نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امنیت از اساسی ترین نیازها برای گردشگران است و نبود آن چالشی بزرگ برای جذب گردشگران به ویژه جهانگردان خارجی است. از آن جایی که هدف گردشگران از سفر به دست آوردن آرامش روحی و روانی است؛ فقدان امنیت اجتماعی موجب کاهش پذیرش گردشگران خواهد شد . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص های امنیت اجتماعی بر وفاداری گردشگران خارجی در شهر شیراز است. 
روش بررسی: پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است . در جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از روشهای اسنادی و میدانی(پرسشنامه) استفاده گردیده است. جامعه آماری ،گردشگران مراجعه کننده به شهر شیراز در سال 1398 بوده اند روش نمونه گیری از طریق روش تصادفی و از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. برای سنجش امنیت اجتماعی گردشگران از 43 گویه در قالب 4 شاخص استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش‌های آماری T ، ضریب هبستگی و روش تحلیل رگرسیون انجام شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان میدهد که 4 شاخص امنیت اجتماعی از نظر گردشگران در سطح بالاتر از حد متوسط قرار داشته و همچنین بین شاخص های امنیت اجتماعی همبستگی قوی و معنادار آماری وجود دارد. در پایان در بین عامل های وفاداری مولفه تجربه سفر با مقدار 319/0 بیشترین سهم را در بین دیگر عوامل وفاداری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Social Security Indicators and Loyalty of Foreign Tourists (Case Study: Shiraz City)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Shahriyari

Ph.d Student of Urban Planning,Isfahan Branch,azad Islamic Universty,Isfahan,Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Security is one of the most basic needs for tourists, and its lack is a big challenge to attract tourists, especially foreign tourists. Since the purpose of tourists from traveling is to gain mental and emotional peace; the lack of social security will decrease the acceptance of tourists. The purpose of this study is to investigate the relationship between social security indicators on the loyalty of foreign tourists in Shiraz.
Methods: applied research and its method is based on descriptive-analytical method. In order to collect the required data, documentary and field methods (questionnaire) have been used. The statistical population was tourists visiting Shiraz city in 2018. The sampling method was random and multi-stage cluster type. To measure the social security of tourists, 43 items have been used in the form of 4 indicators. Also, data analysis has been done using T, correlation coefficient and regression analysis methods.
Findings and Conclusion: The results of the research show that 4 social security indicators are above the average level from the point of view of tourists, and there is a strong and statistically significant correlation between the social security indicators. In the end, among the loyalty factors, the travel experience component with a value of 0.319 had the largest share among other loyalty factors. The results of the research show that 4 social security indicators are above the average level from the point of view of tourists, and there is a strong and statistically significant correlation between the social security indicators. In the end, among the loyalty factors, the travel experience component with a value of 0.319 had the largest share among other loyalty factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Loyalty
  • Tourism
  • Shiraz
احمدی، محمد، کلدی، علیرضا (1393). احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مطالعه موردی: شهر سنندج ،رفاه اجتماعی، دوره 3، شماره 4، صص: 1-19.
اسماعیل زاده، حسن، مسلمی، آرمان و حسین زاده، حسین(1394). سنجش میزان احساس امنیت گردشگران در فضای کلان شهرها( مورد مطالعه شهر تبریز) ،پژوهشنامه جغرافیایی انتظامی، شماره 9، صص: 45- 28.  
انصاری، آذرنوش، اسدی، علی(1395). ارزیابی وفاداری گردشگر به مقصد با رویکرد دادهکاوی گردشگران داخلی شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 35، صص: 105- 85.
بحرینی زاده، منیجه، سلیمی فرد، خداکرم و زمانی، زینب(1393). تحلیل اهمیت عملکرد ویژگیهای مکانهای تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی )مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان( فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال چهارم، شماره 15، صص:  .104-85
بخارایی، احمد، شربتیان، محمدحسن و احمدی، اعظم(1393). امنیت اجتماعی: ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری )مطالعه موردی، محله شهر مشهد( ،موله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 11، صص: 95-76.  
جسارتی، عسگر و آقایی، واحد(1393). نقش ارتقاء امنیت در توسعه گردشگری استان اردبیل ،پرسشنامه جغرافیای انتظامی، شماره پنجم، صص: 145- 128.  
جهانی، داریوش(1396). بررسی تاثیر گردشگری تجاری بر همدلی گردشگران در مقصد گردشگری (مورد مطالعه شهر مرزی بانه) ،پژوهشنامه مطالعات مرزی، شماره 15، صص: 53-35.
حاتمی نژاد، حسین، شریفی، امیر(1394). بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر سنندج) ،فصلنامه گردشگری شهری، شماره 1، صص: 73-61.
حیدرنژاد، علیرضا، قنبری، قاسم و مجدی، علی اکبر(1394). بررسی احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی مطالعه موردی شهر مرزی چابهار ،پژوهش نامه مطالعات مرزی، شماره 2، صص: 24-1.
حیدری ساربان، وکیل، باختر، سهیلا و خوش رفتار، عبدالرضا(1397). تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری روستای سراب هرسم شهرستان اسلام آباد غرب ،فصلنامه راهبرد توسعه روستایی، شماره 3، صص: 395- 383.  
خاکپور، براتعلی، کمانداری، محسن و شفیعی، فهیمه(1394). ارزیابی تأثیر توریسم تاریخی – فرهنگی برتوسعه پایدار شهر کرمان ،فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، شماره 14، صص: 86-73.  
خلیفه سلطانی، سیدمحسن، معینی طبا، فاطمه و قلایی، نسترن(1391). بررسی عوامل مؤثر براحساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان ،موله پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره اول، صص: 58- 39.  
خوشفر، غلامرضا، اسفندیان، آزیتا و رحمانی، مریم(1392). بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران ،مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 60، صص:  .202-181
درخشی، مریم، شریفی نیا، زهرا(1397). تحلیل فضایی احساس امنیت گردشگران و تأثیر آن بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر ساری)، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال 16، شماره 1، صص: 221-193.
سلیمی سبحان، محمدرضا(1393). امنیت و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی شهر تهران) ،فصلنامه جغرافیای انتظامی، شماره 8، صص: 128-97.  
شاهیوندی، احمد، ریسی وانانی، رضا و سلطانی، مرضیه(1390). تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی اصفهان ،فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 10، صص: 164-137.  
شربتی، اکبر(1395). تحلیل بر میزان احساس امنیت گردشگران شهری (مطالعه موردی گردشگران داخلی شهر گرگان) ،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 146-123.  
فراهانی، بنفشه، بهاری، جعفر و بذله، مرجان(1397). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: گردشگران خارجی سفر کرده به شهر تبریز) ،نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 22، شماره 64، صص: 32-19.  
فنی، زهره، برغمدی، مجتبی، اسکندرپور، مجید و سلیمانی، منصور(1391). سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره ی شماره 20 صص: 48-31.  
کوزه گر کالجی، لطفعلی، آقایی، پرویز، و رئیسی، حسین(1396). تحلیل سنجش ابعاد احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی مورد مطالعه شهر مریوان ،پرسشنامه جغرافیای انتظامی، شماره 31، صص: 50-31.  
کیانی، صدیقه، بیگلری نیا، معصومه(1396). شناسایی و اولویت بندی ابعاد امنیت و اثر آن بر توسعه گردشگری در مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر کاشان) ،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال پنجم، شماره 2، صص: 88-59.  
لطفی، صدیقه، بردی آنامرادنژاد، رحیم و ساسانی پور، محمد( 1393). بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی )مطالعه موردی کلان شهر شیراز( ،موله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره 19، صص: 56- 35.  
محمدپور، نسیبه، رجب زاده قطری، علی، آذر، عادل و ضرغام بروجنی، حمید (1395). بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری استان گیلان، فصلنامه مدیریت منابع سازمانی، شماره 2، صص: 139- 125.  
مختاری، مریم، بلالی، اسماعیل، میرفردی، اصغر و اخگر، سیده معصومه حسینی (1391). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره 2، صص: 25-4
مرکز آمار ایران(1395). آمارنامه جمعیتی استا نهای مرزی، استان کردستان.
مشکینی، ابوالفضل، حسینی، معصومه، ربانی، طاها، عباس زاده، صغری (1395). بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه) ،گردشگری شهری، دوره 3، شماره 1، صص: 30-17.
معین، محمد(1381). فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
منسفلد، پیزارم (1389). «گردشگری، امنیت و ایمنی از نظریه تا عمل» ترجمه علی صحرانشین ،مالک جعفری و حسام ولیدی ،انتشارات شهید حسین فهمیده، اصفهان .
منصوری مؤید، فرشته، یاوری گهر، فاطمه(1395). تأثیرات امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشـگران خارجی از ایران ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال سیزدهم، شماره 1، صـص:  .157-133
میرحسینی، زینب السادات، جهان بخش، حیدر(1395). بررسی تأثیرات مؤلفه های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) ،فصلنامه هویت شهر، شماره 28، صص: 104-83.  
نیازی، محسن، شفایی مقدم، الهام و شادفر ،یاسمن(1390). بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال (1و2) و جنوب شهر (19و20) تهران، جامعه شناسی مطالعات جوانان ، دوره 2، شماره 3، صص: 160-131.
هزارجریبی، جعفر(1390). احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری ،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره 42، صص: 143-121.
Bilgin, P. (2003). Individual and social dimensions of security, International studies Review, Vol 5, No 2, PP: 65- 79. 
Carmond, B. (2019). Security Tourism and Development, Boston. Ken wise Publishing.
Chen, C.F. and Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism management, Vol 28, No 4, PP: 1115-1122. 
Chiang, L. (2000). Strategies for safety and security in tourism: A conceptual framework for the Singapore Hotel Industry, Journal of Tourism Studies Vol 1, PP: 44- 51. 
Das, J. (2012). Global tourism, Journal of travel, Vol 47, No 4, PP: 470- 492.    George, R., Booyens, I. (2014). Township Tourism Demand: Tourists’ Perceptions of Safety and Security, Urban Forum, Vol 25, No. 4, PP: 449–467.
 Hall, M. (2007). Travel and Tourism the third word, Newyork, Routledge. Hall, M. (2012). Safety and Security in tourism, Relationships, management, and marketing, Taylor and Francis Inc.
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American cities, Newyork, Vintage Books. 
Johansen, R. (2017). Developing a Grand Strategy for Peace and Human Security: Guidelines from Research, Theory, and Experience. Global governance Journal. Vol 23, No 4, PP: 525- 536. 
Joppe, M (2018). Tourism Policy and governance, Tourism management Perspectives, Vol 25, PP: 201- 204.
Joseph, J. (2016). Attitude towards immigrants and security: Effects on destination-loyal tourists. Tourism management, Vol 57, PP: 373- 386. 
Kato, K. (2017). Spiritual Tourism for sustainable development, Tourist Management Journal, Vol 26, PP: 243- 251. 
Leuo, A. (2017). Security and Tourist, Budapest, A. d. press.
Maximillano, K (2017). Introduction to Tourism security, Business and Science Journal, Vol 16, PP: 53- 69. 
Mcleod, S. (2014). Maslow's Hierarchy of NeedsAvailable at  http:// www.simplypschalogy.org. 
Neil, B. (2013). Social Security, Journal of Public Economics. Vol 10, PP: 12- 24. 
Nunkoo, R. (2017). Governance and Sustainable Tourism, Journal of Destination Marketing, Vol 1, No 6, PP: 277- 285. 
Pearce, T. (2014). Security, Crime and Tourism, University of Cambridge. 
Peter, V. (2015). Modern Sociology, Champaks Publication. 
Rayman, R. (2018). Public Space and security social, capture, London press.  Rosewan, L. (2005). Adverting and public space, women International forum. 
Shah, S. A., Wani, M. A. (2014). Impact of conflict on tourist flow and spatial distribution of tourists in Kashmir valley, World Applied Sciences Journal, Vol 31, No. 6, PP: 1160-.7611
Tavallai, S. (2006). Globalization as a means of Tourism Development in Iran, Kerman. 
Timoty, D. (1995). Tourism Accommodation in Asia Historic city, Journal of Tourism Studies Vol 6, PP: 68 – 84. 
Tong, R. (2009). Explaining Ethnic Peace, Journal of Research, Vol 14, PP: 72- 89. 
UNWTO (specialized agency of the United Nations World Tourism
Organization) Reports of the years: 2015, 2018, 2019. 
W.T. OC world Tourism organization (2019). Tourism Management in courtiers, Wiley press. 
Wang, Y. (2009). The Impact of Crisis on Tourism. Tourism management, Vol 30, PP: 75- 82. 
Weaver, D. (2000). Tourism Management, John Wiley and sons Australia.
Wolch, R. (2015). Urban green space, public health, lands cap and urban planning Journal, No 125, Vol 1, PP: 234- 244. 
Woosnam, K., Scott, D. (2015). Tourists perceived safety through emotional in Mexico, Tourism Management Journal, No 40, Vol 1, PP: 263- 273.  Xiaoyan, Y. (2019). Microclimate tourism and tourism security and safety in china, Tourism management, Vol 74, PP: 110- 133. 
Zukin, S. (2017). the Culture of Cities, New York, Blackwell Publisher.