نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با توجه به نقش پراهمیت سیستم حمل‌ونقل در توسعه پایدار شهری اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش حمل‌ونقل شهری و توسعه حمل‌ونقل پایدار به‌عنوان یکی از زمینه‌های اصلی رشد شهری موردتوجه می‌باشد. حمل‌ونقل سبز به معنی حمل‌ونقلی پایدار با کمترین آثار منفی بر محیط‌زیست می‌باشد که با توجه به شرایط حال حاضر دنیا می‌بایست در پی دستیابی به این مهم باشیم و با استفاده از فناوری‌های نوین به کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از حمل و نقل بپردازیم. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بهره‌گیری از حمل‌ونقل سبز در بهبود شرایط زیستی شهرهای ایران است.
روش بررسی: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی، تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت اسنادی - کتابخانه‌ای می‌باشد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ امروزه به رویکرد حمل‌ونقل سبز شهری در بسیاری از مناطق دنیا توجه خاصی شده است. در ایران در بسیاری از شهرها تحت تأثیر تحولات جهانی و اجرای طرح‌های مختلف شهری، عامل اقتصادی به‌عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده درآمده است و تحولات قرن جاری و اقتصاد متکی بر نفت، تراکم بیش‌ازحد جمعیت، تمرکز فعالیت‌ها و فراوانی ساخت‌وسازها، رشد و گسترش فیزیکی کانون‌های شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی شهرهای کشور را در پی داشته است؛ هرچند در برخی از شهرهای کشور اقداماتی در جهت دستیابی به حمل‌ونقل سبز شهری انجام‌شده است ولی نمی‌توان ادعا کرد که توسعه حمل‌ونقل متکی بر اقتصاد سبز شهری به‌طور کامل در ایران انجام‌شده است ولی ضرورت ایجاد و برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری این الگوواره با توجه به مشکلات پدید آمده برای شهرهای کشور هر روز بیشتر احساس می‌شود؛ و در ادامه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت اجرای این رویکرد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Infrastructures and Effective Solutions in the Formation and Development of Urban Green Transportation

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Jabari Zadehgan 1
  • Mohammad Reza Pourzarzgar 2
  • Vida Norouz Borazjani 2

1 MS student in Architectural Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor,Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays, due to the important role of the transportation system in sustainable urban development, it is important to adopt appropriate policies in the urban transportation sector and develop sustainable transportation as one of the main areas of urban growth.. Green transportation means sustainable transportation with the least negative effects on the environment, which according to the current conditions of the world, we should seek to achieve this and use modern technologies to reduce the environmental effects caused by transportation. The main goal of this research is to investigate the effect of using green transportation in improving the living conditions of Iranian cities.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature. The method of collecting information was document-library and content analysis.
Findings and Conclusion: The research results show; Today, special attention has been paid to the approach of green urban transportation in many regions of the world. In Iran, in many cities under the influence of global developments and the implementation of various urban plans, the economic factor has become the main determining factor and the developments of the current century and the oil-based economy have resulted in excessive population density, the concentration of activities and the frequency of constructions, the growth and physical expansion of urban centers and the destruction of the natural ecosystem of the country's cities; However, in some cities of the country, measures have been taken to achieve urban green transportation but the necessity of creating and planning to use this model is felt more and more every day, considering the problems that have arisen for the cities of the country;  And in the following, suggestions and solutions are provided for the implementation of this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Urban green transportation
  • Iran
امانپور، سعید و نادیا داری پور (1396). برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری با تأکید بر عملکرد ناوگان اتوبوسرانی در ایران. جاده. د 23، ش 85. صص 272-257. تهران، نگارستان اندیشه.
احمدی، مهری و محرم نژاد، ناصر، (1385)، مدیریت پایدار حمل‌ونقل شهری و راهکارهای آن، سومین کنفرانس منطقه‌ای مدیریت ترافیک، تهران.
استادی جعفری، مهدی. رصافی، امیر عباس (1391). الگوی زیست محیطی برنامه ریزی حمل و نقل شهری با استفاده از مدل های سیستم پویایی، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره سه، صص 28-11.
براری و همکاران (1397)، ارزیابی شاخص‌های پایداری حمل‌ونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز. مطالعه موردی: شهر ساری. مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال هشتم/ شماره مسلسل سی‌ام، ص 105.
بحرینی، سیدحسین(1376)، شهر، شهرسازی و محیط زیست، محیط شناسی، ش 19، صص84- 75.
تندیس، محسن و محمدرضا رضایی (1398) برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی: شهر مشهد». مهندسی حملونقل پذیرفته شده انتشار آنلاین.
صیامی، قدیر؛ خانیزاده، محمدعلی؛ اختری تکله، اکرم (1394). به کارگیری رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل (TOD)  در کاهش معضلات ترافیک (نمونه موردی: محله زنجان جنوبی در منطقه 10 شهرداری تهران)، فصلنامه علمی- ترویجی جاده، دوره 22، شماره 85، 272- 257.
علوی، سید علی؛ معززبرآبادی، محدثه؛ دیوسالار، اسداالله و ب جعفری فرهود (1395). مکانیابی جایگاههای سوخت CNG با استفاده از تکنیک­های تلفیقی عملگرهای فازی و تحلیل­های فضایی GIS، پژوهش موردی: منطقه ی 7 شهر مشهد». بوم شناسی شهری، د 7، ش 13. صص 9-18.
قدیمی، نگار (1395)، مقدمه‌ای بر پایداری از دیدگاه محیط‌زیستی، نشر شورآفرین.
گودرزی و همکاران (1399). تحلیل موانع کاربری اراضی توسعه ی حمل و نقل عمومی در کلانشهر اهواز. برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 24، شماره 2، ص 1.
مطلوبی، عباس،1394، بررسی و ارائه استراتژی‌ها و راهکارهای مؤثر در توسعه سیستم حمل‌ونقل سبز پایدار شهری، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 2.
Airbus. (2018). Urban Air Mobility. Retrieved February 10, 2018, from http://airbusxo.com/urban-air-mobility/
Bongardt, D., Schaltenberg, P. (2011). Transport in green economy, Transport@giz.de, United Kingdom.
Castle, J., Fornaro, C., Genovesi, D., Lin, E., Strauss, D. E., Waldewitz, T., & Edridge, D. (2017). Flying solo – how far are we down the path towards pilotless planes?, (August), 53. Retrieved from https://neo.ubs.com/shared/d1ssGmLAVeEB
Duncan, B., and Hartman, J. 1996. “Sustainable urban transportation initiatives in Canada”, Paper submitted to the APEC Forum on Urban Transportation, Seoul, South Korea, November 20 - 22.
Dou, X. S., Li, S., & Wang, J. (2013). Ecological Strategy of City Sustainable Development. APCBEE Procedia, 5, 429 – 434.
EGM. 2011. What Does the Green Economy Mean for Sustainable Urban Development? Expert Group Meeting, Nairobi
Jeon, C. M., Amekudzi, A. A., Guensler, R. L. (2013). Sustainability assessment at the transportation planning level: Performance measures and indexes. Transport Policy, vol. 25, 10 -21.
Hörl, S., Ciari, F., & W. Axhausen, K. (2016). Impact of Autonomous Vehicles on the accessibility in Switzerland. Arbeitsberichte Verkehrs- Und Raumplanung, (September).
Holden, J., & Goel, N. (2016). Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation. Retrieved from https://www.uber.com/elevate.
Han-ru Li. (2016). Study on Green Transportation System of International Metropolises. Procedia Engineering 137 (2016 ) 762 – 771.
Krueger, R., Rashidi, T. H., & Rose, J. M. (2016). Preferences for shared autonomous vehicles. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 69, 343–355. https://doi.org/10.1016/j.trc.2016.06.015.
Lineberger, R., Hussain, A., Mehra, S., & Pankratz, D. (2018). Elevating the future of mobility Passenger drones and flying cars. Retrieved from https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/future-of-mobility/passenger-dronesflying-cars.html
Liu, W. , 2001. Experience and Inspiration of European Urban Transportation, Urban Planning, 10, 56-60.
Mona, Mahrous., Abdel, Wahed. Ahmed & Nanis, Abd, El, Monem. (2020). Sustainable and green transportation for better quality of life case study greater Cairo – Egypt, HBRC Journal,16:1,17-3
Purohit A. (2016). What is the difference between light metro, metro, and monorail? https://www.quora.com/What-is-the-difference-betweenlight-metro-metro-and-monorail.
Stanley, J.Brain, PCunningham, J, Improved public transport services supporting city productivity growth: an Australian city case study, Bus Industry Confederation, O Box 6171, Kingston, ACT, 2604, Australia, Kingston, ACT, 2017.
Thomopoulos, N., & Givoni, M. (2015). The autonomous car-a blessing or a curse for the future of low carbon mobility? An exploration of likely vs. desirable outcomes. European Journal of Futures Research, 3(1), 14. https://doi.org/10.1007/s40309-015-0071-z.
Xu, L. (2010). Inspiration to Green Transportation Development of Walking City Copenhagen, Planning Innovation: Annual National Planning Conference 2010 Collections.
UNEP. (2012). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers. www.unep.org/greeneconomy, France.