نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تقویت کارآفرینی روستایی به‌عنوان اهرمی مؤثر در تسریع رشد اقتصادی و توانمند‌سازی اجتماعی نقش مهمی در فرایند توسعه روستایی ایفا می‌کند. در این میان قابلیت‌ها و موانعی وجود دارد که با شناسایی آن‌ها علاوه بر رشد و توسعه کارآفرینی در میان جوامع روستایی، می‌توان زمینه‌های دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم نمود. باتوجه‌به جایگاه کارآفرینی در فرایند توسعه روستایی و ضرورت شناسایی موانع و چالش‌های پیشرو در این حوزه، هدف از انجام این پژوهش شناخت موانع و چالش‌های توسعه کارآفرینی در روستای ظفرآباد است که نتایج آن یاریگر تقویت کارآفرینی و توسعه اقتصادی منطقه موردمطالعه است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی است. جامعة آماری تحقیق، 567 نفر روستای ظفرآباد است، کـه طبق جدول استاندارد مورگان، 200 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه‌ها از روش تصادفی سیستماتیک بهره گرفته شد. به‌منظور پی‌بردن بـه متغیرهـای زیربنایی تحقیق و تلخیص آن‌ها، بـا اهـداف تأییـدی و اکتشـافی از مـدل تحلیـل عـاملی (روش چرخش واریمکس) استفاده شـد. در ایـن روش پـس از حـذف گویه‌های بی‌اثر، مهم‌ترین عوامل مؤثر در قابلیت‌ها و موانع توسعة کارآفرینی در روستا به ترتیـب اولویـت شناسـایی و تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد این روستا پتانسیل و قابلیت‌های کارآفرینی دارد اما میزان توسعه کارآفرینی در آن پایین است، از بین موانع موجود عوامل فردی بیشترین تأثیر را در توسعه کارآفرینی روستایی در محدوده موردمطالعه دارند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clarify the Effective Structures and Challenges of Rural Entrepreneurship Development (Case Study:Zafarabad Village, Noor Abad Rural District, Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Samira Julayi 1
  • Hossein Zinati Fakhrabad 2
  • Zahra Malekjafarian 3

1 PhD Candidates,Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Candidate, Department of rural planning, Faculty of Geography, university of Tehran

3 3MA , Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Strengthening rural entrepreneurship as an effective lever in accelerating economic growth and social empowerment plays an important role in the process of rural development. Meanwhile, there are capabilities and obstacles that by identifying them, in addition to the growth and development of entrepreneurship among rural communities, can provide the grounds for achieving sustainable development. Considering the place of entrepreneurship in the process of rural development and the need to identify obstacles and challenges in this field, the aim of this research is to identify the obstacles and challenges of entrepreneurship development in Zafarabad Village, the results of which will help strengthen entrepreneurship and economic development of the studied area.
Methods: The current research is of applied type, and its research method is descriptive-analytical. The statistical population of the research is 567 people of Zafarabad village, according to Morgan's standard table, 200 people were selected as a sample. A systematic random method is used to select the samples. In order to understand the basic variables of the research and summarize them, factor analysis model (varimax rotation method) is used for confirmatory and exploratory purposes. In this method, after removing the ineffective items, the most important effective factors in the capabilities and obstacles of entrepreneurship development in the village are identified and analyzed in order of priorities.
Findings and Conclusion: The results of the research showed that this village has the potential and capabilities of entrepreneurship, but the level of entrepreneurship development in it is low, among the existing obstacles, individual factors have the greatest impact on the development of rural entrepreneurship in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Rural entrepreneurship
  • Sustainable development
  • Zafarabad Village
  • Noor Abad Rural District
  • Lorestan Province
ابراهیمی، محمدصادق، خاتون آباد، سید احمد و بنی‌اسدی، ندا، )1393)، مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان کرمان)، فصلنامه کارآفرینی و کشاورزی، دوره 1 ، شماره 1 ،گرگان، 92-83.
افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمداالله (1392 )، توسعه ی روستایی با تأکید بر کارآفرینی، تهران، انتشارات سمت.
ایزدی، بنت الهدی، رضایی مقدم، کوروش، اسدالله پور، علی، (1394)، سازه‌های مؤثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ، جلد 12 ، شماره 1.
باقری، مسعود و نمازیان، مریم، (1391) ، موانع کارآفرینی در ایران، نقش بومی سازی و راهکارها ، کنفرانس ملی.
دادور خانی، فضیله، (1397)، بنیان‌های برنامه‌ریزی در فضاهای متغیر روستایی. انتشارات دانشگاه تهران.
رضایی، بیژن، نجف پور، هدی و نادری، نادر، (1396)، موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی سبز در شهرستان کرمانشاه، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره6 ، شماره 2 ، تهران، 78-59.
زالی، محمدرضا، رضوی، مصطفی (1387 ). موانع توسعه کارآفرینی در ایران، تهران: انتشارات دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، (1387 )، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشـارات آگـاه، تهران.
عباس‌زادگان، سیدمحمد و فتوت، احمدرضا، (1384) ،کاربرد روایی و پایایی در پژوهش، انتشـارات دفتـر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
عنابستانی، علی اکبر، جهانتیغ، حسنعلی،(1397)، بررسی چالش‌های توسعه کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان، فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی جغرافی، سال هشتم، شماره چهارم.
قاسم‌زاده، راضیه و همکاران،(1396)، بررسی چالش‌ها و موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (شهرستان سبزوار). همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، مشهد.
قدیری معصوم، مجتبی، چراغی مهدی، کاظمی، نسرین و زارع، زهره، (1393)، تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی (مورد: دهستان غنی بیگلو)، شهرستان زنجان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 3 ، شماره7 ،17-3.
مهرعلیزاده، یداله و چینی پرداز، رحیم، (1383)، روش‌های تجزیه و تحلیـل داده‌هـای آمـاری و آزمـون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت، انتشارات کتابیران، تهران.
یاسوری، مجید، امامی، سیده فاطمه، (1396)، کارآفرینی روستایی در ایران و جهان (موانع و چالش‌ها). همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، مشهد.
یاسوری، مجید، باسط قریشی، محمد و وطن خواه، ژیلا، (1394)، تحلیل موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان روستایی دهستان گوراب پس فومن، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره6 ،شماره 2 ،تهران، 342-323.
Abd Razak, A. Wan, F. Haris, Md and Ahmad K.(2012). Preliminary Study  of Rural Entrepreneurship Develoment Program in Malaysia). Journal of Global  Entrepreneurship. Vol 2. No,1.
Alison, M. (1990). Entrepreneurship: An International prespective, Oxford, Jordan Haill, Linacre House.
Caliendo, M., Fossen, F. and Kritikos, A. (2009). Risk attitudes of nascent entrepreneurs – new evidence from an experimentally validated survey. Small Business Economics 32(2), 153-167.
Degei, A.C., Martin, S. (2009). An integrated Methodology for incubation of Business Ideas in Rural Community in Portugal.
Fornahl, D. (2003), Entrepreneurial activities in a regional context. In: Fornahl, D. and Brenner, T. (eds.), Cooperation, Networks and Institutions in Regional Innovation Systems. Cheltenham: Edward Elgar, 38-57.
Hall, j. k, Daneke, g. a, and Lenox. M. j., (2010). Sustainable development and entrepreneurship: past contributions and future directions, Journal of business venturing, Vol 25, No 5, Pp 439- 448.
Harare. (2012). Sustainable Millennium Framwork for managing  Entrepreneurship in developing Countries in africa (Zimbawe Case Study). Journal of Global  Entrepreneurship. Vol 2. No,1.
Iskandarini.(2013). The Impact of Entrepreneurial Barrier Toward Entrepreneurial Intention for Decreasing Unemployment through Community Empowerment. The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business.
Krueger, N., Reilly, M. and Carsrud, A. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing 15, 411-432.
Maria Rosario, T and et al. (2021). Rural communities as a context for entrepreneurship: Exploring perceptions of youth and business owners. Journal of Rural Studies.
Miguel, A. María, S. María,T. (2021). The role of entrepreneurship in different economic phases. Journal of Business Research 122.
Niels, B. Jolanda, H. Veronique, S. Mirjam van, P. Ingrid, V. (2011). Entrepreneurship and Role Models. Journal of Economic Psychology.
Petrin, T.(1994). Entrepreneurship as an economic force in rural development. Keynote paper presented at the 7th FAO/REU International Rural Development Summer School, Herrsching, Germany.
Shane, Scott, Venkataraman , S. (2003). the promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, Vol.25: pp217-226.
Sule, M. (2013). The role of entrepreneurship education on job creation among youths in Nigeria. International Letters of Social and Humanistic Sciences. Vol 15 .  PP 87-96.