درباره نشریه

صاحب امتیاز : دکتر سعید ملکی

"نشریه علمی" مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای به صورت فصلنامه منتشر میگردد.

پروانه انتشار فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره 82782 مورخ 1399/06/31 صادر شده است.