نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه از مهمترین مسائل زندگی شهرنشینی افزایش جمعیت بوده و تأمین رفاه و آسایش یا به عبارتی بالابردن کیفیت زندگی برای آنان دارای اهمیت زیادی می‌باشد، مسأله ایی که مدیران شهری در پی ارتقا آن برای شهروندان می‌باشند. از سوی دیگر جهان امروز با چالش‌هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی‌های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز‌های جدید سازمانی و اجتماعی است. از این رو با توجه به اینکه هدف مدیریت شهری ارتقا کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است و منطقه 11 تهران نیز نارسائی‌هایی که در این زمینه دارد در پژوهش حاضر هدف بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در ارتقا کیفیت زندگی منطقه 11 تهران می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه‌ی کتابخانه‌ای ومی‌دانی انجام شده است. به این صورت که جهت جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش از منابع کتابخانه ایی شامل کتاب، مقاله، پایان‌نامه و پایگاه‌های معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و سپس از روش می‌دانی شامل پرسشنامه بهره گرفته شده. جامعه آماری پژوهش حاضر منطقه یازده تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده‌اند. سپس برای تجزیه و تحلیل کمی داده‌ها از نرم‌افزار  SPSSو آزمون همبستگی و رگرسیون، استفاده شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: برقراری شاخص‌های حکمروایی خوب شهری به ویژه مشارکت و پاسخگویی می‌تواندزمینه‌های ارتقا کیفیت زندگی و در نتیجه بهبود وضعیت زندگی گروه‌های محتلف شهری را در منطقه 11 تهران فراهم نموده و حتی زمینه‌های دستیابی به توسعه پایدار را در این منطقه فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Good Urban Governance in Improving the Quality of Life in the Region 11 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Saeid Kardar 1
  • Rassa Safai Namin 2

1 Associate Professor, Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 MA Student in Urban Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Today, one of the most important issues of urban life is the increase in population, and providing welfare and comfort, or in other words, raising the quality of life, is very important for them, an issue that city managers seek to improve for citizens. On the other hand, today's world is facing challenges that are caused by the transformations resulting from the progress of science and industry and the design of new organizational and social needs. Therefore, considering that the goal of urban management is to improve the quality of life and well-being of citizens, and Tehran's 11th district also has its shortcomings in this field, the purpose of this research is to investigate the role of good urban governance in improving the quality of life in Tehran's 11th district.
Methods: The current research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of method, and it was conducted in a library and field method. In order to collect the theoretical foundations of the research, library resources including books, articles, dissertations and reliable scientific and research databases were used, and then the field method including questionnaires was used. The statistical population of the present study is the 11th district of Tehran, and using the Cochran formula, 384 people have been considered as the statistical population. Then SPSS software and correlation and regression tests were used for quantitative data analysis.
Findings and Conclusion: Establishing good urban governance indicators, especially participation and accountability, can improve the quality of life and thus improve the living conditions of various urban groups in the 11th district of Tehran, and even provide the grounds for achieving sustainable development in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good urban governance
  • Quality of life
  • Responsibility
  • Region 11
  • Citizen Participation
  • Tehran
اندستا، فروغ و روستایی، شهریور، 1400، ارزیابی عوامل مؤثر بر اجرای حکمروایی شهری مشارکتی ( برنامه NBN)در منطقه ۲ کلان شهر تبریز، https://civilica.com/doc/1253055
چاره جو، فرزین، احمدی، عاطفه، جوان، فرهاد (1399)، تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی (مورد: محلات شهر سنندج)، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 10، شماره 1 و 2، بهار 99
خلیل نژاد، جلیل، (1400)، افزایش کیفیت زندگی شهری با رویکرد مشارکت شهروندان در اداره شهر، دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران، تهران، ص 7، https://civilica.com/doc/1237846
رفیعیان، م، حسنی پور، ع(1390)، حکمرانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی، انتشارات طحان
شمس پویا، محمدکاظم، , توکلی نیا، جمیله، صرافی، مظفر، فنی، زهره(1396)، تحلیلی بر برنامه‌های توسعه و سیاست‌های زمین شهری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین، موردپژوهی: کلانشهر تهران، اطلاعات جغرافیایی زمستان 1396، دوره 26، شماره 104، از صفحه 57 تا صفحه 76.
صالحی، اسماعیل (1392). اجلاس 2002 کشور‌ها در ژوهانسبورگ و اهمیت آن در مدیریت شهری. فصلنامه شهرداری‌ها، 35،45-33.
صرافی، مظفر (1379) مفهوم مبانی و چالش‌های مدیریت شهری، فصلنامه‌ی مدیریت شهری، شماره، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشورص 28.
صفائی پور، زهرا(1396)، نقش مدیریت شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)، فصلنامه مطالعات عمران شهری، دور اول، شماره دوم، پاییز 1396
صلاح، محمدحسین، حسن‌زاده، علی اکبر، (1400)، تحلیلی بر نقش شورای اسلامی شهر و شهرداری بر مدیریت یکپارچه شهری بر مبنای رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر می‌مند فارس)، دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، شیروان، https://civilica.com/doc/1307818
علی آبادی، حسین، شرأفتی، علی، احمدی، محسن، (1400)، ارتقا کیفیت زندگی در فضای شهری با تأکید بر رویکرد مدرن در شهر بجنورد، سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، بابل
محمدی، ناصر، مجتبی‌زاده خانقاهی، حسین، توکلان، علی، (1400)، تحلیلی بر حکمروایی شهری مبتنی بر ارائه الگوی بهینه (مطالعه موردی شهر گرمدره)، https://civilica.com/doc/1162678
ملکی، محمد، موسوی، میرنجف، (1400)، توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (مطالعه‌ی موردی: محلات غیررسمی شهر ایلام)، https://civilica.com/doc/1241421
نیکبخت، مسعود، (1400)، کیفیت زندگی شهری و حکمروایی شهری، دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، شیروان، ص 11-https://civilica.com/doc/1307838
چاره جو، فرزین و احمدی، عاطفه و جوان، فرهاد، 1399، تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی (مورد: محلات شهر سنندج)، https://civilica.com/doc/1393268
Jiang, Huaxiong(2021), Smart urban governance in the ‘smart’ era: Why is it urgently needed?, Cities Volume 111, April 2021, 103004,https://doi.org/10.1016/j. cities. 2020.103004
Badach, Joanna(2017), Concept of ‘Good Urban Governance’ and Its Application in Sustainable Urban Planning, October 2017IOP Conference Series Materials Science and Engineering 245(8): 082017,DOI: 10.1088/1757-899X/245/8/082017
Baird, Ronald C. (2009). On a Strategic Framework for Performance Enhancement in Managing New Jersey’s Urban Coast. 1-11, Wilmington: Center for Marine Science University of North Carolina Wilmington. http://www.monmouth.edu.
Biagia, B. ; Gabriela Ladub, M. and Meleddub, M. (2018), Urban Quality of Life and Capabilities: An Experimental Study, Ecological Economics, No. 150, PP. 137-152.
Chakrabarty, B. K. (2001). "Urban Management; Concepts, Principles, Techniques and. " Cities 18 (5): 331-345.
Graham, J. , Plumptre, T. W. , & Amos, B. (2003). Principles for good governance in the 21st century. Institute on governance Ottawa.
Hamedinger, A. (2004). The changing organization of spatial planning in Vi-enna. Vienna University of Technology
Laleh Pour, M. , (2004). Urban Governance and urban management in developing countries, Journal of jostarhaye shahrsazi, No 19- 20, pp 60-71.[in Persian]
Latifi, Gholamreza (2005). Urban Management. Tehran: Country and Municipalities Organization.
Lupala, John Modestus( 2015). "Urban Governance in the Changing Economic and Political Landscapes: A Comparative Analysis of Major Urban Centers of Tanzania," Current Urban Studies.