نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
یکی از معضلات جدی که بسیاری از شهرهای ایران با آن روبه‌رو هستند، فرسودگی بافت‌های شهری است. فرسودگی معرف وجود شرایطی است که زندگی انسان را در ابعاد مختلف تهدید می‌کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی تاب‌آوری مؤلفه‌های کالبدی بافت فرسوده‌ی شهری در شهر مسجدسلیمان است. این پژوهش به‌عنوان یک مطالعه نظری ـ کاربردی بر مبنای شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی انجام شد. شیوه جمع‌آوری اطلاعات تلفیق دو روش کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در این مطالعه، از منابع علمی معتبر داخلی و خارجی و گفت‌وگو با افراد متخصص بهره گرفته شد. به علاوه، با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و بهره‌گیری از روش وزن دهی سلسله مراتبی فازی (FAHP) و استفاده از تکنیک میانگین هندسی باکلی، اوزان نسبی معیارها محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده، اغلب متغیر‌های مؤثر بر تاب‌آوری کالبدی مانند: اسکلت ساختمان، جنس مصالح، تعداد طبقات، قدمت ساختمان، کیفیت ابنیه، تعداد واحد و عرض معابردر بافت فرسوده شهر مسجدسلیمان غیر تاب آور و یا با تاب‌آوری کم هستند و بر اساس شاخص‌های 7 گانه مورد مطالعه، محدوده مورد مطالعه در شهر مسجدسلیمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در واقع می‌توان گفت که بیش از نیمی از بافت فرسوده در شهر مسجدسلیمان (80.2 درصد)، دارای تاب‌آوری نامطلوبی است. ترتیب تأثیر مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی در بافت فرسوده شهر مسجدسلیمان، بر اساس اوزان آن‌ها، به ترتیب از کم به زیاد عبارت است از: تعداد واحد، تعداد طبقات، عرض معابر، قدمت ساختمان، کیفیت ابنیه، اسکلت ساختمان و جنس مصالح.
واژگان کلیدی: ارزیابی، تاب‌آوری کالبدی، بافت فرسوده‌، شهر مسجدسلیمان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation and evaluation of the physical components of worn-out urban tissue (case study) of the worn-out tissue of Masjid Suleiman

نویسندگان [English]

  • Saeid Amanpour 1
  • Farkhonde Hashemi Ghand Ali 2

1 Associate Professor Department of Geography & Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Master's student in Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract
One of the serious problems that many Iranian cities are facing is the wear and tear of urban fabrics. Exhaustion represents the existence of conditions that threaten human life in different dimensions. The main goal of the current research is to investigate and evaluate the resilience of the physical components of the worn-out urban fabric in the city of Masjid Suleiman. This research has been done as a theoretical-applied study based on descriptive-analytical method. The method of collecting information is a combination of library and field methods. In this study, reliable domestic and foreign scientific sources and conversations with experts were used. In addition, by using a researcher-made questionnaire and using the fuzzy hierarchical weighting method (FAHP) and using Buckley's geometric mean technique, the relative weights of the criteria were calculated. Based on the results obtained, most of the variables affecting physical resilience such as: building skeleton, material type, number of floors, age of the building, building quality, number of units and width of the corridors of the worn-out fabric of the city of Suleiman Mosque are non-resilient or with low resilience and based on Among the 7 studied indicators, the studied area in the city of Masjid Suleiman is not in a favorable condition. In fact, it can be said that more than half of the worn fabric in Masjid Suleiman city (80.2%) has unfavorable resilience. The order of influence of physical resilience components in the worn-out fabric of Suleiman Mosque, based on their weights, from low to high, is: number of units, number of floors, width of passages, age of building, quality of building, structure of building and type of materials.
Key words: evaluation, physical resilience, worn tissue, Masjid Suleiman city

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: evaluation
  • physical resilience
  • worn tissue
  • Masjid Suleiman city