آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 75
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 75
تعداد مشاهده مقاله 29693
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10383
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 25 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 79 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 29 روز
درصد پذیرش 80 %