دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، تیر 1401، صفحه 1-127 

مقاله مستخرج از پایان نامه

بررسی تاثیر جزایر گرمایی کلانشهر اهواز بر میزان آسایش روانی شهروندان

صفحه 1-22

مریم ناصر؛ مسعود صفائی پور؛ کامران رضایی جعفری


مقاله مستخرج از پایان نامه

تببین سطوح خلاقیت در نظام شهری کلان شهر تهران

صفحه 108-127

احسان سهرابی اشلقی؛ مریم ایلانلو