بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد افزایش ایمنی محیطی فضاهای عمومی(مطالعه موردی: محله بریانک منطقه 10 تهران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بهسازی بافت های فرسوده شهری امروزه از جمله راهکارهایی هست که در راستای بهبود وضعیت زندگی و به ویژه مبحث ایمنی در این بافت ها مطرح شده است.  براین اساس در پژوهش حاضر در پی بررسی بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد افزایش ایمنی محیطی فضاهای عمومی(نمونه موردی؛ محله بریانک منطقه 10 تهران)می باشیم.
روش بررسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ساکنان محله بریانک واقع در منطقه ده شهر تهران می باشند. اطلاعات مورد نیاز آن نیز از دو طریق کتابخانه ایی و میدانی با استفاده از کتابها، مقالات، پایان نامه ها، اسناد و مصاحبه و پرسشنامه و GIS جمع آوری خواهد شد. قلمرو پژوهش محله بریانک منطقه ده تهران می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و از طریق نمونه‌گیری تصادفی 384 نفر به‌عنوان جامعه آماری انتخاب‌شده و پرسش‌نامه بین آنان توزیع‌شده است. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری در نرم‌افزار spss  و آزمون ضرایب، همبستگی رگرسیون و تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله موجبات بهبود اسکلت بندی ساختمان ها، بهبود جنس مصالح آنها، اصلاح تعداد طبقات و درنتیجه افزایش دوام بناها و ایمنی در برابر بحران را در پی خواهد داشت. از این رو بهسازی و نوسازی بافت های مسئله دار محلات به ویژه در محله ی بریانک که بافت فرسوده بسیار زیادی دارد و موجب تنزل کیفیت زندگی برای ساکنانش شده، می تواند موجبات رونق کالبدی، اقتصادی و محیطی در این محله را فراهم نموده و افزایش کیفیت زندگی و رفاه را برای ساکنان آن به ارمغان بیاورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rehabilitation of Decayed Urban Fabrics, Applying the Increasing the Environmental Safety of Public Spaces Approach (Case Study: Beryanak Neighborhood, Region 10 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Majid Hassanpour 1
  • Sayed Majid Naderi 2
1 MS of Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Rehabilitation of decayed urban fabrics is one of the solutions that have been aimed in order to improve the living conditions, especially the issue of safety, in these textures. Therefore, in this paper, following the investigation of the rehabilitation of the decayed urban fabrics with the approach of increasing the environmental safety of public spaces in Beryanak neighborhood is intended to achieve.
Methods: The method is descriptive and analytical-survey. The statistical population is the residents of Beryanak neighborhood located in region 10 of Tehran. The required data is collected through both library and field methods using books, articles, theses, documents, interviews, questionnaires and GIS. The scope of this research is the region 10 of Tehran, especially Beryanak neighborhood. Cochran's formula was used to determine the sample size which equals384, equivalent questionnaires were filled out among through random sampling approach. The collected data was analyzed using statistical tests in spss software; tests were included coefficients test, regression correlation and one-sample t-test.
Findings and Conclusion: Rehabilitation and renovating the decayed urban fabrics of the neighborhood will be pointed to improve the skeleton of buildings, quality of their construction materials, adjust the floors, which can lead to increasing the durability of buildings and safety especially in term of crisis management. Therefore, rehabilitation and renovating of problematic fabrics of the neighborhoods, especially in the Beryanak neighborhood, which has plenty of decayed area and caused the deterioration of the quality of life for its residents, can provide physical, economic and environmental prosperity in this neighborhood and increase the quality of  life and prosperity to its residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rehabilitation
  • Decayed fabric
  • Environmental Safety
  • Public Space
  • Region 10
  • Beryanak Neighborhood
تیبالدز، فرانسیس، 1396، شهرسازی شهروندگرا: ارتقاء عرصه‌های همگانی و محیط‌های شهری، انتشارات خاک، چاپ دوم، جلد اول
زنگی آبادی، علی، 1370، جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمان، انتشارات مرکز کرمان شناسی
زیدآبادی، ابراهیم و اسدی، محسن،1397،بررسی چالش های ایمنی و شرایط بحرانی در بافت فرسوده (مطالعه موردی محله سرشور مشهد)،اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری ،تهران ،https://civilica.com/doc/855720
محمدی ششکل، فایزه و سجادزاده، حسین و فتحی، صادق،1398،تحلیل مولفه های موثر بر ایمنی کالبدی در الگوهای پدافند غیر عامل (مورد مطالعه: بافت آسیب پذیر شهر کاشان)،https://civilica.com/doc/994412
معصوم، جلال،  علی آبادی،  جواد(1380)، ضوابط و مقررات ایمنی و آتش نشانی، ضرورت‌ها و تنگناها، فرهنگ ایمنی، سال اول شماره اول، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
منصوری، علی و سیاحی، ناصر و حردانی، حبیب و پورحسینی، مریم السادات،1401،بررسی تاثیر بازسازی بافت های فرسوده در مناطق ۶ و ۷ شهر اهواز،نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران،تهران،https://civilica.com/doc/1510387
مهدوی قهساره، محمدحسین و مهدیزاده سراج، فاطمه،1400،ارزیابی ایمنی بافت های تاریخی در انطباق با مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافندغیرعامل)(نمونه موردی: محله تاریخی بازارچه حسن آباد اصفهان)،کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب،تبریز.  
 
Gabriella Esposito De Vita,(2021), Safety and security: renewed challenges for urban regeneration. August 2021, In book: Spazi urbani sicuri: Strategie e azioni per un approccio integrato alla qualità, insediativa (pp.463)Publisher: FedOA - Federico II University Press, Project: Place-based Regeneration Strategies and Participatory Processes
Hao, pu& Sliuzas, Richard& Geertman, Stan. (2011), “The development and redevelopment of urban villages in shenzhen”, Habitat International, volume 35. pp214-224.
Hosseinzadeh, Nemat , lotfi talab, Hassan, Ghasemzadeh, Seyed Morteza , Shirazi,Gholam Hassan(2014), Participatory planning: A strategy for organizing and reinventing urban worn, European Online Journal of Natural and Social Sciences 2014, Vol.3, No.3 Special Issue on Environmental, Agricultural, and Energy Science ISSN 1805-3602
Yin-Hao Chiu; Mei-Shin Lee, Jung-Wei Wang (5191). Culture-led urban regeneration strategy: An evaluation of the management strategies and performance of urban regeneration stations in Taipei City, Habitat International 12 (5191) 9–1.