با توجه به میان رشته ای بودن موضوع توسعه پایدار شهری و منطقه ای با علوم جغرافیایی (برنامه ریزی شهری و روستایی)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، محیط زیست شهری، آمایش سرزمین، علوم اجتماعی،شهرسازی، مدیریت و اقتصاد هدف از راه اندازی نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای فراهم سازی بستری مناسب برای استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های گوناگون جهت انجام پژوهش های کاربردی در حوزه توسعه پایدار شهری و منطقه ای در همه سطوح برنامه ریزی است. توسعه پایدار در بخش های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی خود همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، زیربنایی ، کالبدی و نهادی-مدیریتی را در بر می گیرد. از این رو، این نشریه در محورهای پیشنهادی زیر پذیرای دریافت مقالات پژوهشی است:

 • آمایش سرزمین
 •  برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری و منطقه ای
 •  برنامه ریزی گردشگری پایدار شهری و منطقه ای
 •  محیط زیست و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  برنامه ریزی اجتماعی و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  اقتصاد سیاسی و توسعه شهری و منطقه ای
 •  حکمروایی خوب و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  نظریه های جدید در آمایش شهری و منطقه ای
 •  پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  مهاجرتهای روستایی- شهری و گسترش شهرها
 •  شاخص های توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  توسعه پایدار شهری و منطقه ای و پراکنش سکونتگاه های انسانی
 •  حمل و نقل پایدار شهری و منطقه ای
 •  انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  مدل سازی توسعه پایدار شهری و منطقه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 •  تشخیص موانع توسعه پایدار شهری و منطقه ای در ایران
 •  توسعه پایدار منطقه ای در مجتمع های زیستی
 •  مشارکت مردمی و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  کشاورزی شهری و توسعه پایدار منطقه ای
 •  شهرهای جدید و توسعه پایدار منطقه ای
 •  توسعه پایدار محله ای (پایداری محلات شهری)
 •  شاخص های ناپایداری محیط زیست شهری و منطقه ای
 •  رشد هوشمند و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
 •  برنامه ریزی  راهبردی توسعه پایدار شهری  و منطقه ای
 •  ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact Assessment (EIA
 •  ارزیابی اثرات زیست اجتماعی (Social Impact Assessment (SIA
 •  برنامه ریزی توسعه یکپارچه شهری
 •  بافت های تاریخی و توسعه پایدار شهری
 •  بازآفرینی و توسعه پایدار شهری