نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهر‌ها است به نحوی که منجر به ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان و در نتیجه فراهم شدن توسعه پایدار شهری می‌شود، هدف از پژوهش حاضر تبیین معیار‌های بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار با نمونه موردی منطقه ده تهران (محله بریانک) می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه‌ی کتابخانه ای و می‌دانی انجام گرفته به این صورت که جهت جمع‌آوری داده‌ها از کتاب‌ها، مقالات، و پایگاه‌های معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل آن نیز از پرسشنامه و spss بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش منطقه ده تهران و محله بریانک بوده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد در صورت ارتقا کیفیت سکونت در این محله از طریق بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، می‌توان زمینه تأمین خدمات و فضا‌های باز و سبز را در محله فراهم آورد و نقش مسکونی محله را ارتقا بخشده و مطلوبیت شرایط زندگی را در آن را افزایش داد. اگر عملکرد‌ها و کاربری‌های با مقیاس شهری در محله مستقر شوند زمینه مراجعات بیشتر به محله را فراهم آورده و می‌تواند زمینه ایجاد مشاغل جدید و رونق اقتصادی را در محله فراهم نماید. مهمترین مسأله برای برون رفت از شرایط موجود محله، و موفقیت در بازآفرینی شهری در آن، بهبود ساختار اجتماعی – اقتصادی می‌باشد و البته ناگفته پیداست که بدون دخالت و مشارکت دادن ساکنان که مهم‌ترین و اصلی‌ترین گروه‌های مواجه با معضلات این محله هستند، این مسأله راه به جایی نخواهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clarifying Urban Regeneration Criteria in order to Achieve Sustainable Development Case Study:Briyank Neighborhood, Region 10,Tehran)

نویسندگان [English]

  • Sayed Majid Naderi 1
  • Mohammad Ali Ranjbardar 2

1 Associate Professor, Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran

2 MS, Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Considering that urban regeneration is a comprehensive and integrated policy to solve the problems of cities in a way that leads to the improvement of livability indicators and the quality of life of citizens and as a result of providing sustainable urban development, the purpose of this research is to explain the criteria of urban regeneration. In order to achieve sustainable development, it is a case study of Tehran's 10th district (Brianak neighborhood(
Methods: The research is of a descriptive and analytical type, and it was carried out in a library and field method in such a way that books, articles, and reliable scientific and research databases were used to collect data, and for its analysis, Questionnaire and spss have been used. The statistical population of the research was the 10th district of Tehran and Briyank neighborhood.
Findings and Conclusion: The results of the research show that if the quality of living in this neighborhood is improved through the improvement and renovation of dilapidated structures, it is possible to provide services and open and green spaces in the neighborhood and improve the residential role of the neighborhood. It increased the desirability of living conditions in it. If urban-scale functions and uses are established in the neighborhood, it will provide the grounds for more visits to the neighborhood and can provide the grounds for creating new jobs and economic prosperity in the neighborhood. The most important issue to get out of the existing conditions of the neighborhood, and succeed in urban regeneration in it, is to improve the socio-economic structure, and it goes without saying that without the involvement and participation of the residents, who are the most important and main groups facing the problems of this neighborhood. This issue will not go anywhere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban regeneration
  • Sustainable development
  • Dilapidated fabric
  • Quality of life
  • Region 10
  • Tehran
بحرینی، سیدحسین، ایزدی، محمد سعید ، مفیدی، مهرانوش (1393)، رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)، مطالعات شهری، شماره نهم ، زمستان 1393
بختیاری، لیلی،(1400)،تدوین استراتژی های بازآفرینی پایدار بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (مورد مطالعه بخش مرکزی شهر همدان)،چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری،تبریز.
بزرگ نیا، مهدی،(1401)،نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه ۱۱ تهران)،دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی.
پارسا ضیابری، لیلا و داروئیان، سهیلا،(1401)،مدیریت بافت فرسوده شهری و عوامل موثردر بازآفرینی،اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها،اردبیل.
پرسته، پریسا و شیعه، عباس،(1398)،توسعه ای پایدار و حیات بخش:توسعه شهری دانش بنیان در متن بازآفرینی شهری،ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری،تهران.
پوراحمد احمد, حبیبی کیومرث, کشاورز مهناز(1389)، سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده شهری، مطالعات شهر ایرانی اسلامی پاییز 1389 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 92 .
حبیبی، کیومرث، پور احمد، احمد، مشکینی، ابوالفضل (1386)، بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری، انتشارات دانشگاه کردستان و سازمان عمران و بهسازی شهری،چاپ اول
رابرتز، پیتر ، سایک، هیو (1393)، بازآفرینی شهری یک کتاب راهنما ، ترجمه محمدسعید ایزدی، پیروز حناچی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۳
رحمانی، الهام،(1400)،تحلیلی بر رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده،ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار،همدان.
زنگی آبادی علی, مویدفر سعیده(1391)، رویکرد بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد، معماری و شهرسازی آرمان شهر، پاییز و زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  9 ; از صفحه 297 تا صفحه 314
زیاری کرامت اله, محمدی ده چشمه مصطفی, پوراحمد احمد, قالیباف محمدباقر(1391)، اولویت بخشی به ایمن سازی بافت فرسوده کلان شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری، پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، بهار 1391 , دوره  44 , شماره  79 ; از صفحه 1 تا صفحه 14
سجادزاده ،حسن, زلفی، گل سجاد(1394)، طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه نمونه موردی: محله کلپا همدان، آمایش محیط، زمستان 1394 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 147 تا صفحه 171
سهند لطفی ، ابراهیم زرگری مرندی (1391)، بازآفرینی شهری و بازتعریف معیارهای فرسودگی: آغازی بر مرمت شهری پایدار، نشریه شهرنگار» تیر و مرداد 1391  شماره58
سیدبرنجی، سیده کهربا، طبیبیان، منوچهر، بحرینی، سیدحسین (1394)، ارزیابی تحقق‌پذیری اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار در راستای برنامه‌ریزی و توسعه پایدار بافت‌ تاریخی (مورد پژوهی: بافت تاریخی-مرکزی شهر رشت)، نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50 ، سال سیزدهم، شماره 2،پیاپی 50، بهار 1400، صفحه 25-42
شعبانی، محمد،(1400)،بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری در راستای ساماندهی کالبدی،نهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران،تهران.
شماعی، پوراحمد؛ علی، احمد؛ (1394)؛ بهسازی و نوسازی از دیدگاه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران.
شنگی قهی، غلامرضا،(1400)،تدون سیاستهای مدیریتی یکپارچه در بازآفرینی بافت فرسوده شهری،اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی.
عندلیب علیرضا, بیات اشکان, رسولی لیلا(1392)، مقایسه و تطبیق بازآفرینی بافت های فرسوده شهری بلوک خیام تهران (ایران) و پروژه لیورپول (بریتانیا)، آمایش محیط، زمستان 1392 , دوره  6 , شماره  23 ; از صفحه 79 تا صفحه 104
محمدی سرین دیزج، مهدی،(1399)،بررسی نقش راهبرد بازآفرینی در ساماندهی بافتهای قدیمی و فرسوده شهرها با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: محله غریبان شهر اردبیل.
مرصوصی، نفیسه ، بهرامی پاوه، رحمت الله ، صلاحی اصفهانی ،گیتی (1398)، توسعه پایدار شهری (رشته جغرافیا)، دانشگاه پیام نورتاریخ نشر: 28 آبان 1398، تعداد صفحه: 208، شابک: 978-964-387-724-8
نوریان فرشاد, آریانا اندیشه(1391)، تحلیل چگونگی حمایت از قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری، مطالعه موردی: میدان امام علی (عتیق) اصفهان، معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا)، تابستان 1391 , دوره  17 , شماره  2 ; 15-27.
Couch, Chris. & Dennemann, Annekatrin. (2019) Urban regeneration and sustainable development in Britain, Cities, Vol.17, No.2, pp.137-147.
Daniele,La Rosa,Riccardo,Privitera,Luca, Barbarossa, Paolo, La Greca(2018), Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context: A case study in Catania, Italy, Landscape and Urban Planning, Volume 157, January 2017, Pages 180-192
Martí ,Pablo(2019), Identifying opportunity locations for urban regeneration through LBSNs, ،European Journal of Criminology January vol. 6 no. 125
Roberts, P. & Sykes, H, ,(2000) Urban Regeneration.
Xuan, Liua, Jiangming, Huang,Jieming,Zhuc (2019), Property-rights regime in transition: Understanding the urban regeneration process in China – A case study of Jinhuajie, Guangzhou, Cities, Volume 90, July 2019, Pages 181-190.