آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 71
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 71
تعداد مشاهده مقاله 26703
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8011
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 25 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 78 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 83 %