دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1403، صفحه 1-178 

مقاله مستقل پژوهشی

تبیین پارادایم انتقادی و مدل نوین تحقق بازآفرینی پایدار شهری جهت کاربست در بافت تاریخی شیراز

صفحه 1-22

الهام امان زادگان؛ محمد امان زادگان؛ یعقوب پیوسته گر


مقاله مستخرج از پایان نامه

بررسی مقاومت سازه ای در مقابل لرزه خیزی (مطالعه موردی: شهر کرمان)

صفحه 43-57

مهدیه طاهری مقدر؛ بهنام مغانی رحیمی؛ علی مهرابی


مقاله مستقل پژوهشی

بررسی الگوی گذران اوقات فراغت در دوران کرونا و پساکرونا (مطالعه موردی: شهر تبریز)

صفحه 91-111

جواد ایمانی شاملو؛ اسماعیل رئوف گنبدی؛ پریا نعمانی؛ سیده یگانه طبایی زاده


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی نشانگرهای مدیریت منابع انسانی همکاری‌محور در حوزه سلامت با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 112-131

سپیده مسعودسینکی؛ اکبر حسن پور؛ وجه اله قربانی زاده