نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مبلمان شهری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی هستند که اساسا برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند و استفاده ی گردشگران از این تسهیلات می تواند به تداوم آنها کمک نموده و موجبات توسعه گردشگری را در آن شهرها فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مبلمان شهری در انتخاب مقصد گردشگری با نمونه موردی شهرستان طالقان می باشد.
روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری گردشگران ورودی به منطقه بوده و برحسب فرمول کوکران به طور تصادفی 384 نفر انتخاب شده اند. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و نرم افزار spss استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد مبلمان شهری و ارائه خدمات شهری مناسب و با کیفیت نقش بسیار مهمی در انتخاب مقصد گردشگری، و ایجاد رضایت در گردشگران ورودی به شهرهای مقصد گردشگری دارد. در ارتباط با شهرستان طالقان، این شهرستان می تواند با بازنگری در ساماندهی مبلمان شهری و هدفمند نمودن جانمایی مبلمان شهری در راستای افزایش جذب گردشگر بر جذابیت های خود افزوده و در جهت ایجاد محیطی جذاب ، جایگاه گردشگری خود را در سطح منطقه ارتقا بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Furniture in Choosing a Tourist Destination (Case Study: Taleghan Township)

نویسندگان [English]

 • Ali Tavakolan 1
 • Samira Arjmandi Far 2

1 Assistant Professor, Department of Geography, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 MA of Geography and Tourism Planning, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: Urban furniture is one of the attractions and welfare facilities that are basically developed to serve the citizens, and the use of these facilities by tourists can help their continuation and provide reasons for the development of tourism in those cities. The purpose of this research is to investigate the role of urban furniture in choosing a tourist destination with the case study of Taleghan Township.
Research method: The research is of descriptive and analytical type and was done in library and field method. The statistical population is tourists entering the region and according to Cochran's formula,384 people were randomly selected. Validity and reliability of the questionnaire have been confirmed and statistical tests of T-Tech and SPSS software have been used to analyze the data.
Findings and conclusions: The results of the research show that urban furniture and the provision of appropriate and high-quality urban services play a very important role in choosing a tourist destination and creating satisfaction among tourists entering tourist destination cities. In connection with Taleghan Township, this city can increase its attractiveness by reviewing the organization of urban furniture and targeting the placement of urban furniture in order to increase the attraction of tourists, and in order to create an attractive environment, it can improve its tourism status in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban furniture
 • Tourism destination
 • Satisfaction
 • Environment quality
 • Taleghan Township
 1. احمدی، شیرکو (1396)بررسی مبلمان شهری و تأثیر آن بر فضای شهری مطالعه موردی: شهر سردشت، چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.

  آزاد خانی، پاکزاد، طهماسبی کیا زهرا، (1395 ) بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان)مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری کرمانشاه(، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، 39-66.

  افراسیابی راد، محمد صادق )1389)ارزیابی فضاهای عمومی شهر شیراز با توجه به نیازهای جانبازان و معلولین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زابل.

  امینی نژاد، غلامرضا و زنده بودی، یاسر و باغبان، سمیه،1401،تحلیل و بررسی توسعه و کیفیت مبلمان شهری و سنجش میزان رضایت شهروندان(مطالعه موردی شهر خورموج)،دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی،https://civilica.com/doc/1466174

  بکریزاده، حکیم. عبدالحسینی، امیر. الماسی، مسعود. بسطامی، همت اله. فرجی دارابخـانی، محمـد. )1389 ( تحلیل فضای مبلمان شهری محـدودة مرکـزی شـهر ایلام. فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ ایلام. شماره .37-62 :صص. 29 و 28.

  پهلوان، الهه و کریمی منش، احسان،(1397)،اهمیت بازآفرینی فضا و مبلمان شهری در توسعه گردشگری پایدار در شهرها مطالعه موردی شهر تهران،کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران،تهران.

  حافظ رضازاده، معصومه و براهوئی سالاری، منصور و ریگی مطلق، مهدی و امین زاده رشک رضوانی، علیرضا، (1398)مبلمان شهری در گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر زاهدان)،کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار،تهران،https://civilica.com/doc/1011259

  خسروی، ابوذر و آذرپور، شیدا،1401،تاثیر مبلمان شهری بر خوانایی فضای شهر (نمونه موردی:میدان شهداء،شهر کازرون)،هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱،تهران،https://civilica.com/doc/1508392

  دانشمند، اصغر،(1398)،اهمیت و ضرورت مبلمان شهری در ساماندهی و زیباسازی فضاهای گردشگری شهری،کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار،تهران.

  روستائی، مهدی،1400،ضرورت ساماندهی مبلمان شهری با نیاز شهروندان،یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری،تهران،https://civilica.com/doc/1494585.

  سالوند، شیدا، اردلانی، حسین(1395)، نقش مبلمان شهری در زیبایی و سیمای شهر، دومین کنفرانس ملی پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، تهران.

  سلمی دهخوارقان، حامد، (1396)،ارزیابی جایگاه مبلمان شهری و زیباسازی شهرها در توسعه گردشگری (مطالعه موردی منطقه سه تهران)،نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار ،مشهد.

  شجاع، اسماعیل و سیفی، مجید و احمدی، محمد و اسحاقی، مهدی و فدایی، محمد،1401،بررسی نقش مبلمان شهری بر فضای اجتماعی و روانی شهرها،سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه،شیراز،https://civilica.com/doc/1498886

  شربتی، اکبر، بدرق نژاد، ایوب، سارلی، رضا(1397)، تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری، مطالعه موردی: شهر گرگان فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری، شماره 18، صص 116- 105.

  عباس زاده، شهاب، یزدانی، مجید، حسینی شاخن، جواد،(1392)،ارتقاء مولفه های کیفیت محیط شهری در ورودی شهرها نمونه مورد مطالعه: ورودی شهر مشهد از سمت جاده سرخس )شهر رضویه(، هشتمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و فناوری، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد.

  فرج الهی، عاطفه و محمدرضا رضایی آقامیرلو (1393)عملکرد مؤثر مبلمان شهری در هویت بخشی و ارتقا کیفیت فضاهای شهری، اولین همایش ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران، تهران.

  قاسمی نژاد. شیما، (1396 )،بررسی نقش مبلمان شهری در آرامش شهروندان معلول نمونه موردی بافت مرکزی شهر سیرجان، اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی، سیرجان، شهرداری سیرجان.

  قشمی، سید سجاد، کهوند مقداد، قیطرانی نیما، (1392)بررسی فضاهای شهری بر اساس تعاریف مختلف از مفهوم فضای شهری از نظر بزرگان، نمونه موردی: پنج فضای شهری شیراز، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، 28 شهریور.

  کلانتری، حسین، انصافیان، پیام(1390)، مبلمان شهری، چاپ اول، تهران، سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

  لحمیان، رضا، عبوری، مهدی، براری، معصومه(1392)، نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان سال سوم/ شماره مسلسل دهم/ زمستان 1392.

  مشکینی، ابوالفضل، موذن، سهراب، نوروزی مصطفی، (1393)سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای کوچک استان آذربایجان شرقی، سال ششم، شماره 8 ،پیاپی68 ،صص 60-98.

  1. Esra Bölükbaşı Ertürk(2019), Urban Furniture in Historical Process, Journal of History Culture and Art Research8(4):2147-0626,DOI:10.7596/taksad.v8i4.2336 December 2019

  Bonenberg, Wojciech, 2015. Public space in the residential areas: the method of social[1]spatial analysis. Procedia Manufacturing, 3: 1720–1727.

  Delsante, Ioanni, (2016), Urban Environment Quality Assessment Using a Methodology and set of Indicators for Medium-Density Neighbourhoods: a Comparative Case Study of Lodi and Genoa, Ambient. Constr. Vol. 16 No. 3. Porto Alegre, July/Sept.

  Fukahori, K & Kubota, Y (2018(,”The role of Design Elements on the Cost- Effectivess of Streetscape Improvement”, Landscape & Urban planning. NO. 63,pages 75-91.

  Kamp, I . V., Leidelmeijer , K., Marsman, G., Hollander, A.D, (2013). Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual.

  Nasution, A.D., Zahrah, W, 2014. Community Perception on Public Open Space and Quality of Life in Medan, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 153: 585-594.

  P Zvonareva , Filipskaya , Yangulova((2020), A new approach to the design of street furniture in Krasnoyarsk, Institute of architecture and design, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 944 (2020) 012009 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/944/1/012009.

  Safayi Seyede Shima, Ahmadian Reza, (2014), Investigating and Systematizing Formation Pattern of Behavior Settings’ Components in Urban Spaces, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3(SP), 122-133, 2014, online http://www.isicenter.org.

  Yung, H.K., Esther, Conejos, Sheila, Chan, Edwin, H.W. 2016. Social needs of the elderly and active aging in public open spaces in urban renewal. Cities 52: 114–122.

  Zeinali, Sahib, and Biek babaei, 2015. Review Article: Organizing the Urban Furniture. In: International Research Journal of Management Sciences. 3(1): 9-13.