ارزیابی و تحلیل عملکرد شهرداری ایلام بر پایه رضایتمندی شهروندان

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، شهرداری نهادی است که تأثیر عمده­ای بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. از اینرو رضایتمندی شهروندان یکی از مهم­ترین معیارهای سنجش عملکرد شهرداری است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از نظر شهروندان، میزان رضایت آنان از عملکرد شهرداری ایلام در حوزه­های گوناگون سنجیده شود. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و از پرسشنامه برای کسب نظر شهروندان استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان شهر ایلام تشکیل می­دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و اطلاعات مورد نیاز از سطح نواحی شهر ایلام به دست آمده است. همچنین جهت سنجش داد­ه­ها نرم افزار SPSS به کار گرفته شده است.  نتایج پژوهش نشان می­دهد که میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری ایلام در سطح مطلوبی قرار ندارد. از طرف دیگر، میزان رضایتمندی شهروندان در نواحی مختلف شهر دارای تفاوت معناداری است. به صورتی که ناحیه 1-1 بیشترین و ناحیه 2-2 کم­ترین میزان رضایتمندی شهروندان را به خود اختصاص داده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of Ilam municipality Performance, based on Citizens’ satisfaction

نویسندگان [English]

  • Sajad Monfared 1
  • Taher Parizadi 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor,Department of Geography and Urban Planning Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Todays, municipality is an institution that has a major impact on the quality of life of citizens. Therefore, citizens' satisfaction is one of the most important criteria for measuring municipal performance. therefore, in this research, tried to measure the level of citizens' satisfaction about performance of Ilam Municipality in various areas by using the opinion of citizens. The research method in this research is descriptive-analytical and a questionnaire has been used to obtain citizens' opinions. The statistical population includes all residents of Ilam. The sample size was calculated using the Cochran's formula and the required information was obtained from the regions of city of Ilam. SPSS software is used to analyze the data. The results show that the level of citizens' satisfaction with the performance of Ilam Municipality is not at the desired level. On the other hand, the level of citizens' satisfaction in different parts of the city were significantly difference. District 1-1 has the highest and District 2-2 has the lowest level of citizens' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Satisfaction
  • Citizens
  • Municipality
  • Ilam
اقبالی، علی، 1387، گفتمان پیشرفت و عدالت در حوزه مدیریت شهری، ماهنامه شهرداری­ها،سال نهم، شماره92.
ایمانی جاجرمی، حسین، فیروز آبادی، سید احمد، 1386، بررسی مدل­های سنجش عملکرد مدیریت محلی: با تأکید بر سازمان­های مدیریت شهری و روستایی در ایران، فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 22.
بر­آبادی، محمود، 1384، الفبای شهر، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری­ها ودهیاری­های کشور، تهران.
برک­پور، ناصر، گوهری­پور، حامد، کریمی، مهدی، 1389، ارزیابی عملکرد شهرداری­ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (نمونه موردی: مناطق 1 و 11 شهر تهران)، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 25.
تقوایی، مسعود، صفر­آبادی، اعظم، 1390، نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی شهر کرمانشاه، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول ،شماره 4.
حاتمی نژاد، حسین، محمدپور، صابر، اسکندری چوبقلو، حافظ، 1386، مدیریت شهری و جایگاه حقوقی شوراها و شهرداری­ها، مجله علوم جغرافیایی، شماره 5و6.
حکمت نیا، حسن، موسوی، میر نجف، 1386، سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی: شهر یزد، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 9.
حکمت­نیا، حسن، قنبری هفت چشمه، ابوالفضل، 1385، اصول و روش­های برنامه­ریزی شهری، نشر مفاخر، یزد.
رضویان، محمد تقی، 1381، مدیریت عمران شهری، انتشارات پیوند نو.
رفیعیان، مجتبی، خدایی، زهرا، 1388، بررسی شاخص­ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53.
ساسان­پور، فرزانه، 1388، ارزیابی توان پایداری محیط شهری برای مدیریت خوب شهری، نشریه پژوهشات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 10، شماره 13.
شایان، حمید، تقیلو، علی اکبر، خسروبیگی، رضا، 1389، ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان، فصلنامه روستا و توسعه، شماره4.
شیخ محمدی، مجید، تولیت زواره، محمد رضا، 1384، مدیریت مشارکت­پذیر بر اساس نظام پیشنهاد­ها، انستیتو ایز ایران، تهران.
طالقانی، غلامرضا، فرهنگی، علی اکبر، عابدی جعفری، عابد، 1389، طراحی مدل عوامل  مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری، نشریه مدیریت دولتی، دوره 2.
گور، رابرت ند، 1379، چرا انسان­ها شورش می­کنند؟، ترجمه علی مرشد زاده، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
محمدی، کاوه، 1387، مدیریت شهری یکپارچه و اهداف ایران 1400، ماهنامه شهرداری­ها، سال نهم، شماره92.
مسعودیفر، یوسف، 1387، مدیریت، ساماندهی و بهبود خدمات شهری (مدیریت مواد زاید جامد)، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره 25.
ملکان، احمد، ملکان، جواد، 1390، رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری، ماهنامه کار و جامعه، شماره 139.
مهندسین مشاور طرح و آمایش، 1368، طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهر ایلام، جلد دوم.
هاشمی، سید مناف، یحیی پور، مهدی، 1390، اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، تهران.
واعظ مهدوی، محمد رضا، سالاریان زاده، محمد حسین، صدر، فرهاد، 1390، ارزیابی پاسخگویی نظام­مند به شهروندان در شهر تهران مطالعه Urban Heart ،مجله پژوهشی حکیم، دوره چهاردهم، شماره 2.
Boyne, G. & Chen, A (2006): Performance targets and public service improvement.  Journal of Public Administration Research and Theory, 17, 455-477.
McGill,R (1998): Urban management in development countries, Cities, vol 15,No 6.
Mzini.Lb (2011): The relationship between accountability and customer satisfaction in Sedibeng District Municipality, South Africa, A Multinational Conference on Improving the Quality of Public Services,Moscow,Russia.