نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، رئیس اداره منابع انسانی شهرداری دوگنبدان، دوگنبدان، ایران.

2 دکتری شهرسازی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دوگنبدان، دوگنبدان، ایران.

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، معاون مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.

4 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، گچساران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: عملکرد کارکنان موضوعی است که ارتباط تنگاتنگی با دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده خود دارد، به گونه ای که عملکرد کارکنان معادل عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. بنابراین توجه به دانش و مهارت منابع انسانی و توانمندسازی این سرمایه های بی بدیل در سازمان ها و به خصوص در این دوران امری ضروری و غیرقابل انکار است. مهم ترین عامل در بهبود بهره وری در شهرداری ها و در هر کشوری منابع انسانی می باشد، به طوری که این عامل، به یک عنصر مهم و اساسی در تبیین تفاوت های موجود دربهره وری و رشد آن در کشورهای مختلف شده است. از آنجا که پایه اصلی امر توسعه، انسان است، بهبود کیفیت منابع انسانی در امر توسعه بسیار ضروری بوده و در هرگونه برنامه ریزی به منظور توسعه و بهره وری منابع انسانی نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد؛ بنابراین بدون اولویت دادن به بهره وری و توسعه منابع انسانی که جزء در فرآیند برنامه ریزی عملی بلندمدت و جامع بر پایه اطلاعات دقیق از گذشته، حال و مسیر روشن آینده تحقق نخواهد یافت، توسعه اقتصادی به دست نخواهد آمد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین راهکارهای اثر بخشی و توانمندسازی سرمایه انسانی در افزایش کارایی و بهبود عملکرد شهرداری ها می باشد.
روش بررسی: روش پژوهش در این مقاله از نظر ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف، نظری وکاربردی است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین راهکارهای موثر بر بهره وری منابع انسانی شناسایی شده، توانمندسازی کارکنان و مدیریت استعداد می باشند. از دیدگاه صاحب نظران، توجه به مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت استعداد (شناسایی، به کارگیری، توسعه، نگهداری) و توانمندسازی (آموزش، مشارکت، انگیزش) و همچنین مراحل توانمندسازی (تواناسازی، ساختار، فرآیند) و نحوه ارزیابی اثربخشی آنها ضروری است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clarify the Effective Solutions and Empowering Human Capital in Increasing the Efficiency and Improving the Performance of Municipalities

نویسندگان [English]

  • Seyed Hedayat Mohamadi 1
  • Davood Habibi 2
  • Hashem Nowrozi Fard 3
  • Sajjad Navidinia 4

1 MS of Computer Engineering, Head of Human Resources Department of Dogonbadan Municipality, Dogonbadan, Iran

2 PhD Student in Urban Planning, CEO of Dogonbadan Municipal Transportation Management Organization, Dogonbadan, Iran.

3 Ph.D. in Geography and Urban Planning, Deputy Director General of the Environment and Urban Services Office of the Organization of Municipalities and Rural Districts of the country

4 MA, Accounting Expert, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Gachsaran, Iran.

چکیده [English]

Background and Aim: The performance of employees is a subject that is closely related to the achievement of the organization's goals, so that the performance of employees is considered equivalent to the performance of the organization. Therefore, paying attention to the knowledge and skills of human resources and empowering these unique capitals in organizations, especially in this era, is a necessary and undeniable thing. The most important factor in improving productivity in municipalities and in any country is human resources, so that this factor has become an important and fundamental element in explaining the differences in productivity and its growth in different countries. Since the main basis of development is human, improving the quality of human resources is very necessary in development and has a fundamental and decisive role in any planning for the development and productivity of human resources; Therefore, economic development will not be achieved without prioritizing the productivity and development of human resources, which will not be realized as part of the long-term and comprehensive practical planning process based on accurate information from the past, present and clear future. The aim of this research is to explain effective solutions and empower human capital in increasing the efficiency and improving the performance of municipalities.
Methods: The research method in this article is descriptive and analytical in terms of nature and method, and theoretical and practical in terms of purpose.
Findings and Conclusion: From the experts' point of view, it is necessary to pay attention to the components affecting talent management (identification, employment, development, maintenance) and empowerment (training, participation, motivation) as well as the stages of empowerment (empowerment, structure, process) and how to evaluate their effectiveness, which were investigated in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Empowerment
  • Human capital
  • Efficiency
  • Municipality
آقایار، سیروس. (1395). تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان، انتشارات سپاهان.
ابراهیمی، محمد حسین. (1396). بررسی تاثیر سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری بر بهره وری عملکرد کارکنان، ماهنامه علمی تخصصی شباک، سال سوم، شماره یک، صص 44-39.
تقی زاده، هوشنگ و ضیائی حاجی پیرلو، مصطفی. (1395). بررسی روابط درونی مؤلفه‌های توانمندسازی کارکنان با توسعۀ الگوی ساختاری ـ مقایسه‌ای. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی.111-85، 8.
جلالی، رامین. الوانی، سیدمهدی. حسنپور، اکبر و محبزادگان، یوسف. (1396). شناسایی و مدلسازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران، نشریه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، دوره 2، شماره 9، شماره پیاپی7.
حسین زاده، علی حسین، نبوی، سید عبدالحسین، فاضلی پور، سیده منا. (1396). بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی، شایسته سالاری و جامعه پذیری سازمانی بر اخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز)، جامعه شناسی ایران، دوره هفدهم، شماره3، صص 78-108.
خلیل‌نژاد، شهرام. امیری، امیر. (1395). نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 4 تهران). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال سوم، شماره 9، تابستان ،88-67.
خودکامی، افتخار. (1399). بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ایلام، ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران.
سلطانی، محمدرضا. سلیمان‌تبار، مصطفی. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال هفتم، شماره 13، پاییز؛ 71- 58
شمس، شهاب الدین. اسفندیاری مقدم، امیر تیمور. (1394). ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم شماره 77، بهار و تابستان. 171- 185.
صالحی زاده، سعید؛ اعتباریان، اکبر و عارفی، مژگان. (1389). بررسی سطح توانمندی روانشناختی کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، دومین کنگره ملی دو سالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران، اصفهان.
فقیه آرام، بتول، خادمی، محسن. (1396). رابطه حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه با اشتیاق شغلی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره 10، شماره 1، پیاپی 18، 146-133.
فاضل، امیر. کمالیان، امین رضا. روشن، سید علی قلی. (1396). شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه های نسل سوم و چهارم با استفاده از رویکرد دلفی فازی: ارائه الگوی مفهومی، دوماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ص 456-468.
فعلی، جواد. گرجی کرسامی، علی. پایروند، محمد هادی. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری، فصلنامۀ پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 2، شماره پیاپی 32.
کعب عمیر، نوری، نعامی، عبدالزهرا. (1395). اثر عدالت سازمانی ادراک شده بر وفاداری سازمانی و بهزیستی با میانجی گری سایش اجتماعی و تعدیل کنندگی کنترل شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان اهواز، نشریه آموزش پرستاری، دوره 5، شماره 3، صص 63-55.
کرد نائیچ، اسدالله. بخشی زاده، علیرضا و فتح اللهی، مهدی. (1395). بررسی تأثیر توانمندسازی روان ساختاری شناختی کارکنان بر توانمندسازی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره3،شماره 92 پیاپی.
محمدی، سمیه و الوانی، سید مهدی. (1399). تحلیل ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان های دولتی با محوریت توسعه پایدار در جهت ارتقا بهره وری، فصلنامه مدیریت بهره وری، سال چهاردهم، شماره 53، صص 47-23.
محمدی، محمود. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندی سازی کارکنان آموزش‌وپرورش شهر تهران بر اساس نظر کاراکوک. مجله نخبگان علوم و مهندسی.جلد 1 شماره 2.
ناصری، محمد؛ علیرضا عقیقی و رضا جابر انصاری، (1395). بررسی رابطه رهبری اخلاقی با اعتماد سازمانی در دانشگاه پیام نور همدان، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی ایده‌های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، تهران، موسسه علمی کیان پژوهان.
نادری، ناهید. جمشیدیان، عبدالرسول. سلیمی، قربانعلی. (1386). توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت، پژوهشنامۀ ویژه اجتماعی و انسانی علوم مدیریت، سال هفتم، شماره بیست و هفتم.
نقی‌پور‌اصل، رضا. آفرینش خاکی، اکبر، حمیدی مهرزاد. (1394). ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،7 (2)، 67 -57.
هداوند، سعید. صادقیان، شهره. (1386). سازه های اثربخش در توان افزایی کارکنان. نشریه تدبیر، شماره 180، ص 54-60.
هاشم مطوری، حمید. (1396). بررسی رابطه سرمایه روان شناختی و حمایت سازمانی ادراک شده با اشتیاق پرستاران، نشریه روان پرستاری، دوره 5، شماره 2، صص 51-45.
Akgunduz, Y., & Sanli, S. C. (2017). The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 118-125.
Beviá, C., & Corchón, L. C. (2017). Growth in Illyria: The role of meritocracy in the accumulation of human capital. Mathematical Social Sciences, 90, 182-190.
Biswas S (2010), “Relationship Between Psychological Climate and Turnover Intentions and Its Impact on Organisational Effectiveness: A Study in Indian Organisations”, IIMB Management Review, Vol. 22, No. 3, pp. 102-110.
Cameron, k. (2015). Organizational effectiveness. The process of theory development. New york: oxford university press.
Choo, C. W. (2013). "Information culture and organizational effectiveness. International". Journal of Information Management, 33(5), 775-779.
Du, Y., Zhang, L., & Tekleab, A. G. (2018). Job strains, job control, and POS on employee performance: an interactionist perspective. Journal of Business Research, 82, 213-219.
Garcia, O. P. G., & Coltre, S. M. (2017). Knowledge management as a determining factor in the retention of professionals in the industry: A case study in an organization in the furniture industry. Brazilian Business Review, 14(2), 182-203.
Gündemir, S., Homan, A. C., Usova, A., & Galinsky, A. D. (2017). Multicultural meritocracy: The synergistic benefits of valuing diversity and merit. Journal of Experimental Social Psychology, 73, 34-41.
Hajir, J. A., Obeidat, B. Y., Al-dalahmeh, M. A., & Masa'deh, R. (2015). The role of knowledge management infrastructure in enhancing innovation at mobile telecommunication companies in Jordan. European Journal of Social Sciences, 50(3), 313–330.
Jones, D. C, Kalmi, P, & Kauhanen, A. (2010). How does employee involvement stack up? The effects of human resource management policies on performance in a retail firm. Industrial Relations: A journal of economy and society, 49(1), 1-21.
Katsikea, E.; Theodosiou, M.; Perdikis, N.& Kehagias, J. (2011). "The effects of organizational structure and job characteristics on export sales managers’job satisfaction and organizational commitment". Journal of World Business,46, 221-223.
Lin, C. H & Tseng, S. M (2015).“The Implementation the knowledge management system”. Journal of Industrial Management and Data System,Vol. 105, No. 2, 208- 222.
sheikh Ali zadeh, M,. Tojjari, F,. (2013). “ The effect of transformational leadership and organizational culture on organizational effectiveness in sport organizations”, Studies Sport Management, (17), 43-58.