نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

الگوسازی تقاضای انرژی در بخش­های مختلف مصرف­کننده، گام مهمی برای مدیریت بهتر و سیاست­گذاری مناسب به­منظور افزایش بهره­وری در بخش انرژی است. بخش خانگی یکی از مهم­ترین اجزای مصرف­کننده انرژی در کشور و استان ایلام است. این مطالعه با هدف بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی استان ایلام  انجام شده است. روش پژوهش با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده­آل و رگرسیون معادلات به­ظاهر نامرتبط برای دوره­ی زمانی سال­های 1367 تا 1397 انجام شد. نتایج برآورد مدل به­صورت مقید و غیرمقید نشان می­دهد که کشش­ خودقیمتی در این دو حالت تفاوت معناداری با ­هم ندارند و کلیه­ی کشش­های قیمتی موافق مبانی نظری تقاضا و منفی می­باشند. از آن­جایی که وجود قید همگنی در این مدل تأیید شده است نتایج کشش درآمدی نشان می­دهد این گروه برای خانوارهای استان ایلام کالایی ضروری محسوب می­شود. کشش قیمتی تقاضای انرژی شامل گاز و برق در مدل غیرمقید 02/2- و در مدل مقید 04/1- می­باشد که نشان­دهنده­ی پرکشش بودن این گروه کالایی در سبد مصرفی خانوار­های ایلامی می­باشد. هم­چنین نتایج کشش درآمدی مدل غیرمقید نشان می­دهد گروه کالایی انرژی (شامل­ برق و گاز طبیعی)، گروه کالایی سایر، پوشاک و مسکن در زمره­ی کالاهای لوکس، و گروه کالایی بهداشت و خوراک جزء کالاهای ضروری به ­شمار می­روند. هم­چنین بر اساس کشش­های درآمدی مدل مقید گروه کالایی انرژی(برق و گاز طبیعی) کالایی نیمه ضروری محسوب می­شود. گروه کالایی مسکن و سایر نیز جزء کالای لوکس، هم­چنین گروه­های کالایی خوراک و پوشاک از گروه کالاهای نیمه ضروری و گروه کالای بهداشت جزء کالای ضروری محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Function of Energy Demand in the Residential Sector of Rural and Urban Families in Ilam Province by Regression of Seemingly Unrelated Equations

نویسندگان [English]

  • kobra Tanhaei 1
  • Ali Sayehmiri 2

1 MA, student Department of Economic, Faculty of Letters and Humanities Ilam University, Ilam, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economic, Faculty of Letters and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Modeling of energy demand in different consumer sectors is an important step for better management and appropriate policy to increase productivity in the energy sector. The residential sector is one of the most important components of energy consumption in Iran and the Ilam province. The aim of this study was to investigate the energy demand function in the household sector of Ilam province. The research method was performed using an Almost Ideal Demand System (AIDS) and Regression of Seemingly Unrelated Equations for the period of 1988 to 2018. The results of the evaluation of the model as constrained and non-constrained models show that the self-price elasticity in these two cases is not significantly different from each other and all price elasticities agree with the theoretical foundations. Since the existence of homogeneity constraint in this model has been confirmed. The results of income elasticity show that this group is an essential commodity for households in Ilam province. The price elasticity of energy demand includes gas and electricity in the non-constrained model of -2.02 and in the constrained model of -0.04, which indicates the attractiveness of this group of goods in the consumption basket of households of Ilam. Also, the results of income elasticity of the unrestricted model show that the energy commodity group (including electricity and natural gas), another commodity group, clothing, and housing are among the luxury goods, and the health and food commodity group are among the essential goods. They are going. Also, based on income elasticities, the model of the constrained commodity group of energy (electricity and natural gas) is considered a semi-essential commodity. Housing and other commodity groups are also considered as luxury goods, as well as food and clothing commodity groups are considered as semi-essential goods groups and health goods groups are considered as essential commodity groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Demand
  • Almost Ideal Demand System
  • Regression of Seemingly Unrelated Equations
ابریشمی، حمید؛ غنیمی فرد، حجت اله؛ احراری، مهدی و رضایی، منیره(1389). پیش­بینی قیمت گازوئیل خلیج فارس مبتنی بر تحلیل تکنیکی و شبکه­های عصبی. فصلنامه­ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی، شماره­ی (24)، صص 171-192.
بزازان، فاطمه؛ موسوی، میرحسین و قشمی، فرناز(1394). تأثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا در ایران (یک رهیافت سیستمی). فصلنامه­ی پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره­ی (14)، صص 32-1.
جعفری سرشت، داود و بانوی، راضیه( 1396). اثر عوامل فیزیکی ساختمان و متغیرهای جمعیتی بر مصرف انرژی مسکونی در نقاط شهری. فصلنامه­ی علمی اقتصاد مسکن، (60).
حقیقت، جعفر؛ کیانی، پویان و نوروی کوچی، امین(1396). برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی در بخش خانگی ایران: شواهدی از 28 استان کشور. نشریه انرژی ایران، دوره 20، شماره­ی 3، صص  45-61.
صادقی، حسین؛ سلمانی، یونس و سهرابی وفا، حسین(1391). بررسی اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر رفاه مصرف­کنندگان بخش خانگی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده­آل. فصلنامه­ی مطالعات اقتصاد انرژی، شماره (35)، صص 46-23.
عزیزی، زهرا(1397). پویایی­های نامتقارن تقاضای انرژی در ایران با توجه به دوران رونق و رکود اقتصادی. پژوهش­نامه اقتصاد انرژی ایران، سال هفتم، صص 105-132.
عسگری، حشمت­اله و نورمحمدی، روح­اله(1394). برآورد تقاضای حامل­های عمده­ی انرژی بخش کشاورزی استان ایلام با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده­آل. فصلنامه­ی رشد و توسعه­ی اقتصاد روستایی و کشاورزی، شماره­ی (2)، صص 71-78.
فرح بخش، ایمان(1389). سیستم تقاضای پویای مصرفی در گروه­های درآمدی مناطق شهری: کاربرد داده­های ادغام شدن در الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده ­آل. دانشگاه شهید چمران اهواز.
منظور، داود و حقیقی، ایمان(1392). محاسبه­ی افزایش قیمت انرژی وپرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی. فصلنامه­ی پژوهشنامه بازرگانی، شماره­ی (67)، صص 124-101.
منظور، داود؛ جدیدزاده، علی و شاهمرادی، اصغر(1388). مدل­سازی تقاضای انژی بخش خانگی در ایران: رویکرد تابع تقاضای انعطاف­پذیر تقریباً ایده­آل. فصلنامه­ی مطالعات اقتصاد انرژی، شماره­ی (22)، صص 91-71.
موسوی، میرحسین؛ رضایی، ابراهیم و هیراد، علیرضا(1386). بررسی تجربی سیستم تقاضای رتردام با استفاده از داده­های مخارج مصرفی خانوار­های شهری (مطالعه­ی موردی: استان آذربایجان غربی). پژوهشنامه­ی اقتصادی، شماره­ی (117)، صص155-117.
ورهرامی، ویدا و موحدیان، مهرنوش(1396). برازش تابع تقاضای برق بخش خانگی شهرستان­های منتخب استان تهران با استفاده از روش پنل پویا. فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی( رشد و توسعه­ی پایدار)، شماره­ی (17)، صص 121 -144.
 
Abrishami, Hamid; Ghanimi Fard, Hojjatullah; Ahrari, Mehdi and Rezaei, Monira (2010). Persian Gulf diesel price forecast based on technical analysis and neural networks. Quarterly Journal of Energy Economics Studies, (24), pp. 171-192 (In Persian)
Asgari, Heshmatollah and Noor Mohammadi, Ruhollah (2015). Estimating the demand of major energy carriers in the agricultural sector of Ilam province using an almost ideal demand system. Growth and Development of Rural and Agricultural Economy, No. (2), pp. 71-78. (In Persian)
Azizi, Zahra (2018). Asymmetric dynamics of energy demand in Iran due to the boom and bust period. Iranian Energy Economics Research Journal, Year 7, Pages 105-132. (in Persian)
Bazazan, Fatemeh; Mousavi, Mir Hossein and Qeshmi, Farnaz (2015). The purposeful effect of electricity subsidy on household demand by urban and rural areas in Iran (a systemic approach). Iranian Journal of Energy Economics, No. (14), pp. 32-1. (In Persian)
Deaton, a, s., muellbur, j., (1980). an almost ideal demand system. American economic rewiew, 70(3), 26-312.
Farahbakhsh, Iman (2010). Dynamic consumer demand system in urban income groups the application of integration data in the demand system model is almost ideal. Shahid Chamran University of Ahvaz (In Persian)
Haghighat, Jafar; Kiani, Pouyan and Norvi Kochi, Amin (2017). Estimation of energy demand function in Iran's domestic sector Evidence from 28 provinces. Iranian Journal of Energy, Volume 20, Number 3, pp. 45-61. (In Persian)
Huas, R., and Schipper L., (2015). Residential Energy Demand in OECD- Countries and the Role of Irreversible Efficiency Improvements. Energy Economics, (20), PP. 029-002.
Jafari Seresht, Davood and Banavi, Razieh (2017). The effect of physical factors of the building and demographic variables on residential energy consumption in urban areas. Scientific Quarterly of Housing Economics, (60). (In Persian)
Kaboudan, M.A., Liu, Q.W., (2013). Forecasting Residential Consumption of Natural Gas Using Monthly and Quarterly Time Series. International Journal of Forecasting, (1), 3-97.
Le, V, T,&Pitts, A, (2019). A survey on electrical appliance use and energy consumption in Vietnamese households: gas study of tuy hoa city. Energy and Buildings, (197), PP. 229- 241.
Manzoor, Davood and Haghighi, Iman (2013). Calculate the increase in energy prices and pay cash subsidies on energy demand. Quarterly Journal of Business Research, No. (67), pp. 124-101. (In Persian)
Manzoor, Davood; Jadidzadeh, Ali and Shahmoradi, Asghar (2009). Modeling of home energy demand in Iran is an almost ideal flexible demand function approach. Journal of Energy Economics Studies, No. (22), pp. 91-71. (In Persian)
Mousavi, Mir Hossein; Rezaei, Ebrahim and Hirad, Alireza (2007). Experimental study of Rotterdam demand system using data on consumption expenditures of urban households (Case study of West Azerbaijan province). Economic Research Journal, No. (117), pp. 155-117. (In Persian)
Sadeghi, Hussein; Salmani, Younes and Sohrabi Vafa, Hossein (2012). Investigating the effect of increasing the price of energy carriers on the welfare of consumers in the home sector using an almost ideal demand system. Journal of Energy Economics Studies, No. (35), pp. 46-23. (In Persian)
Smith, r., Narayan, p, k., shi, h. (2012). Inter- fuel substitution in the Chinese iron and steel sector. International Journal of Production, (139), 525- 532.
Thapar, S, (2020). Energy consumption behavior: a data- based analysis of urban indian households. Energy Policy (143).
Varhrami, Vida and Movahedian, Mehrnoosh (2017). Fitting the electricity demand function of the home sector of selected cities in Tehran province using the dynamic panel method. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), No. (17), pp. 121-144. (in Persian)
Zhang, H, Lahr, M, (2018). Household’s energy consumption change in china: a multi- regional perspective.