مدیر مسئول


دکتر کریم حسین زاده دلیر دکتری مطالعات شهری و منطقه ای

استاد دانشگاه تبریز

 • dr_k_daliryahoo.com

سردبیر


دکتر سعید ملکی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی فیروزی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا وارثی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین سرائی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یزد

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد پور احمد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیسی ابراهیم زاده دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود صفایی پور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • safaee_pscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول قربانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

اعضای هیات تحریریه


دکتر یارمحمد قاسمی دکتری جامعه شناسی فرهنگی

استاد و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

 • ya_ghasemi2004yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدیقه لطفی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناهید سجادیان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر عنابستانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نظم فر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس علی پور دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 • aivan31gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید امانپور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • amanpourscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی محمدی ده چشمه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • m.mohammadiscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید گودرزی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • m.goodarziscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr Saied Pirasteh Geological Hazards and Disasters

Department of Surveying and Geoinformatics, Faculty of Geosciences and Environmental Engineering, Southwest Jiaotong University, Xipu Campus, Chengdu 611756, China

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr Soheil Sabri Urban Analytics

Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration in The University of Melbourne

ویراستار ادبی


دکتر مختار ابراهیمی دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

ویراستار ارشد


مریم ابراهیمی زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 • maryamebrahimii860gmail.com

ویراستار انگلیسی


سجاد ملایی قلعه محمد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

 • sajad.molaiyahoo.com
 • 09369495429

مدیر داخلی


هوشنگ مرادی دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

مدیر اجرایی


دکتر زهرا سلطانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • z.soltaniscu.ac.ir

کارشناس نشریه


مهناز حسینی سیاه گلی دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

 • m.hoseini6768gmail.com

صفحه آرا


فهیمه فدائی جزی دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران