نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: انسان همواره به دنبال تأمین امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود است و احساس امنیت به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی شهری، همواره مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است، همچنین احساس امنیت اجتماعی در فضاهای شهری یکی از مهمترین شاخص های کیفیت زندگی مطلوب برای شهروندان محسوب می گردد. با افزایش ضرورت ایجاد امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دستخوش تحول شده است. از اینرو مدیریت شهری، از جنبه های مهم برنامه ریزی شهری بوده که با جوامع انسانی به ویژه جامعه شهری و ایجاد امنیت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد؛ لذا هدف این تحقیق، مروری بر نقش و جایگاه عملکرد مدیریت شهری در ارتقاء بخشی امنیت اجتماعی شهرها می باشد.
روش بررسی: نگرش حاکم براین تحقیق به صورت کتابخانه ای-تحلیلی است. در این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای اقدام به جمع آوری تعاریف و نظریات و تئوری ها شده است. در مرحلة پس از تحلیل داده ها، بررسی مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه به برشمردن مولفه های امنیت اجتماعی و تاثیر عملکرد و نقش مدیریت شهری بر هریک از آنها پرداخته شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بررسی ها نشان می دهد که بر اساس ضریب تعیین، 28 درصد از واریانس متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل تبیین می‌شود. ضریب بتا (BTA) نیز نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر مستقل و وابسته است. در نتیجه، از طریق تحلیل رگرسیون دو متغیره می‌توان نتیجه گرفت که با بهبود عملکرد مدیریت شهری سطح امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clarifying the Efficiency and Role of Urban Management Performance on the Components of Social Security and Crime Prevention in Cities

نویسنده [English]

  • Davood Habibi

PhD in Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background and Aim: People always seek to provide security as one of their basic needs, also it has been considered as one of the important indicators of the quality of urban life from urban planners and managers point of view. Precisely, feeling of social security in urban spaces is one of the most important indicators of quality of life for citizens. With the increasing necessity of creating security in societies, the tools, methods and approaches to create and maintain it have undergone transformation. Therefore, urban management is one of the important aspects of urban planning, which is directly related to human societies, especially urban society, and creating social security; therefore, the aim of this research is to review the role and position of urban management in improving the social security of cities.
Methods:Methodology of this paper is library-analytical. First, definitions and theories have been collected through library studies. Second, for the data analysis, the review of the theoretical foundations and the research conducted in this field, the components of social security and the impact of the performance and role of urban management on each of them have been discussed.
Findings and Conclusion: Studies show that based on the coefficient of determination, 28% of the variance of the dependent variable is explained by the independent variable. Beta coefficient (BTA) also indicates a direct relationship between two independent and dependent variables. As a result, through the regression analysis of two variables, it can be concluded that the level of social security and crime prevention increases with the improvement of urban management performance.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Urban Management
  • Social security
  • Urban security
ادیبی سعدی نژاد، ف؛ عظیمی، آ. (1390). تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و طراحی(مطالعه مورد بابلسر)، فصلنامه آمایش محیط، دورۀ4، شمارۀ 15، صص 105-81.
آذر، ع، محمدی. بیرنگ، م. (1398). تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تأکید بر پارکهای شهری مطالعه موردی: تبریز، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری، سال دهم، شماره 22، صص16-1.
احسانی فرد، علی اصغر. شعاعی، حمیدرضا. مالکی شجاع، کیانا. (1392). ارزیابی میزان احساس امنیت شهروندان در شهرهای جدید مورد پژوهی: شهر جدید اشتهارد، نشریه مدیریت شهری، شماره 31، صص 317-334.
الیاس زاده مقدم، سیدنصرالدین. ضابطیان، الهام. (1389). بررسی شاخص های برنامه ریزی شهری مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 44، صص 43.
تبریزی، محسن. قهرمانی، علیرضا. سهراب یاهک، سجاد (1390). فضاهای بی دفاع شهری و خشونت مطالعۀ موردی فضاهای بی دفاع شهر تهران، نشریه جامع شناسی کاربردی، شمارة 44 ، صص 51 – 70.
بیگ بابایی، ب؛ عالیباف، ح؛ رضوی زاده، ا. (1396). بررسی تأثیر شفافیت در مدیریت شهری بر مشارکت و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی: شهر میانه اندام مرند)، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، اصفهان، دانشگاه فرزانگان اصفهان.
پوراحمد، ا. مهدی، ع. مهدیان بهنمیری، م. (1392). امنیت شهری؛ فضاهای عمومی، بررسی و سنجش سطح امنیت پارک های شهری در سطح منطقه 2 شهر قم، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شماره پیاپی 5.
توسلی، محمد حسن. (1394). بازتاب نظم و امنیت در متون ادب فارسی، فصلنامه نظم و امنیت انتطامی، سال هشتم، شماره 31.
جان پرور، محسن. حیدری موصلو، طمورث. (1390). آسیب شناسی فضای سایبری در امنیت اجتماعی، فصلنامه نظم و امنیت انتطامی، دوره 4، شماره 15، صص 176-141.
جینوبز، جین. (1386). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ، آمریکایی، ترجمه: حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، دانشگاه تهران.
چپمن، دیوید. (1386). آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت، ترجمۀ شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبان، نشر دانشگاه تهران.
حسین زاده دلیر، ک. اکبرپور سراسکانروز، م. حسینی، م ح. (1391). مدیریت شهری در شهرهای میانی ایران، فضای جغرافیایی، دورۀ12، شمارۀ (۳۷ و ۳۷)، صص۱۵۹-۱۸۱.
حسین زاده دلیر، ک. پور محمدی، م ر. قربانی، ر. زالی، ن. (1389). مهندسی مجدد فرآیند برنامه‌ریزی با تأکید بر کاربرد آینده‌نگاری، جغرافیا و توسعه، شماره 20.
حاتمی، یاسر. ذاکرحقیقی، کیانوش. (1399). تاثیرگذاری فضاهای کالبدی بر احساس امنیت اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: شهر همدان، فصلنامه علمی پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، سال 10، شماره مسلسل 36، صص 218-197.
رفیعی، حسن رضا. پارسای، رضا. (1394). نقش شهرداری ها در ارتقای امنیت اجتماعی حاشیه شهرها، فصلنامه علمی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال هشتم، شماره 1، پیاپی 24، صص 57-35.
زیاری، ک. (1390). بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 76.
سالار، روح الله. مستجابی، حمید. رضائی، محسن. رمضان زاده، سعید. (1398). تاثیر تعامل مدیریت شهری بر امنیت اجتماعی، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49، بهار 1399.
شامی اقزیارت، ا. (1396). بررسی و تأثیر نقش مدیریت شهری در امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرائم محیطی در شهرستان پاکدشت)، پایانامه ارشد حقوق، استاد راهنما- مسعود بیرانوند، دانشگاه آزاد واحد شهر قدس.
ضرابی، ا. جمالی نژاد، م. (1389). بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی(مطالعه موردی: استان اصفهان)، دوفصلنامه مدیریت شهری، دورۀ8، شماره 26، 240-225.
عبادی نژاد، سیدع. بیات، ن. رستگار، ا. زمانی، ح. (1396). جایگاه پلیس در مدیریت یکپارچه شهرى(مورد مطالعه: استان کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش هاى مدیریت انتظامى، دورۀ 12، شمارۀ 1، صص 54-29.
قاسمی، و. طاهری، ز. مهربانی، م. (1392). تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن براحساس امنیت(مطالعه موردی: شهر اصفهان)، برنامه‌ریزی توسعه و رفاه اجتماعی، دورۀ 5، شمارۀ 17، صص 176-131.
کامران، فریدون. عبادتی نظرلو، سمیه. (1393). بررسی اقتصادی و اجتماعی موثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی دانشجویان زن کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه های تهران، فصلنامه پژوهشی اجتماعی، سال 3، شماره 6، صص 56-44.
گلی، علی. (1390). زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری مطالعۀ موردی پارک آزادی شیراز، نشریه جامع شناسی تاریخی، شماره 2، صص 143-165.
نیومن، اسکار. (1387). خلق فضاهای قابل دفاع، فائزه رواقی و کاوه صابر، انتشارات طحان، تهران.
وارثی، حمیدرضا. کریمی، لیلا. (1396). تحلیل جغرافیایی ساختمان های بلندمرتبه مطالعه موردی: مناطق جنوب رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال هفتم، شماره مسلسل بیست و چهارم، تابستان 96.
 
Andersen, P. D., & Rasmussen, B. (2014). Introduction to foresight and foresight processes in practice: Note for the PhD course Strategic Foresight in Engineering. Department of Management Engineering, Technical University of Denmark.
Blobaum, A. & Hunecke, M. (2015) “Perceived Danger in Urban Public Space; The Impacts of Physical Features and Personal Factors”, Environment and Behavior, 37(4): 465-486.
Blobaum, A., and Hunecke, M. 2005. Perceived danger in urban public space-The Impacts of Physical Features and Personal Factors, Environment and Behavior, 37:465-486.
Clancey, G. 2011. Crime prevention programs/initiatives found to be particularly valuable and relevant in Australia.
Carmona, M., Heath, T., Taner, O., and Tiesdell., S. 2003. “Public Places, Urban Spaces”. Oxford: Architectural Press.
Cozens, P. M., & Saville, G., and Hillier, D. 2005. Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography, Journal of Property Management, 23: 328-356.
Day, K. Stump, C. & Carreon, D. (2013) “Confrontation and Loss of Control: Masculinity and Men’s Fear in Public Space”‚ Journal of Environmental Psychology, 558: 311–322.
Jacobs, J. 1965. The Dead and Life of Great American Cities, New York, Random House.
Gert, V.B. (2015) “Fearofcrime :feeling (un) safeand (in) secureinther is ksociety". Availablefrom.
Kotus, J., & Sowada, T. (2017). Behavioural model of collaborative urban management: extending the concept of Arnstein's ladder. Cities, 65(Supplement C), 78-86.
Trancik, R. 1986. Finding lost space. New York: van nostrand reinhold.
Timothy, C.O. 2006. Physical Deterioration, Disorder, and Crime, Criminal Justice Policy Review, 17: 173-187.
Lubuva, J., and Mtani, A. 2004. Urban Space and Security: A Case of the Dar es Salaam, Safety Audits for Women, Dar es Salaam, Tanzania.
Minnery, John Lim Bill. 2005. Measuring Crime Prevention through Environmental Design ،Jurnal of Architectural And Plannig Research, Vol. 330.
King, G. and Murray, C. 2002. Rethinking Human Security. Political Science Quarterly. 116: 4.
Park, H. 2010. Designing out Crime in South Korea: Qualitative Analysis of Contemporary CPTED-Related Issues, Asia Pacific Journal of Police & Criminal Justice, 8(2): 21-48.
Petrella, A., and Laura. 2004. “Urban Space and Security Policies: between Inclusion and Privatization”. UN-HABITAT, World Urban Forum, Barcelona, Spain.
Renauer, B.C. 2007. Reducing Fear of Crime: Citizen, Police, or Government Responsibility?, The Journal of Police Quarterly, 10(1): 41-62.
Robinson, M. 1996. The theoretical of CPTED25 years of Responses to .Ray Jeffry, edited by: William laufer and Freda Adler, Appalachian state university Department of political science and criminal justice.
Rothroch ,Sara, E. 2010. Antiterrorism design and public safety: reconciling CPTED with the post Massachusetts Institute of Technology. Dept. of Urban Studies and Planning.
Schweitzer, J.H. et.al. 1977. "The Impact of the Built Environment on Crime and Fear of Crime in Urban Neighborhoods", Journal of Urban Technology, 6: 3.