این نشریه رویۀ داوری دوسوکور را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفاً به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد. بدین صورت که مقالات دریافتی پس از بررسی اولیه توسط سردبیر در راستای اهداف و محورهای نشریه و طرح در هیأت تحریریه برای دو و یا سه نفر(داوری تطبیقی) از داوران متخصص بصورت محرمانه ارسال خواهد شد و براساس نظرات مثبت داوران محترم مقاله پذیرش علمی اولیه شده و در غیراینصورت مقاله رد خواهد شد. جزییات فرآیند ارزیابی و پذیرش مقالات نشریه توسعه پایدار شهری و منطقه ای بصورت زیر است:

 

فرآیند ارزیابی و پذیرش مقالات