دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-114 

مقاله مستقل پژوهشی

بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در دریاچه ارومیه

صفحه 40-54

پاکزاد آزادخانی؛ اکرم ایمانفرد؛ اعظم سلطانی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان کرمانشاه

صفحه 55-76

محمدرئوف حیدری فر؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ مهناز حسینی سیاه گلی


مقاله مستقل پژوهشی

شناسایی و تحلیل الگوی گسترش ‌شهر اهواز در بازه زمانی 1360 تا 1400

صفحه 77-96

سعید امانپور؛ مهدی علیزاده؛ صفیه دامن باغ