نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در پی تغییرات سریع شـهرها بخشـی از بافت‌هـای شـهری بـه علـت فرسـودگی نتوانسـته‌اند بـا محـیط خـود و خدمات دهی به ساکنین ارتباط برقرار می‌نماید. امروز آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده در برابر سوانح طبیعـی بـه عنوان مسئله‌ای جهانی پیش روی مدیران شهری قرارگرفته است. با توجه بـه شـرایط و موقعیـت بافـت فرسـوده محله جوادیه واقع در منطقه 16 تهران و توجه نکردن و رسیدگی نامناسب شرایط  تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی در وضعیت نابسامانی قـرار دارد. این پژوهش به ارزیابی میزان تاب‌آوری بافت فرسوده محله جوادیه در برابر حوادث طبیعی با تاکید بر زلزله می‌پردازد.
روش بررسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی و به دوصورت اسنادی و پیمایشی می‌باشد.  چگونگی و میزان تاب‌آوری محدوده‌ی بافت فرسوده‌ی جوادیه در برابر زلزله با هشت معیار شامل؛ نفوذپذیری محله، قدمت ساختمان، تعداد طبقات، تراکم ساختمان، تراکم جمعیت، دسترسی به فضای باز، کیفیت ابنیه و مساحت قطعات، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  هر یک از زیرمعیارها دارای میزان اهمیت متفاوتی نسبت به دیگری می‌باشد. با توجه به نظر متخصصان شهر، وزن هر کدام از زیرمعیارها تعیین گردید و میزان اهمیت هرکدام از زیرمعیارها در  Arc Gis در مرحله‌یReclassify لحاظ گردید. در نهایت، برای تهیه‌ی پهنه‌های تاب‌آور شهر در برابر زلزله از روش تحلیل شبکه فازی  برای وزن‌دهی معیارها استفاده شد. برای وزن‌دهی از نظرات 25 کارشناس و خبره (کارمند شهرداری منطقه 10 شهرداری تهران)‌ در این زمینه استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها، بیانگر آن است که میزان تاب‌آوری بافت فرسوده محله جوادیه در برابر زلزله، نامناسب است. بطوریکه با توجه به شاخص کیفیت ابنیه و  اهمیت آن در برابر زلزله، بالاترین ضریب امتیاز را این شاخص به خود اختصاص داده و برابر با  256/0می‌باشد. در اولویت دوم، نفوذپذیری محله قراردارد که امتیاز این معیار در این پژوهش معادل  248/0 بوده و بالاخره کمترین امتیاز را مساحت قطعات (045/0) به خود اختصاص داده است.  در جهت بهبود تاب‌آوری محله توسعه و به روزرسانی شبکه‌های زیرساختی محلات بافت و گسترش فضای سبز و باز در بافت فرسوده برای استفاده درزمان بحران پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Valuating the Level of Physical Resilience of Old Tissue against Natural Hazards with an Emphasis on Earthquakes (Case Study: Javadieh Neighborhood of the Region 16 in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Maraym Ilanloo 1
  • EHSAN Sohrabi 2

1 Department of Geography, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

2 Department of Geography, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: due to the rapid changes of cities, some of the urban tissues have not been able to communicate with their surroundings and provide services to the residents due to wear and tear. Today, the vulnerability of worn-out tissues to natural disasters is a global issue facing city managers. Due to the conditions and the situation of the worn-out fabric of Javadieh neighborhood located in the 16th district of Tehran and the lack of attention and handling of the conditions of resilience against natural hazards, it is in a state of disarray. This research evaluates the resilience of the worn-out fabric of Javadieh neighborhood against natural disasters with an emphasis on earthquakes.
Research method: The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of both documentary and survey methods. How and the degree of resilience of the worn-out tissue area of ​​Javadiyeh against earthquake with eight criteria including; The permeability of the neighborhood, the age of the building, the number of floors, the density of the building, the density of the population, access to open space, the quality of the building and the area of ​​the parts have been studied and analyzed.
Findings and conclusions: The results of the analysis of the findings indicate that the resilience of the tissue Worn out against earthquakes, it is unsuitable. So, according to the building quality index and its importance against earthquakes, this index has the highest score and is equal to 0.256. The second priority is the permeability of the neighborhood, the score of this criterion in this research is equal to 0.248, and finally, the area of ​​plots (0.045) has the lowest score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old Tissue
  • Earthquake
  • Resilience
  • Hazards
  • Javadiye Neighborhood
  • Tehran
احمدی دهرشید، عاطفه، (1396)، تبیین تحولات اقتصاد فضای ناحیه پیراشهری سنندج، رساله دکتری دانشگاه خوارزمی تهران، استاد راهنما دکتر محمد تقی رهنمایی و دکتر حسن افراخته
احمدی، مارال، عندلیب، علیرضا، ماجدی، حمید، زرآبادی، زهراالسادات سعیده (1399)، بررسی تاب آوری کالبدی-اجتماعی بافت فرسوده تاریخی با تأکید بر فرم شهری پایدار با روش میانگین فاصله از حد بهینه (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی تهران)، مطالعات محیطی هفت حصار سال نهم، شماره 32، صص 1-18.
بمانیان، محمدرضا، پور جعفر، محمدرضا، محقق دولت آبادی، زهرا (1392)، اصول و معیارهای طراحـی سـاماندهی رود – دره‌های فصلی؛ نمونه موردی: رود - دره فصلی ورودی شهرستان کرج، مجله مدیریت شهری، دوره ،20شماره  ،1صـص. -278.259
پورموسوی، سیدموسی؛ شماعی، علی ؛ احدنژاد، محسن ؛ عشقی چهاربرج، علی ؛ خسروی، سمیه، (1393)، ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر با مدل  Fuzzy AHPو GISمطالعه موردی: منطقه سه شهرداری تهران، مجله جغرافیا و توسعه. شماره  .34، صص .121-138
پورمحمدی، محمدرضا ( 1385)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، تهران: انتشارات سمت
جلالیان، سید اسحاق، (1397)، ارزیابی تاب‌آوری ساختاری – طبیعی کاربری اراضی شهری مطالعه موردی:‌منطقه 4 کلان‌شهر تهران، فصلنامه شهر پایدار، دوره 1، شماهر 4،‌صص 123-109.
خاکپور، براتعلی؛ حیاتی، سلمان ؛ کاظمی بی‌نیاز، مهدی؛ ربانی ابوالفضلی، غزاله ،(1391)، مقایسه تطبیقی/ تحلیلی میزان آسیب‌پذیری بافت‌های شهری در برابر زلزله با استفاده از مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی(نمونه موردی: شهر لامرد)، فصلنامه آمایش محیط. شماره22، صص 38-21.روستا، مجتبی، ابراهیم‌زاده، عیسی، ایستگلدی، مصطفی، (1396)، تحلیل تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده‌ی شهر مرزی زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 46، صص 18-1.
حسن‌زاده توکلی، سمیه، زندمقدم، محمدرضا، کرکه آبادی، (1398)، ارزیابی میزان تاب آوری بافت های فرسوده در مقابل مخاطرات طبیعی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر سمنان، شهر پایدار دوره 2 ، شماره 4، صص 99- 83.
دادش‌پور، هاشم، عادلی، زینب، (1394)، ســـنجش ظرفیت‌هـــای تـــاب‌آوری در مجموعـــه‌ی شـــهری قزویـــن، دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران، دوره 73، صص 73-85.
روستایی، شهریور، معبودی، محمدتقی،(1394)، تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی مناطق شهری در مقابل زلزله با استفاده از مدل SVI (نمونه موردی: منطقه  2شهرداری تبریز)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، سال سوم، شماره‌ی یازدهم، صص 126-105.
رسولی، پرویز، (1393)، مطالعه تطبیقی پایداری محله‌های شهر سنندج، دانشگاه علامه طباطبایی
سلمانی مقدم، محمد؛ امیراحمدی، ابوالقاسم ؛ کاویان، فرزانه ، (1393)، کاربرد برنامه‌ریزی کاربری اراضی در افزایش تاب‌آوری شهری در برابر زمین لرزه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS ( مطالعه موردی: شهر سبزوار)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. شماره 17. صص 34-17.
سعیدنیا، احمد (1382)، کاربری زمین شهری، کتاب سبز شهرداریها، تهران: انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
گندمکار، امیر؛ بای، ناصر؛ منتظری، مجید، (1391)، مطالعه تأثیر عوامل هیدرو اقلیم بر مخاطرات طبیعی استان گلستان با تأکیـد بـر سیلاب، فصلنامه امداد و نجات، دوره  ،5شماره  ،2صص14-1.
لطفی کاظمی، پانته‌آ (1391)، تبیین مدل یکپارچه برنامهریزی کاربری زمی-حملونقـل بـهمنظور دسـتیابی بـه شـاخص‌های توسعه شهری پایدار مطالعه موردی: منطقه  22شهرداری تهران، پایاننامه درجه دکتری شهرسازی، به راهنمای امـین زاده و طبیبیان، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران
عزیزی، زاینار، (1399)، تحلیل شاخص های زیست پذیری شهر سنندج، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، استاد راهنما، دکتر منصور پروین.
محمدی سرین دیزج، مهدی، احدنژاد روشتی، محسن، (1395)، ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله مورد مطالعه: شهر زنجان، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال سوم، شماره 1، صص 114-103.
محمدی، مریم، (1398)،  تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی(مقطع دبیرستان) وساماندهی آن(مطالعه موردی:شهر سنندج)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مراغه، استاد راهنما دکتر امید مبارکی
 
Adger, N.W., Arnell, N.W., Tompkins, E.L., 2005. Successful adaptation to climate change across scales. Glob. Environ. Change Adapt. Clim. Change Perspect. Across Scales 15, 77e86. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.005.
Adger, W.N., 2006. Vulnerability. Glob. Environ. Change 16, 268e281. http:// dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006.
Baird, J., Plummer, R., Moore, M.L., Brandes, O., 2016. Introducing resilience practice to watershed groups: what are the learning effects? Soc. Nat. Resour. 29, 1214e1229. https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1107788
Brooks, N., Adger, N.W., Kelly, M.P., 2005. The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level and the implications for adaptation. Glob. Environ. Change Adapt. Clim. Change Perspect. Across Scales 15, 151e163. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.006.
Browna, Nancy A, Caroline Orchistonb, Jane. Rovinsc, Shirley Feldmann-Jensend, David Johnstone, (2018), An integrative framework for investigating disaster resilience within the hotel sector, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol 36, 67–75, https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.07.004
Burton, I., Huq, S., Lim, B., Pilifosova, O., Schipper, E.L., 2002. From impacts assessment to adaptation priorities: the shaping of adaptation policy. Clim. Policy, Focus North South Dev. Ctries. 2, 145e159. http://dx.doi.org/10.1016/S1469- 3062(02)00038-4
Cedergren, Alexander, Jonas, Johansson, Henrik, Hassel, (2018), Challenges to critical infrastructure resilience in an institutionally fragmented setting, Safety Science, Vol 110, 51–58, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.12.025
Chen, Shuquan, Rohini, Bagrodia, Charlott. Pfeffer, Laura Meli, George A. Bonanno, (2020), Anxiety and resilience in the face of natural disasters associated with climate change: A review and methodological critique, Journal of Anxiety Disorders, Vol 76, 102297, https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102297.
Cutter, S.L., 1996. Vulnerability to environmental hazards. Prog. Hum. Geogr. 20,
529e539. http://dx.doi.org/10.1177/030913259602000407.
Cutter, S.L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., Webb, J., 2008. A placebased model for understanding community resilience to natural disasters. Glob. Environ. Change Local Evid. Vulnerabilities Adapt. 18, 598e606. http:// dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013.
Cutter, S.L., Burton, C.G., Emrich, C.T., 2010. Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions. J. Homel. Secur. Emerg. Manag. 7 http:// dx.doi.org/10.2202/1547-7355.1732.
Erker, S., 2017. Raumliche Resilienz im Hinblick auf Energiekrisen. In: Droege, P., € Knieling, J. (Eds.), Regenerative R€ aume. Leitbilder und Praktiken nachhaltiger Raumentwicklung. OKOM-Verlag, Hamburg, Vaduz, Wien
Erker, S., Stangl, R., Stoglehner, G., 2017. Resilience in the Light of Energy Crises - € Part II: application of the regional energy resilience assessment. J. Clean. Prod. 164, 495e507. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.162
Erker, Susanna, Rosemarie Stangl, Gernot Stoeglehner, (2017), Resilience in the light of energy crises e Part I: A framework to conceptualise regional energy resilience, Journal of Cleaner Production, Vol 164, 420e433, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.163
Exner, A., Politti, E., Schriefl, E., Erker, S., Stangl, R., Baud, S., Warmuth, H., Matzenberger, J., Kranzl, L., Paulesich, R., Windhaber, M., Supper, S., Stoglehner, G., 2016. Measuring regional resilience towards fossil fuel supply constraints. Adaptability and vulnerability in socio-ecological transformations - the case of Austria. Energy Policy 91, 128e137. http://dx.doi.org/10.1016/ j. enpol.2015.12.031
Folke, C., Carpenter, S., Elmqvist, T., Gunderson, L., Holling, C.S., Walker, B., 2002. Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations. AMBIO A J. Hum. Environ. 31, 437e440. https://doi.org/10. 1579/0044-7447-31.5.43
Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., Norberg, J., 2005. Adaptive governance of socialecological systems. Annu. Rev. Environ. Resour. 30, 441e473. https://doi.org/ 10.1146/annurev.energy.30.050504.144511.
Folke, C., Carpenter, S.R., Walker, B., Scheffer, M., Chappin, T., Rockstrom, J., 2010. € Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. Ecol. Soc. 15. https://doi.org/10.5751/ES-03610-150420
Grimm, N.B. Faeth, S.H. Golubiewski, Redman, N.E C.L. J. Wu, X. Bai, J.M. Briggs, (2008), Global Change and the Ecology of Cities, Science, VOL 319, 756–760, http://dx.doi.org/10.1126/science.1150195.
Godschalk, D., (2003), Urban hazard mitigation: creating resilient cities, Nat. Hazards Rev. 4 (3) (2003) 136–143, http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)1527-69884:3(136)
Hamilton MC, Lambert JH, Connelly EB, Barker K. Resilience analytics with disruption of preferences and lifecycle cost analysis for energy microgrids. Reliab Eng Syst Saf 2016;150(June):11–21
Hossain, Eklas, Shidhartho, Roy, Naeem, Mohammad, Nafiu Nawar, Debopriya Roy Dipta, (2021), Metrics and enhancement strategies for grid resilience and reliability during natural disasters, Applied Energy, Vol 290l (2021) 116709, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116709
Khazaia, Bijan, Johannes Anhorn, Christopher G. Burton, S, (2018), Resilience Performance Scorecard: Measuring urban disaster resilience at multiple levels of geography with case study application to Lalitpur, Nepal, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol 31, 604–616, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.06.012
Iturriza, Marta, Leire, Labaka, Josune, Hernantes, Ahmed, Abdelgawad, (2020), Shifting to climate change aware cities to facilitate the city resilience implementation, Cities, Vol 101, 102688, https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102688.
Leichenko, R. (2011), Climate Change and Urban Resilience, Curr. Opin. Environ. Sustain. 3 (3) 164–168, http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2010.12.014.
Meerow, S. Newell, J.P. Stults, M. (2016), Defining urban resilience: a review, Landsc. Urban Plan. 147 (Supplement C) 38–49, http://dx.doi.org/10.1016/jlandurbplan.2015.11.011
NRC (Natural Resources Commission), 2005. Standard for Quality Natural Resource Management. NSW Natural Resources Commission, Sydney
Quinlan, A.E., Berbes-Bl azquez, M., Haider, L.J., Peterson, G.D., 2015. Measuring and assessing resilience: broadening understanding through multiple disciplinary perspectives. J. Appl. Ecol. 53, 677e687. https://doi.org/10.1111/1365-2664. 12550.
Oliva, Stefania, Lazzeretti, Luciana, (2018), Measuring the economic resilience of natural disasters: An analysis of major earthquakes in Japan, City, Culture and Society, Vol 15 ,53–59, https://doi.org/10.1016/j.ccs.2018.05.005
Resilience Alliance, 2007. Assessing and Managing Resilience in Social-ecological Systems: a Practitioner's Workbook, 1.0.
Resilience Alliance, 2010. Assessing Resilience in Social-ecological Systems: Workbook for Practitioners, 2.0. http://www.resalliance.org/3871.php
Robins, L., Kanowski, P., 2011. ‘Crying for our Country’: eight ways in which ‘Caring for our Country’ has undermined Australia's regional model for natural resource management. Australas. J. Environ. Manag. 18, 88e108. https://doi.org/10.1080/ 14486563.2011.566158
Schultz, L., Folke, C., Osterblom, H., Olsson, P., 2015. Adaptive governance, ecosystem € management, and natural capital. Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 7369e7374. https:// doi.org/10.1073/pnas.1406493112.Resilience Alliance, 2010;
Sellberg, M.M a, Ryan, P., Borgstrom, S.T., Norstrom, A.V., Peterson, G.D. (2018), From resilience thinking to Resilience Planning: Lessons from practice, Journal of Environmental Management, Vol 217, 906e918, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.012.
Walker, B.H., Carpenter, S.R., Anderies, J.M., Abel, N., Cumming, G.S., Janssen, M.A., Lebel, L., Norberg, J., Peterson, G.D., Pritchard, R., 2002. Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a participatory approach. Conserv. Ecol. 6 (14). https://doi.org/10.5751/ES-00356-060114 
Walker, B., Salt, D., 2006. Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World. Island Press, Washington.
Walker, B., Salt, D., 2012. Resilience Practice: Building Capacity to Absorb Disturbance and Maintain Function. Island Press, Washington
Walters, C.J., 1986. Adaptive Management of Renewable Resources. Macmillan Publishers Ltd, Basingstoke.
Walters, C.J., 2007. Is adaptive management helping to solve fisheries problems? AMBIO A J. Hum. Environ. 36, 304e307. https://doi.org/10.1579/0044- 7447(2007)36[304: IAMHTS]2.0.CO;2