کلیدواژه‌ها = پیشرفت
واکاوی مؤلفه‌های راهبردی و مشارکت‌پذیری شهروندان در راستای تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 3، شماره 1، تیر 1401، صفحه 88-107

مصطفی آریان کیا؛ نگار خراسانی؛ براتعلی خاکپور