نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسایل رفتاری بسیار مهم در حوزه مدیریت موضوع مدیریت شهری بوده که تعیین کننده متغیرهای زیادی از سازمان است. و به دنبال آن در دهه­های اخیر موضوع مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمانها و نهادهای خدماتی مطرح شده­است. که تضمین کننده برتری­های بلندمدت برای سازمان­ها به­خصوص در زمینه مدیریت شهری و جوامع و میزان بهره­گیری آن­ها از سرمایه­های انسانی، فکری و اطلاعاتی شهرداری است. در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر شاخص­های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری با استفاده از مدل ساختاری تفسیری ISM در شهرداری کرمانشاه است. و از نظر هدف­گذاری کاربردی و از نظر روش­شناسی به صورت توصیفی- تحلیلی است.
روش بررسی: در روند تهیه و تولید داده­ها ابتدا عوامل مؤثر بر تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری شهرداری کرمانشاه با استفاده از نظرات 20 نفر از متخصصین این موضوع و استادان و کارشناسان در سازمان­های ذی­ربط از طریق روش دلفی شناسایی شده­است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 10عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری، شهرداریهای کرمانشاه از  مدلسازی تفسیری-ساختاری ISM و سپس با نرم افزار میک­مک بهره گرفته شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد معیار تکنولوژی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت های منابع انسانی جزء تأثیرگذارترین عوامل و پنج معیار رهبری، مکانیسم فرایند، مشارکت شهروندان، تقویت سازمان های غیر دولتی و شهر هوشمند جزء تأثیرپذیرترین عوامل به شمار می­آیند و بین متغیرهای مدیریت دانش و مدیریت شهری رابطه دوسویه وجود دارد و تاثیر بسیاری بر همدیگر می­گذارند. همچنین نتایج حاصل از میک مک نشان می­دهد اکثر عوامل جز متغیرهای پیوندی می­باشند از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند. و در خاتمه به ارائه پیشنهادی برای تقویت مدیریت دانش بر مدیریت شهری شهرداری کرمانشاه پرداخته شده­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of knowledge Management Indicators on Urban Management Performance (Case Study: Municipalities of Kermanshah Municipality)

نویسنده [English]

  • Sareh Rezaie Es haghvandi

MA of Geography & Urban Planning, Department of Geography, Faculty of Letters & Humanities Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: One of the most important behavioral issues in the field of management is urban management, which determines many variables of the organization. And following that, in recent decades, the issue of knowledge management has been raised as a strategic need for institutions, organizations and service institutions. Which guarantees long-term advantages for organizations, especially in the field of urban and community management and their utilization of human, intellectual and informational capitals of the municipality. In this regard; The aim of this paper is to evaluate the effect of knowledge management indicators on the performance of urban management using the interpretive structural model of ISM in the Municipality of Kermanshah.
Methods: The method is practical in terms of targeting, and descriptive-analytical in terms of identifying the trends and relationships. In the process of preparing and producing data, firstly, the effective factors on the impact of knowledge management on the urban management of municipality of Kermanshah were identified using the ideas of 20 experts and professors in related organizations through the Delphi method. In order to analyze the data, 10 factors which have strong influence on factors of knowledge management in performance of urban management, in municipalities of regions of Kermanshah, ISM interpretive-structural modeling is used, then with Mic-Mac software applied.
Findings and Conclusion: The results of the research showed that technology standard, organizational culture, human resources infrastructure, are among the most influential factors, and five leadership criteria are process mechanism, citizen participation, strengthening non-governmental organizations, and smart city are among the most influential factors. There is a two-way relationship between the variables of knowledge management and urban management, and they influence each other a lot. Also, the results obtained from Mick-Mack show that most of the factors are linked variables and have high dependence and high guiding power. At the end, a proposal has been made to strengthen knowledge management on the urban management of municipality of Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Urban management
  • Municipal performance
  • ISM
  • MICMAC. Municipality of Kermanshah
احسانی فرد، علی اصغر، احسانی فرد، مهدی ( 1392 )، ارزیابی مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد موثر شهرداریها با تلفیق دو مدل EFQM و BSC مورد پژوهی: مناطق 3 و 18 شهرداری تهران.
احمدی نژاد, سمیه, سرائی, محمدحسین, رضایی, محمد رضا, مستوفی الممالکی, رضا. (1400). واکاوی تأثیر مؤلفه‏های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد). پژوهش­های جغرافیای انسانی, 53(3).
آیینی, محمد. (1398). واکاوی ﭼﺎلش‏هاﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ایرانی بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM ) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای, 4(9), 115-146.
پرهیزکار، کمال (1386). روابط انسانی در مدیریت. تهران: انتشارات اشراقی.
خادم الحسینی, احمد, بهرامی, انوشیروان. (1398). ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایذه). جغرافیا و مطالعات محیطی, 8(30), 33-48.
خادم زاده، محمدرضا و فیلی، اردلان(1399). تحلیل روابط پنهان مراحل فرایند مدیریت دانش(موردمطالعه: حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز)، نشریه عمران و پروژه، سال دوم، شماره8،صص 37-30.
رستمی, مسلم, رضایی اسحق وندی, ساره. (1400). تحلیل شاخص‌های شهر خلاق با استفاده از مدل ساختاری تفسیری (مطالعه‌ی موردی: شهرداری کرمانشاه). فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای, 2(2), 82-104.
رسول­زاده،خدیجه(1397). بررسی تاثیر توانمندی فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری شهر ایلام)، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر صیدمهدی ویسه ، دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
رشید علی پور, زهرا, انصاری, منوچهر, سیدجوادین, سیدرضا. (1398). بررسی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (نمونه پژوهش: شرکت شیر پگاه). فصلنامه مدیریت دانش سازمانی, 2(7), 113-151.
رضایی اسحق وندی، ساره،1400،مدلسازی ساختاری-تفسیری عوامل موثر بر توسعه گردشگری خلاق،پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران،تبریز.
زندیه, محمدرضا. (1395). نهادینه‌سازی برنامه مدیریت دانش سازمانی در شهرداری شهر شیراز. مدیریت شهری نوین, 4(15), 67-78.
سلاجقه،  سنجر؛  رشیدی،  رستم  پور  و  موسایی،  محمود.(1397).تحلیل  توانمندسازی  روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش، فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات بهبود و تحول، 23(72)، صص 118-99.
شاه حسینی، محمد و قربانی، مریم(1397). ،مدیریت دانش در شهرداری ها راهبرد مدیریت شهری بر عملکرد و رضایت شغلی کارمندان (مورد مطالعه: اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران)،پنجمین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران.
صدری ایوبی، ح. (1399). پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری تهران با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه ANP(مورد مطالعه: شهرداری منطقه 5 تهران). نخبگان علوم و مهندسی, 5(1 ), 176-195.
عفیفی، رامین. (1394). اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران، مطالعات مدیریت شهری، 7(23)، 77-91.
قربانی زاده، وجه الله ؛رودساز، حبیب ؛  صادقی، محمد ؛  شریف‌زاده، دکتر فتاح(1398). تأثیر مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران، مدیریت فردا، شمار 60، صص 147 -158،
محمدزاده, علی, سیدنصرتی, امین. (1399). واکاوی روند استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران. فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای, 5(13), صص 108-85.
موسوی, مریم سادات, حسینی, سیدهادی, خسروبیگی بزچلویی, رضا. (1397). ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به کارگیری مدیریت دانش محور در شهرداری سبزوار. جغرافیا و توسعه فضای شهری, 5(2), 221-240.
نجاتیان، مجید؛ قاسمی، یاسر و میر غفوری، حبیب الله.(1394). بررسی تاثیر توانمندهای مدیریت دانش بر فرایند خلق دانش مورد مطالعه:(شرکتهای تعاونی منتخب استان یزد)،پژوهشنامه مدیریت تحول، شماره 13.
نریمان،سجاد(1395). تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری شهرداری منطقه چهار شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علی خاکساری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
نوابی، راضیه.(1396).تاثیر  فرهنگ  دانش  بنیان  با  رویکرد  مدیریت  دانش  بر  روی  عملکرد  سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
Abubakar, A.M., Elrehail, H., Alatailat, M.A. and Elçi, A.(2017). Knowledge management, decision-making style and organizational performance. Journal of Innovation & Knowledge.
Blau, G.; Hill, T. L.; Snell, C.; Atwater, C.; Halbert, T. and Zuckerman, M. M.,( 2016), Testing the relationship of gender and business major to professional development behaviors and expected employment. Journal of Education for Business, 91(5), 274-279.
Brito, Elisabeth & Pais, Leonor & Mónico, Lisete & L, Jorge. (2014). Knowledge management in municipalities: What affects customer satisfaction?. 10.13140/2.1.4815.1846.
Davenport TH and Prusak L (2018) Working Knowledge, Boston, MA: Harvard Business School Press.
Durst, S. and Bruns, G., 2016, Sustaining the Future of the Public Sector: Insights into a Swedish Municipality’s Dealing with Knowledge Management and Succession Planning. Journal of Information & Knowledge Management, 15(2), 20-32.
Filemon, A,Uriarte, JR.(2008).Introduction to Knowledge Management, ASEAN  Foundation,  Supprted  by:  National  Academy  of  Science  and  Technology Government of Japan
Garsia, J.C & Moralz, JC. (2014). The transformational – transactional leadership in model leadership & organization. development Journal.vol.22, pp. 383-393.
Ha, S. T., Lo, M. C., & Wang, Y. C. (2016). Relationship between knowledge management and organizational performance: a test on SMEs in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 224,184-189.
Hall, R. D.; Hall, R. D.; Rowland, C. A. and Rowland, C. A., 2016, Leadership development for managers in turbulent times. Journal of Management Development, 35(8), 942-955.
Kolvir, A. K.; Ghorbani, N. and Deray, M., 2016, Considering the influence of factors affecting implementation of knowledge management (case study: central department of Rasht's municipality- Guilan, Asian Journal of Research in Banking and Finance, 6(2), 65-75.
Kolvir, A. K.; Ghorbani, N. and Deray, M.,(2016), Considering the influence of factors affecting implementation of knowledge management (case study: central department of Rasht's municipality-Guilan, Asian Journal of Research in Banking and Finance, 6(2), 65-75.
Marques, Juliano Martins Ramalho, et al. (2019). "The relationship between organizational commitment, knowledge transfer and knowledge management maturity." Journal of Knowledge Management, 23(3), 489-507.
Muthuveloo, R., Shanmugam, N., & Teoh, A. P. (2017). The impact of tacit knowledge management on organizational performance: Evidence from Malaysia. Asia Pacific Management Review, 22(4), 192-201.
Novak, Andrej. (2017). "Knowledge management and organizational performance–Literature review." Management Challenges in a Network Economy: MakeLearn and TIIM International Conference, 433-440.
Raudeliūnienė, Jurgita, Vida Davidavičienė, and Artūras Jakubavičius. (2018). "Knowledge management process model." Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(3), 542-554.
Salunke, Sandeep, Jay Weerawardena, and Janet R. McColl-Kennedy. (2019). "The central role of knowledge integration capability in service innovation-based competitive strategy." Industrial Marketing Management, 76, 144-156.
Wickramasinghe, N. (Ed.). (2007). Knowledge-Based Enterprise: Theories and Fundamentals: Theories and Fundamentals. Igi Global.