نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هر مکانی روح و ویژگی های خاص خود را دارد که بر مبنای آن خصلت ویژه خود را بروز می دهد. انسان نیازمند آن است تا حس مکان را درک کند . در نتیجه حس مکان نوعی تعامل صمیمی و هم ذات پنداری با مکانی است که انسان در آن سکونت دارد. با توجه به اینکه میدان ولیعصر از میادین قدیمی و پرتردد تهران بوده و دارای اهمیت زیادی است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی باز طراحی پیاده رو این میدان در جهت ارتقا حس مکان با حدفاصل میدان ولیعصر تا خیابان فاطمی پرداخته شده است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش آمیخته ترکیب روش های تحلیل کمی و ‌کیفی می باشد. این پژوهش با  استفاده از روش کتابخانه ای – اسنادی صورت گرفته است. جامعه آماری شهروندان منطقه 6 تهران و محدوده مورد مطالعه بوده که با فرمول کوکران و به طور تصادفی تعداد 384 نفر انتخاب شده اند. و تجزیه و تحلیل داده ها با spss و آزمون هایی همچون همبستگی، رگرسیون، جدول ضرایب و غیره انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان میدهد که با طراحی پیاده رو در این محدوده، می توان موجبات ارتقای حس تعلق مکان را در میان شهروندان فراهم نمود. زیرا پیاده رو با توجه به ماهیت خود به عنوان یک فضای عمومی از کالبد و فعالیت محیط پیرامون خود تأثیر پذیرفته و متناسب با نیازهای هر مکان شکل می گیرد. طراحی پیاده رو در این منطقه فرایند پیچیده ای داشته که مبتنی بر شناسایی مشکلات و مسائل بالقوه و تحلیل جامع از شرایط کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و ... در آن بوده است و براساس انتخاب زمان مناسب برای تبدیل مسیر به پیاده رو، مدیریت بهره برداری و نگهداری، هماهنگی با تمامی ارگان های متولی مسائل شهری، نداشتن نقش عمده در ساختار شبکه سواره اصلی شهر، دارا بودن ارزش های تاریخی، معماری و شهری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Redesigning the Sidewalks Around Fatemi Square and Valiasr Street in Tehran in order to Improve the Sense of Belonging to the Place

نویسندگان [English]

  • Saeid Kardar 1
  • Faezeh Saeidi 2

1 Associate Professor, Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Department, Tehran, Iran

2 MS of Urban Design, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Every place has its own soul and characteristics, based on which it expresses its special character. In fact, Human beings need to understand the sense of place in order to have an intimate interaction and identification with the place where a person lives. Due to the fact that Valiasr square is one of the oldest and crowded squares of Tehran, it has a great importance among urban public spaces of the city. Therefore, in this paper, the redesign of the sidewalk of this square has been investigated in order to improve the sense of place between Valiasr Square and Fatemi Street.
Methods: The current research is practical in terms of its purpose and in terms of mixed methods, it is a combination of quantitative and qualitative analysis methods. This research has been done using the library-document method. The statistical population is the citizens of region 10 of Tehran and sample size is 384 people who were randomly attained using the Cochran formula. Data analysis has been done with SPSS and tests such as correlation, regression, table of coefficients, etc.
Findings and conclusion: The results of the research show that the design of the sidewalk in this area, as the results of the research have also shown, can provide the means to improve the sense of belonging to the place among its citizens, because the sidewalk, due to its nature as a space Public is influenced by the body and activity of its surrounding environment and is formed according to the needs of each place.
Findings and conclusion: The results of the research show that by designing the sidewalk in this area, it is possible to improve the sense of belonging to the place among the citizens. Because the sidewalk, due to its nature as a public space, is influenced by the body and activity of the surrounding environment and is formed according to the needs of each place. The design of the sidewalk in this area has been a complex process based on the identification of potential problems and issues and a comprehensive analysis of the physical, economic, social conditions, etc. Taking and maintaining, coordinating with all the bodies in charge of urban issues, not having a major role in the structure of the main road network of the city, having historical, architectural and urban values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redesign
  • Sense of Belonging to Place
  • Sidewalk
  • Fatemi Square
  • Valiasr Street
  • Tehran
ابراهیمی ، مهدیس، سعیدی‌رضوانی ، نوید(1395) رویکردی نو بر ایجاد حس تعلق به مکان در شهرهای جدید (با تاکید بر شهر جدید پرند)، سخنوران، تهران،    جلد - ۲۱۲ صفحه - تالیف - چاپ ۱
 ابراهیمی‌وفائی، سیدعلی‌یار ا(1397)، حس تعلق به مکان (در طراحی مجتمع‌های مسکونی)، ناشر: ترخون، چاپ اول
اسکندری ، ف رید(2019) ، ترویج حس دلبستگی به مکان از طریق برنامه ریزی معنای مکان در فضای باز مجتمع مسکونی آسمان تبریز، فصلنامه مطالعات کاربری ، 2019دوره 7، شماره 20
اطلس باف، آرمین(1396) طراحی شهری با رویکرد تاثیر عناصر تزیینی بر ارتقاء خوانایی با تاکید بر حس تعلق مکان (نمونه موردی :محله ملاصدرا قزوین)، چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»، قزوین،https://civilica.com/doc/632070
آقاملایی، ریحانه  ، لک ، آزاده (1398)، ساماندهی عرصه پیاده راه های شهری با رویکرد ارتقا کیفیت محیطی نمونه موردی: محور پیاده راه صف، نشریه جغرافیایی آمایش محیط » بهار 1397 شماره40
پاکزاد، جهانشاه (1384)، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، انتشارات شرکت طرح و نشر پیام سیما.
جلیلی صدرآباد، سمانه و آجورلو، محدثه،1401،امکانسنجی ایجاد پیاده راه شهرداری حدفاصل میدان قدس و تجریش،نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران،تهران،https://civilica.com/doc/1510168
حبیبی، کیومرث، حقی، محمد رضا، صداقت نیا، سعید(1393) مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از دیدگاه ساکنین(محله ی هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان تهران ) نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی و معماری و شهر سازی، 1393
حبیب زاده کوزه کنانی، سیدجواد، عبداله زاده،  طرف اکبر(1395)، طراحی شهری خیابان در جهت ارتقاء حس مکان، مطالعه موردی: خیابان گلشن راز شبستر، پژوهش و برنامه ریزی شهری، تابستان 1395 , دوره ,7 شماره  25 ; از صفحه 105 تا صفحه 124 
دانش پایه، نسار، حبیب، فرح(1395) معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه: منطقه 22 و منطقه 4 شهرداری تهران)، مطالعات شهری، زمستان 1396، دوره  6، شماره  25 ; از صفحه 17 تا صفحه 30 .
دلفان اباذری، مارال، فرقانی کسمائی، علی (1395) بررسی عوامل موثر بر طراحی و ارتقاء منظر شهری با تاکید بر حس مکان، کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران،https://civilica.com/doc/484542
رضایت، رها و کاشانی جو، خشایار،1396،نقش عوامل طراحی پیاده راهها در بهبود کیفیت فضاهای شهری (با تاکید بر تعاملات انسانی)،سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار،تهران،https://civilica.com/doc/738411
غفاریان شعاعی، مهران ، نقصان محمدی، محمدرضا، تاجدار، وحید (1393)، شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده روهای شهری بر ابعاد و مؤلفه های سلامت عابران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر، شماره هفتم، تابستان 1392
قربانی رسول*, جام کسری محمد(1389)، جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیا مراکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده راه تربیت تبریز، مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای، پاییز 1389 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 55 تا صفحه 72
کاشانی جو، خشایار، (1389) باز شناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری. هویت شهر، 4 ( 6 106- 95
کاشانی جو، خشایار، (1390) پیاده راه (از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی) انتشارات آذرخش، تهران.
 
 
 
Ansari, M; Bohtuii, R; Hosseinikia, S. M. M; Dadgar,M. (2013). A Study of Sense of Place in Iranian Gardens and Today's Gardens (Case Study: Dolatabad Garden in Yazd and Water and Fire Park in Tehran).Journal of Islamic Iranian City Studies, 13: 5-14. [In Persian]
Falahat, MS (2006), The concept of sense of place and the factors shaping it, Honarhaye ziba journal,No 26, summer, pp 57-66. [in Persian]
Marques, Bruno , Freeman, Claire ,Carter ,Lynette  ,Pedersen Zari ,Maibritt (2020), Sense of Place and Belonging in Developing Culturally Appropriate Therapeutic Environments:A Review, societies, Received: 16 October 2020; Accepted: 2 November 2020; Published: 3 November 2020.
PirPaii, M; NajafiNezhad, H; Ghaffari Khalaf Mohammadi, S. M; KhodadadiFar, S. (2018) An Assessment of the Impact of Citizenship's Sense of Belonging Sense of a Place of Life, with an emphasis on its meaning component; Case study: New Shushtar Khuzestan. Urban Management Magazine, 17(50): 163.[In Persian]
Pretty, G.H., Chipuer, H.M. and Bramston, P. (2019). Sense of place amongst adolescents and adults in two rural Australian towns: the discriminating features of place attachment, sense of community and place dependence in relation to place identity, Journal of Environmental Psychology, 23: 273-287.