نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

2 استادیار، گروه معماری و مطالعات محیطی، دانشگاه ایالتی وان اونتا، نیویورک، ایالات متحده آمریکا

چکیده

زمینه و هدف: توسعه پایدار راهکاری است ایدئولوژیک برای برون رفت از مشکلات کنونی گریبانگیر شهرهای درحال توسعه برای حرکت به سوی آینده‌ای روشن که منابع محیطی جهت استفاده نسل‌های بعدی حفظ شده است. شهرگرایی به سرعت درحال گسترش است، بهره‌کشی از منابع و تولید زباله افزایش می‌یابد و خزش شهری بصورتی بلدوزرگونه اراضی بکر را به مصارف شهری می‌رساند. شهر کازرون در آینده با چالش‌های جدی توسعه مواجه خواهد بود؛ در چنین شرایطی سوال این است که چه راهبردهایی برای توسعه آتی شهر می‌توان ارائه داد و اصولاً رویکرد توسعه پایدار در چه ابعادی و با چه پاسخ‌هایی ارائه می‌شود؟ به نظر می‌رسد توسعه پایدار بتواند با ارائه راهکارهای هوشمندانه و توسعه اندیشیده، تأمین نیازهای نسل‌های آینده را تضمین نماید. پایگاه تئوریک این پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی- کتابخانه‌ای بوده و معیارهای موردنظر را مشخص می‌سازد.
روش: داده‌های پژوهش مرتبط با نمونه موردی از طریق مشاهدات میدانی، مصاحبه‌های عمیق و مراجعه به نهادهای دخیل توسعه گردآوری شده و در فرایندی از تکنیک دلفی، بصورت جدول SWOT مورد تدوین و آنالیز قرار گرفته است. راهبردهای مستخرج از جدول سوات تحت ارزیابی با منطق AHP قرار گرفته و به کمک فرایند رفت و برگشتی دلفی، امتیازات هر راهبرد در نرم افزار Expert Choice محاسبه گردید.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد رعایت عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه همگانی، رونق اقتصادی، شیوه‌های حمل و نقلی پایدار و راهبری هوشمندانه انرژی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خواهند توانست مؤثرترین شیوه‌های برخورد با چالش پیش روی توسعه شهر کازرون باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing and reviewing the City Development Strategic plan (CDS) of Kazerun with the approach of sustainable urban development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbari Riyabi 1
  • Farzaneh Soflae 2

1 PhD student, Department of Islamic Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Iran

2 Assistant Professor, Department of Architecture and Environmental Studies, Oneonta State University, New York, USA

چکیده [English]

Background and Aim: Sustainable development (SD) is an ideological solution to the current problems of developing cities moving toward a brilliant future where environmental resources are maintained for generations to come. Urbanism is expanding rapidly, exploitation of resources and waste production increases, and urban sprawl is turning green lands into gray-lands. The city of Kazerun will face serious challenges of development, in the future; in such a situation, the question is: what kind of plans and what strategies can be presented for the future development of the city? And in what dimensions and with what answers does the sustainable development approach come? Sustainable development seems to provide assurances of future generations by providing clever strategies and thought-provoking development.
Methods: The theoretical basis of this research is based on documentary-library studies for specifies the criteria. Research data related to the case study has been gathered through field observations, deep interviews, and referrals to developmental entities, and has been developed and analyzed in a Delphi technique by a SWOT table. The strategies extracted from the SWOT tables were evaluated with AHP logic and, using the Delphi reciprocating process. The score of each strategy was calculated in Expert Choice software.
Findings and Conclusion: Findings show that observance of social justice, promotion of social welfare, economic prosperity, sustainable transportation methods, and also intelligent energy management in various social, economic and environmental dimensions due to City Development Strategic plan will be the most effective ways to deal with the challenge facing the development of the city of Kazerun.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Urban Development
  • Analytical Hierarchy Process
  • City Development Strategies
  • Kazerun City
ازکیا، مصطفی. (1384). جامعه شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان
اسکندری نوده، محمد؛ حسینی، سیدعلی؛ مبرهن قاسم‌آبادی، فاطمه (1393). بررسی و تحلیل شاخص‌های استراتژی توسعه شهری (CDS) در توسعه گردشگری شهری؛ مطالعه موردی شهر چابکسر. فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، شماره 11، ۵۵-41.
اکبری، محمد؛ امیرعضدی، حسین. (1397). سنجش وضعیت مسئولیت پذیری شهروندی در بافت فرسوده و جدید شهرکازرون و اثرات آن بر میزان بروز ناهنجاری های اجتماعی، منتشر نشده.
پوراحمد، احمد؛ دربان‌آستانه، علیرضا؛ پورقربان، شیوا (1395). نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری، مطالعه موردی جزیره هرمز. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره 19، 56-37.
پیرس و رابینسون. (1395). برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی. چاپ سیزدهم، تهران: یادواره کتاب.
حاتمی، حسن. (1385). جغرافیای طبیعی کازرون. شیراز: انتشارات تأمین.
حاتمی‌نژاد، حسین؛ فرجی ملایی، امین (۱۳۹۰). امکان‌سنجی اجرای طرح‌های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال دوم، شماره ۸، ۷۶-۵۵.
حسینی، احمد. فروردین 1397. مصاحبه با حوزه معاونت پیشگیری از جرایم فرماندهی انتظامی استان فارس.
رفیعیان، مجتبی؛ محمودی، مهران؛ خالقی، سمیه. (1392). تغییر کاربری زمین: علم سیاست و مدیریت. تهران: انتشارات آذرخش.
رهنمایی، محمدتقی؛ پورموسوی، سیدموسی. (1385). بررسی ناپایداری های امنیتی کلان شهر تهران بر اساس شاخص های توسعه پایدار شهری. نشریه پژوهشهای جغرافیایی، 38(57)، 177-193.
زیاری، کرامت‌اله (1384). شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در کازرون. تهران: گنج هنر.
زیاری، کرامت‌اله؛ قاسمی، سعید؛ مهدی، علی؛ مهدیان بهنمیری، معصومه (1396). تحلیلی بر وضعیت ساختاری- کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعه شهری (CDS). نشریه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره 3، 504-485.
شهرداری کازرون (1397). تیرماه، مصاحبه با حوزه معاونت خدمات شهری.
شیخ الاسلامی، علیرضا؛ اقبالی، رضا. (1388). ارزیابی توسعه پایدار شهری کلان شهر شیراز. فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس. 1(2). 31 – 53.
صرافی، مظفر. (1380)، بنیادهای توسعه پایدار کلانشهر تهران، همایش توسعه و ضدتوسعه فرهنگی اجتماعی، تهران.
بیتلی تی. و اس.ام. ویلر (1386). نوشتارهایی درباره توسعه شهری پایدار، مترجم کیانوش ذاکرحقیقی، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
عبداله‌زاده فرد، علیرضا؛ شکور، علی؛ کریمی، فریده (1397). نقش راهبرد توسعه شهر (CDS) در توسعه پایدار شهری؛ مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز. نشریه پژوهش‌های بوم شناسی شهری، دوره ۹، شماره 1 (پیاپی 17)، 104-91.
قرخلو، مهدی؛ حسینی، سیدهادی. (1386). شاخص های توسعه پایدار شهری، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای. 4(8)، 157 - 177.
کهن، گوئل (1377)، شاخص شناسی در توسعه پایدار: توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران. (1396). سایت اینترنتی، قابل دسترس در http://irsc.ut.ac.ir
مسلمی، عبدالرضا (1385). توسعه پایدار روستایی با تاکید بر سیستم انسان و محیط؛ مجله جهاد، 270. 126-149.
ملکی، سعید. (1390). درآمدی بر توسعه پایدار شهری. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
مهندسین مشاور نقش محیط (1385). طرح تفصیلی شهر کازرون، سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس.
نامور، مرجان. (1396). بررسی وابستگی قدرت خرید با میزان درآمد خانوارها در شهرهای استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
Abdolahzadeh fard, A.; Shakoor, A.; Karimi, F. (2017). The Role of Urban Development Strategy (CDS) in Sustainable Urban Development, Case Study: District 3, Shiraz Municipality. Researches Biannual Journal of Urban Ecology, Vol. 9, Issue. 1, No. 17, 91-104. (in Persian)
Akbari, M., Eslami Afrooz A. and Amirazodi, H. "Measuring the status of residents' responsility in the old and new fabric of the Kazerun city." Not published. (in Persian)
Ancient, G. (1998). Indicator of Sustainable Development: Economic Development and National Accounts in Green. Commercial Publishing Company.
Azkia, M. (2005). Sociology of Development.  Tehran: Kayhan Publishing House. (in Persian)
Betty, T. And Wheeler (2007). Writings on Sustainable Urban Development. Translator K. Zakhooraghi, Ministry of Housing and Urban Development, Center for Urban and Architectural Studies. (in Persian)
Elliott A. J. (2006). An Introduction to Sustainable Development. Third Edition, Routledge.
Eskandari Nodeh, M.; Hosseini, S.A.; Mobarhan Ghasemabadi, F. (2013). Examining and analyzing indicators of urban development strategy (CDS) in the development of urban tourism; A case study of Chaboksar city. Quarterly Journal of Geography and Environmental Sustainability, No. 11, 41-55. (in Persian)
Gouza, J. S. (2006). Sustainable Development, Assignment for Course Module: Introduction to Sustainable Development. Lecturer: Prof. Mark Swilling. Available in
Gharlakh, M., Hosseini, S.H. (2007) Indicators of Sustainable Urban Development. Geography and Regional Development 4, No. 8, 157-177. (in Persian)
Hall, P. (1993). Toward sustainable livable and innvatitve cities for 21 century. The third conference of the world capitals, Tokyo.
Hardoy, J., Mitlin, D. and Sattherthwaite, D., (1992), Sustainable development and cities, Environmental Problems in Third World Cities, London: Earthscan.
Hatami, H. (2006). Natural Geography of Kazerun. Shiraz: Nashr. (in Persian)
Hataminejad, H.; Faraji Molai, A. (2019). Feasibility of implementing urban development strategy (CDS) projects in Iran. Urban and regional studies and researches, second year, number 8, 55-76. (in Persian)
Henry, J. (2001). Creativity and perception in management. Walton Hall Publication.
Hosseini, A. (2018). Interview with the Deputy Director of the Department for the Prevention of Crimes in the Provincial Police Command. Kazerun.
Maleki, S. (2011). Income on Sustainable Urban Development. Ahvaz: Shahid Chamran University Press. (in Persian)
Mehrazan-Fars Consulting Engineers (2006), Detailed Design of Kazerun City, Housing and Urban Development Organization of Fars Province. (in Persian)
Moslem, A. (2006) "Sustainable Rural Development with Emphasis on the Human and Environment System." Journal of Jihad, No. 270, 149-126. (in Persian)
Namvar, M. (2017). Investigating the dependence of purchasing power on household income in cities of Fars province. Master's thesis, Islamic Azad University, Gonabad Branch. (in Persian)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), (2001). Sustainable Development. Policies to enhance Sustainable development. www.oecd.org
Pearce and Robinson (2016). Strategic Planning and Management. Sohrab Khalili Shourini Translation, Tehran: Book Release Publisher. (in Persian)
Pourahmad, A.; Darban Astane, A.; Pourqorban, S. (2015). The role of urban development strategy (CDS) in managing tourism development, a case study of Hormuz Island. Scientific-Research Quarterly of Urban Studies, No. 19, 56-37. (in Persian)
Rafiean, M., Mahmoodi, M. and Khaleghi, S. (2013). Land Change Change: Politics and Management Science. Tehran: Azarakhsh Publications. (in Persian)
Rahnamaei, M., Pourmousavi, M. (2006) "Investigating the security instabilities of the Tehran metropolis based on the indicators of SUD." Journal of Geographical Research 38, No. 57, 177-193. (in Persian)
Reid, D. (1995). Sustainable Development: An Introductory Guide, Earthscan, London.
Sarrafi, M. (2001). Foundations of Sustainable Development of Tehran Metropolis. Conference on Development and Anti-Social Development, Tehran. (in Persian)
Schneider L. (2016). Market Mechanisms in the Paris Agreement- Differences and Commonalities with Kyoto Mechanisms. Discussion Paper. German Emissions Trading Authority (DEHSt). Available in: www.dehst.de/EN
Sheikholeslami, A., Karimi, B. and Iqbali, R. (2009) "Evaluation of Sustainable Urban Development of Shiraz Municipality." Zagros Landscape Geographic Quarterly Journal 1, No. 2, 31-53. (in Persian)
Tehran University, Department of Geophysics, (2017), website, available at http://irsc.ut.ac.ir
The Kazerun Municipality (2018). July, Interview with Deputy Director of Urban Services.
United Nations Development Program (UNDP), (2000). Sustainable Development Goals.
United Nations General Assembly, 1987
Warburton, D. (1998). Community and Sustainable Development Participation in the Future. Earthscan. London.
World Commission for Environment and Development WCED, (1987). Our Common Future, Oxford: Oxford University Press.
Ziyari, K. (2005). Urbanization and Urban Planning in Kazerun. Tehran: Arts Treasure Publishing. (in Persian)
Ziari, K.; Ghasemi, S.; Mehdi, A.; Mahdian Behnmiri, M. (2016). An analysis of the structural-physical condition of Mahabad city from the perspective of urban development strategy (CDS). Human Geography Research Journal, Volume 49, Number 3, 485-504. (in Persian)