نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع ، ,واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

2 گروه حسابداری، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 گروه مدیریت مالی ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

4 رییس گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ، زنجان ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل کلیدی تولید که سبب توسعه یافتگی در میان کشور‌ها می‌شود تزریق سرمایه‌ است که می‌تواند تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی، درآمدسرانه و اشتغال داشته باشد. افزایش سرمایه‌گذاری از پس اندازهای غیر فعال سبب رشد- توسعه اقتصاد و بهبود مولفه‌های اقتصاد کلان نیز می‌شود. در پژوهش حاضر، با بررسی ها و کاوشهایی در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان زنجان با پتانسیل بالا در کشور ایران، انتخاب شده است .این استان با توجه به ظرفیتهای سرمایه گذاری، همسایگی با هفت استان دیگر، نزدیکی به پایتخت کشور و تاریخچه آن نشان میدهد، قطب مناسبی برای تحقیق حاضر می باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی  بر سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری خارجی بر روی سرمایه گذاری داخلی در استان زنجان است.
روش بررسی: مدل نظری این مقاله،  دنبال کننده نظریه اسکروپووا 2015 است و داده های سالانه با رگرسیون خطی برای دوره 1390-1400 مورد آزمایش قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در نهایت نتیجه نشان میدهد که، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان زنجان رابطه معنی داری نداشته و روی هم تأثیر قابل توجهی ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of investment in Zanjan province in a ten-year period (2012-2022)

نویسندگان [English]

  • Kamran Yeganegi 1
  • Elmira Emsia 2
  • Parisa Hassasi 3
  • Parvaneh Karami 4

1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Department of Accounting, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.

3 Department of Financial Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

4 Head of Regional Accounts and Price Calculations Department, Management and Planning Organization, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: One of the key factors of production that causes development among countries is capital injection, which can have a positive effect on economic growth, per capita income and employment. The increase in investment from passive savings causes the growth and development of the economy and the improvement of macroeconomic components. In the current research, Zanjan province with high potential in Iran has been selected with investigations and explorations in the field of domestic and foreign investment. This province is selected due to its investment capacities, its neighborhood with seven other provinces, its proximity to the country's capital, and its history. It shows that it is a suitable pole for the present research. The purpose of this article is to investigate the impact of domestic investments on foreign investment and foreign investment on domestic investment in Zanjan province.
Methods: The theoretical model of this article follows Skropova's 2015 theory and the annual data is tested with linear regression for the period 2010-2015.
Findings and Conclusion: Finally, the result shows that there is no significant relationship between domestic and foreign investment in Zanjan province and they do not have a significant effect on each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic and foreign investment
  • Economic growth
  • Zanjan province
اداره کل استانداری زنجان دفتر هماهنگی امور اقتصادیhttps://ostandari-zn.ir 
اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان بخش معاونت اقتصادی https://portal-zn.ir
ایران صنعت