‌باشد؛ که با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران 382 نفر مورد مطالعه قرار گرفته­اند. اطلاعات میدانی پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده و برای تحلیل داده‌ها از نرم­افزار SPSS19 و از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه­ها استفاده ‌شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین میزان شناخت و دفعات بازدید از جاذبه­ها و تمایل آن­ها به بازدید از جاذبه­ها رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان شناخت و آگاهی از جاذبه­ها بیش­تر باشد میزان بازدید آن­ها از جاذبه­ها بیش­تر است؛ و همچنین نتایج نشان داد که بیش­ترین نحوه آشنایی افراد با جاذبه­های این شهر از طریق تبلیغات دهان‌به‌دهان بوده است با 7/53 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis on Tourism Awareness and Destination Choice, Based on the Word of Mouth) Case Study: Chabahar Port, Iran(

نویسندگان [English]

  • Rahim Heydari Chiyaneh 1
  • Davood Hatami 2
  • Zobaideh Puyesh 3
  • Hamideh Hatami 4
  • Reza Hatami 5

1 Associate Professor , Department of Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran.

2 PhD student in Geography and urban planning, Tabriz University, Tabriz, Iran.

3 MA of Geography and Tourism Planning, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.

4 MA student of Geography and Rural Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran.

5 MA student of Geography and Holy Defense, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

Background and Aim: Tourism, which is called a green industry in today's world, is a way to transfer culture and civilization from one society to another; In that process there are many positive economic, social, political, environmental and cultural effects. Every tourism destination offers different products and services to attract tourists. The success of a region in the tourism industry is not only limited to show the unique attractions, but also depends on various factors such as the level of awareness and knowledge about those attractions. The aim of this paper is to determine the level of awareness of tourists with the local attractions and the level of their familiarity with the attractions and its relationship with the frequency of visiting.
Methods: The research method is applied in terms of purpose, and descriptive-analytical in terms of research methodology, which was carried out using library-documentary and field study. The statistical population includes all of the people of Chabahar city and tourists who came to visit this city; 382 people were studied using Cochran's sample size method. The field data of the research was collected using a questionnaire and SPSS19 software was used for data analysis and Pearson correlation test was used to test the hypotheses.
Findings and Conclusion: The results showed that there is a significant relationship between the level of awareness and frequency of visits and the tourists’ tendency to visit attractions. The level of visit of attractions increases by enhancement of awareness on attractions. The results also showed that the most common way of familiarity with the city attractions is the word of mouth advertising (53.7%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • level of awareness
  • tourism attractions
  • word of mouth advertising
  • city of Chabahar
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ ضیائی، محمود؛ دلشاد، علی (1391)، اصول و فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی توسعه توریسم انتشارات مشهد.
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ یاری، منیر (1390)، مطالعه تطبیقی کارکردهای تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری گردشگران در برنامه‌ریزی بازاریابی گردشگری ایران و امریکا با استفاده از مدل sowt، فصلنامه فضای گردشگری، سال اول.
اعتمادی نیا، امیرعباس؛ مصلحی، محسن(1391)، تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهری(نمونه موردی شهر اصفهان)، فصل‌نامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس، دوره 4، شماره 13.
براهویی، سودابه؛ یغفوری، حسین؛ پایدار، بررسی میزان آگاهی در خصوص جاذبه‌های گردشگری و نقش آن در توسعه شهری( 1394)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهرامی، حسین؛ نادری خورشیدی، علیرضا؛ کثیری نژاد، تقی(1389)، چیستی و چرایی برنامه‌ریزی راهبردی و بررسی الگوهای رایج آن، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 33، صص 11- 32.
پاکدلیان، آمنه، ابراهیمی، ابوالقاسم(1395)، اعتماد، تبلیغات دهان‌به‌دهان و مفهوم ارزش ویژه‌ی برند در صنعت گردشگری، پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان.
پروازی، مهناز (1395)، تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری شهری (موردمطالعه شهر مرزی بانه)، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‎ای)، سال هفتم.
پوراحمد، احمد؛ بهدوست، فرانک؛ فرهودی، رحمت اله(1394)، بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه، مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، دوره 5، شماره 15
ترابی، ذبیح‌الله، فیروزی، محمدعلی، نعمتی، مرتضی(1392)، ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی برافزایش جذب گردشگر در شهر گرگان، مجله برنامه‌ریزی فضایی، دوره 3، شماره 4، زمستان.
تقی‌پوریان، محمد‌جواد، عینی‌میرحسینلو، ام‌البنین(1396)، بررسی تأثیر رضایت از مقصد بر تبلیغات دهان‌به‌دهان گردشگران خارجی سلامت در بیمارستان‌های تهران، نشریه‌ی مدیریت بهداشت و درمان(نظام سلامت)، دوره 8، شماره 3، پاییز.
خالقی فر، افسانه(1394)، تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر تبلیغات دهان‌به‌دهان و قصد بازدید مجدد با نقش میانجی رضایت توریسم شهر کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته‌ی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ گرایش ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، دانشگاه پیام نور واحد کرج.
رادمهر، رضا؛ رضائی دولت‌آبادی، حسین؛ شالی‌کار، مهدی، بررسی تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری(2011)، اولین همایش بین‌المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
زیاری، کرامت ا..؛ امانپور، سعید؛ امیری فهلیانی، محمدرضا(1392)، بررسی عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران(نمونه موردی: شهر نورآباد ممسنی).
سنایی، مجید و سلیمان پور، سمیه(1394)، گردشگری شهری و تأثیر آن در توسعه شهرها، دومین کنفرانس معماری و منظر شهری پایدار.
شیرعلی‌زاده، بهزاد(1394)، بررسی تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان برجذب گردشگران در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تبریز.
قالیباف، محمدباقر؛ شعبانی فرد، محمد(1390)، ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری بر اساس مدل‎های تصمیم‌گیری چند متغیره(مطالعه موردی: شهر سنندج). 171-68
محمدی، مصطفی(1395)، نگرش عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری مقصد به نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی مقصد گردشگری در شهرستان رامسر، مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم، شماره 19، زمستان.
موحد، علی، صدیقه، دولتشاه(1390)، بررسی ظرفیت‌های گردشگری جهت توسعه گردشگری شهری خرم‌آباد، فصلنامه جغرافیا و آمایش سرزمین، سال اول، شماره اول
رهنمایی، محمدتقی(1390)، گردشگری شهری، انتشارات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور. تهران.
Badita, Amalia, 2013, Assessment Of Tourism Supply, Demand and Market Trends in Craiova City, Romania, Journal Of Tourism, Issue 14.
Stavros, J., & G. Saint, (2010). SOAR: Linking Strategy and OD to SustainablePerformance" in W.J. Rothwell, J.M. Stavros, R. Sullivan & A. Sullivan (Eds.), Practicing Organization Development: A Guide for Leading, San Francisco, CA: Jossey-Bass Change, Pp. 377-394.
Saraniemi. S, Kylanen. M, (2011). "Problematizing the concept of tourism destination: an analysis of different theoretical approaches", journal of travel research, 50 (2): 133-143.
Streisand, B. (1999) The price of good buzz. U.S. News & World Report, September 27, 48.
Lindgreen, A. and Vanhamme, J. (2005) Viral marketing: the use of surprise. In Advances in. DOI: 10.4018/978-1-59140-321-0.ch007
Thomas, G.M. Jr. (2004) Building the buzz in the hive mind. Journal of Consumer Behaviour ,4 (1), 64-73.
Thomas R., Pigozzi B. and Sambrook R, (2005) Tourist Carrying Capacity Measures: Crowding Syndrome in the Caribean, The Professional Geographer, Vol. 57, No. 1, pp. 13-20
Rogerson, Christian M, 2011, Urban Tourism and Regional Tourists: Shopping in
Johannesburg, South Africa, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 102, No. 3, pp. 316–33
Cooper, C. Fletcher, J. Gilbert, D. Wanhill, S. Shepherd, R., )1998( Tourism: Principles and Practice, New York: Longma.
Electronic Marketing, Clarke, I. and Flaherty, T.B. (Eds.) Hershey, PA: Idea Group Publishing, 122-138
Sharpley, R.(2008). ≪Tourism, Tourists and Society≫, Elm Publications, P. 67.
Ksori. R Ayoung. S .Storai.C. (2015).the importance of image of a destiration in the choice and in henion of Rivisiting.