کلیدواژه‌ها = مخاطرات طبیعی
بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 55-76

محمدرئوف حیدری فر؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ مهناز حسینی سیاه گلی