نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی شهری، مؤسسه آموزش عالی ارم، شیراز، ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مسئولیت‌پذیری شهروندی بستر وقوع مشارکت مدنی و از آن طریق ارتقای ابعاد اجتماعی مسائل توسعه شهری را فراهم می‌سازد. اگرچه مشارکت شهروندان توسط پژوهشهای علمی متعددی مورد کنکاش قرار گرفته، اما مسئولیت‌پذیری شهروندی بعنوان انگیزه درونی شهروندان برای مشارکت، هنوز بخوبی شناخته شده نیست. این تحقیق سعی دارد شاخص‌های مرتبط با مسئولیت‌پذیر شدن شهروندان را کشف و آنها را وابسته به دو بافت قدیم و جدید شهری مورد آزمون قرار دهد.
روش بررسی: این پژوهش با روش تحقیق آمیخته، از پژوهش کیفی در بخش شناسایی شاخص‌ها و از روش کمی با ابزار پرسشنامه جهت تحلیل داده‌ها و استخراج یافته‌ها بهره می‌برد. نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی سعی در کنکاش پاسخ به اینکه چه متغیرهایی بیشترین تأثیر را روی پاسخگو بودن شهروندان داشته و اینکه آیا ساکنین بافت فرسوده و جدید شهری میزان متفاوتی از مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهند، دارد. معیارهای مؤثر برپایه مطالعات نظری و به شیوه دلفی توسط تعدادی از اساتید دانشگاهی استخراج شده و در قالب پرسشنامه‌ای شامل 24 سوال مابین 300 نفر از حاضرین در بافت فرسوده و جدید شهر تکمیل گردید.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد ساکنین بافت جدید کازرون با 55/0 نسبت به ساکنین بافت قدیم با 09/0 میزان معنی‌داری از تفاوت در مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهند و متغیرهایی همچون وظیفه شناس بودن شهروندان، مشارکت مدنی ایشان و آموزنده بودن محیط زندگی، تأثیر قابل توجهی در متغیر موردتحقیق خواهد داشت. همانطور که مشخص است تعدادی از این متغیرها وابسته به محیط و برخی مربوط به ویژگی‌های روانی و شخصی هر یک از شهروندان است. بنابراین با الگوگیری از شرایط متفاوت بافت جدید می‌توان حداقل بلحاظ کالبدی شرایط مسئولیت‌پذیری بیشتر شهروندان در بافت‌های مختلف شهری را فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the level of citizenship responsibility in the old and new urban fabric (case-study: Kazerun city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbari Riyabi 1
  • Hossein Amir-Azodi 2

1 Assistant Professor of Urban Design Department, Eram Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Context and purpose: Citizen Responsibility provides a platform for civic participation and through that, improving the social dimensions of urban development issues. Although citizen participation has been explored by many scientific researches, citizenship responsibility as the internal motivation of citizens to participate is still not well known. This research tries to discover the indicators related to the responsibility of citizens and examine them depending on the two old and new urban contexts.
Research method: This research chose a quantitative research method with a questionnaire in response to what variables have the greatest impact on the responsiveness of citizens and whether the residents of the old and new urban fabric show different levels of responsibility. Effective criteria were extracted based on theoretical studies and Delphi method by a number of university professors and completed in the form of a questionnaire including 24 questions among 300 people present in the old and new context of the city.
Findings and conclusions: The findings show that the residents of the new context of Kazeroon show a significant difference in responsibility with 0.55 compared to the residents of the old context with 0.09 and variables such as the conscientiousness of citizens, their civic participation and the informativeness of the living environment have a significant effect. It will have an effect on the researched variable. As it is known, some of these variables are related to the environment and some are related to the psychological and personal characteristics of each citizen. Therefore, by modeling the different conditions of the new context, it is possible to provide the conditions for more responsibility of citizens in different urban contexts, at least physically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility
  • Citizenship Responsibility
  • Urban Fabric
  • Environment
  • Kazerun City
- انصاری، مجتبی و کوروش مؤمنی (1389)؛ بررسی نقش عوامل محیطی بر رفتار انسان، فصلنامه گزارش 67-66.
- رفیع پور، فرامرز (1376): توسعه و تضاد؛ دانشگاه شهید بهشتی، تهران
- رسول‌پور، هژیر و کاظمی، مهروش (1393). بررسی نقش محیط ساخته شده بر رفتار و روان انسان معاصر: با تأکید بر طراحی شهری فردا، اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی- ایرانی»، تهران،  https://civilica.com/doc/348526
- زارع شاه‌آبادی، اکبر؛ بنیاد، لیلی؛ کامیارفرد، فاطمه (1397). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس نابرابری اجتماعی در شهر کازرون. مطالعات جامعه شناختی شهری، سال هشتم، شماره 27، 146-125.
- سلیمی‌سبحان، محمدرضا؛ ابراهیم‌زاده، عیسی؛ منصوری، کامران (۱۳۹۸). بررسی و تحلیل شاخص‌های راهبرد توسعه شهری (CDS) مطالعه موردی: شهر کازرون. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 14، 2(۴۷)، 440-427.
- شمس‌الدینی، علی؛ امینی، زهرا؛ پیروزی، الناز؛ رضایی، مریم (1395). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی گردشگری در شهرستان کازرون با استفاده از تکنیک‌های سوات و باتلر. نشریه آمایش جغرافیایی فضا، دوره 6، شماره ۲۲، 42-25.
- صاحبی، علی؛ زالی زاده، محسن؛ زالی زاده، مسعود (1394). تئوری انتخاب: رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی. مجله رویش روانشناسی. سال چهارم، 2 (11)، 134-113.
- کامروا، سیدمحمدعلی (1384). مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران. چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- محمدی، جمال؛ شفقی، سیروس؛ نوری، محمد (1393). تحلیل ساختار فضایی– کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی(مطالعه موردی: بافت فرسوده‌ شهر دوگنبدان). برنامه ریزی فضایی، 4(2)، 105-128.
- مولادوست، کیومرث؛ شاه‌امیری، ربابه؛ بهادر، حسین (۱۳۹۶). ایجاد و توسعه‌ی گردشگری چوگان بر مبنای گردشگری رویداد، مطالعه‌ی موردی تنگه چوگان کازرون. نشریه میراث و گردشگری، دوره 2، شماره 8، 52-37.
Albert John & Faisal Qadeer & Gulnaz Shahzadi & Fu Jia 2019. Getting paid to be good: How and when employees respond to corporate social responsibility? Journal of Cleaner Production. Volume 215, 1 April 2019, Pages 784-795. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.074Get rights and content
Ansari, M.; Momeni, K. (2009) Investigating the role of environmental factors on human behavior, Report Quarterly, 66-67. [in Persian]
Bavik Ali 2019. Corporate social responsibility and service-oriented citizenship behavior: A test of dual explanatory paths. International Journal of Hospitality Management. Volume 80, July 2019, Pages 173-182. Elsevier Press. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.11.014Get rights and content
Britzman, Deborah P. (2007) Teacher education as uneven development: Toward a psychology of uncertainty. International Journal of Leadership in Education 10(1):1-12 DOI:10.1080/13603120600934079
Brown M. K. 2014 Spaces of play, spaces of responsibility: Creating dichotomous geographies of outdoor citizenship. Geoforum. Volume 55, August 2014, Pages 22-32. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.05.002Get rights and content
Dey, Eric L.  and Barnhardt, C. L. and Antonaros, M. and Ott, M. C. ­ and Holsapple M. A. (2009) Civic Responsibility: What Is the Campus Climate for Learning? the Association of American Colleges and Universities press. ISBN: 978-0-911696-03-5
Gehl, J. (2017) Life Between Buildings: Using Public Space. Island Press.
Gewang et.al 2017. Exploring the impact of megaproject environmental responsibility on organizational citizenship behaviors for the environment: A social identity perspective. International Journal of Project Management, Volume 35, Issue 7, October 2017, Pages 1402-1414. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.008Get rights and content
Hemmett D. & A.Staeheli L. 2011. Respect and responsibility: Teaching citizenship in South African high schools. International Journal of Educational Development. Volume 31, Issue 3, May 2011, Pages 269-276. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.06.011Get rights and content
Hilburn, J. and Maguth, B. (2015) The State of Global Education. Learning with the world and its people. New York, NY: Taylor and Francis. 218 pages. ISBN-10: 0415721679
Hillier, B. & Hanson, J. (2014). The Social Logic of Space. Cambridge University Press.
Ian Bentley, Sue McGlynn, Graham Smith, Alan Alcock, Paul Murrain (2013). Responsive Environments. Routledge.
Janoski, Thomas (1998) Citizenship and civil society: a framework of rights and obligations in liberal, traditional, and social democratic regimes. New York: Cambridge University Press.
John A. and Qadeer F. and Shahzadi G. and Jia F. 2019, Getting paid to be good: How and when employees respond to corporate social responsibility? Journal of Cleaner Production, Vol. 215, pp. 784-795.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.074Get rights and content
Thomas Janoski and Sara Compion 2015, Citizenship, Sociological Aspects of. This article is a revision of the previous article by P. Birnbaum, volume 3, pp. 1860–1862,  2001, Elsevier Ltd. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 3.    http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32015-3
Kamrava, M. A. (2005) Introduction to Contemporary Iranian Urbanism. Tehran University Press, Tehran. [in Persian]
Kenyon Elizabeth (2018). Troubled belonging: Lived experience and the responsibility of Citizenship. The Journal of Social Studies Research. Available online 19 February 2018. Elsevier Press
Lang, J. T. (1987). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. Van Nostrand Reinhold Company.
Lang, J. (1994) Urban Design: The American Experience. John Wiley & Sons.
Lina Kim & Yinyoung Rhou & Muzaffer Uysal & Nakyung Kwon 2017. Discussion paper. An examination of the links between corporate social responsibility (CSR) and its internal consequences. International Journal of Hospitality Management. Volume 61, February 2017, Pages 26-34. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.10.011Get rights and content
Lister, Ruth (2010) Understanding theories and concepts in social policy. First published in great Britain by The Policy Press, University of Bristol. ISBN: 978-1861347930
Madani-Pour, A. (1996). Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-Spatial Process. Wiley.
Marija petrovic-Randelovic, Tatijana Stevanovic, Maja Ivanovic-Dukic 2014, Impact of corporate Social Responsibility on the competitiveness of multinational corporations. The Economies of Bulkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2014, Nis, Serbia. Procedia Economics and Finance 19 (2015) 332-341
Mohammadi, J. and Shafaghi, C. and Nouri, M. (2013) Spatial-Physical Structural Analysis of Distressed Urban area with Renovation and Improvement Approach, Case Study: Distressed Fabric of Dogonbadan City. Journal of Spatial Planning (Geography), No. 2, vol 13, 128-105. [in Persian]
Muoladoost, K.; Shah Amiri, R.; Bahadur, H. (2016). Creation and development of polo tourism based on event tourism, a case study of Kazeroon Polo Gorge. Journal of Heritage and Tourism, Volume 2, Number 8, 37-52. [in Persian]
Newman, O. (1997) Creating Defensible Space. DIANE Publishing.
Ong M. et.al 2018, When corporate social responsibility motivates employee citizenship behavior: The sensitizing role of task significance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 144, January 2018, Pages 44-59. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2017.09.006Get rights and content
PeSymaco L. and YewTee M. 2019, Social responsibility and engagement in higher education: Case of the ASEAN. International Journal of Educational Development, Volume 66, April 2019, Pages 184-192. Elsevier Press. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.10.001Get rights and content
Rafipour, F. (1998) Development and Conflict. First edition, Shahid Beheshti University Press, Tehran. [in Persian]
Rapoport, A. (1982) The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. University of Arizona Press.
Rasulpour, Hajir and Kazemi, Mehroosh (2013). Examining the role of the built environment on the behavior and psyche of contemporary man: with an emphasis on the urban design of tomorrow, the first national conference in search of the city of tomorrow "studying concepts and examples in the Islamic-Iranian city", Tehran. [in Persian]
Rawls, John (1971) A Theory of Justice. The Belknap press of Harvard University Press, cambridge, massachusetts. ISBN 0-674-00078-1
Sadler D. & Llyod S. 2009, Neo-liberalising corporate social responsibility: A political economy of corporate citizenship. Geoforum, volume 40, Issue 4, July 2009, Pages 613-622. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.03.008Get rights and content
Sahebi, A. and Zalizadeh, M. (2015), Theory of Choice, An Approach to Social Responsibility and Commitment. Journal of Developmental Psychology, Vol 4, No 11: 134-113. [in Persian]
Salimi Sobahan, M.R.; Ebrahimzadeh, I.; Mansouri, K. (2018). Reviewing and analysis of indicators of city development strategy (CDS) case study: Kazeroon city. Scientific-Research Quarterly of Human Settlements Planning Studies, Volume 14, 2(47), 427-440. . [in Persian]
Shamsoddini, A.; Amini, Z.; Pirouzi, E.; Rezaei, M. (2015). Strategic planning of tourism development in Kazeroon using SWOT and Butler techniques. Space Geographic Survey Journal, Volume 6, Number 22, 25-42. [in Persian]
Staats, Joseph L. (2004) Habermas and Democratic Theory: The Threat to Democracy of Unchecked Corporate Power. Political Research Quarterly, Vol. 57, No. 4 (Dec., 2004), pp. 585-594   DOI: 10.2307/3219820
Stone S. Caleb (1959). Presiential address: Responsibility. The American Journal of Surgery, Volume 98, August 1959. No 2, Seattle, Washington.
Supanti D. and Butcher K. 2019, Is corporate social responsibility (CSR) participation the pathway to foster meaningful work and helping behavior for millennials? International Journal of Hospitality Management, Volume 77, January 2019, Pages 8-18. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.06.001Get rights and content
Turner, Bryan S. (2009) 'T.H. Marshall, social rights and English national identity', Citizenship Studies, 13:1, 65-73. DOI: 10.1080/13621020802586750