نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری برنامه ریزی شهری ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، مرکزتحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رویکردهای مختلفی برای رسیدن به تعادل و پایداری شهری ارائه شده است، یکی از این رویکردها شهر اکولوژیک است. هدف این پژوهش تبیین ضرورت توجه به ایجاد رویکرد شهراکولوژیک در نظام برنامه ریزی شهری کشور در راستای دستیابی به توسعه پایدار است.
روش بررسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی، تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و تحلیل محتوا  بوده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد؛ امروزه به رویکرد شهراکولوژیک در بسیاری از مناطق دنیا توجه خاصی شده است. در ایران در بسیاری از شهرها تحت تأثیر تحولات جهانی و اجرای طرح های مختلف شهری، عامل اقتصادی به عنوان عامل اصلی تعیین کننده می باشد و تحولات قرن جاری و اقتصاد متکی بر نفت، تراکم بیش از حد جمعیت، تمرکز فعالیت ها و فراوانی ساخت و سازها، رشد و گسترش فیزیکی کانون های شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی شهرهای کشور را در پی داشته است؛ هر چند در برخی از شهرهای کشور اقداماتی در جهت دستیابی به شهراکولوژیک انجام شده است ولی نمی‌توان ادعا کرد که ساخت شهر اکولوژیک به‌طور کامل در ایران انجام شده است و ضرورت ایجاد و برنامه‌ریزی برای ساخت شهر اکولوژیک با توجه به مشکلات پدید آمده برای شهرهای کشور هر روز بیشتراحساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Creating the Ecologic Cities, Challenges and Obstacles in Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Barati 1
  • Hamid Saberi 2

1 Ph.D in Urban Planning, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

2 Assistant Professor, Tourism Research Center, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Various approaches have been presented to achieve urban balance and sustainability, one of these approaches is the ecologic city. The aim of this research is to clarify the need to pay attention to the creation of the urban ecological approach in Iran urban planning system in order to achieve sustainable development.
Methods: This research is practical in terms of purpose, and descriptive and analytical in terms of nature. The method of collecting data documents and content analysis.
Findings and Conclusion: The research results show that urban ecological approach in many regions of the world has been taken. In Iran, in many cities under the influence of global developments and the implementation of various urban plans, the economic factor has become the main determining factor, and the developments of the current century. In fact, the oil-based economy, excessive population density, the concentration of activities and the frequency of construction and Instruments have resulted in the physical growth and expansion of urban centers and the destruction of the natural ecosystem of the country's cities; Although measures have been taken in some cities of the country to achieve an ecological city, it cannot be claimed that the construction of an ecological city has been completed in Iranian cities; however the necessity and need for creating and planning an ecological city is arisen every day for the cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Ecologic City
  • Challenge
  • Planning
برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1387). نظریه‌های مدیریت وحکمروایی شهری. تهران، دانشکده معماری و شهرسازی.
براتی، ابراهیم (1381). تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری اراضی شهر درچه. رساله کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری ،گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان.
براتی، ابراهیم (1401). ارائه الگوی شهر اکولوژیک(نمونه موردی شهر درچه . رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
بهرام سلطانی، کامبیز (1363). طرح بررسی اثرات توسعه بر فضای سبز تهران. تهران، دفتر تحقیقات زیست‌محیطی.
بهرام سلطانی ،کامبیز (1371). مجموعه مباحث و روش های شهر سازی ،محیط زیست. تهران، چاپ دیبا.
پورصادقی، سوده؛ فیضی، محسن و عظمتی،حمید رضا (1395).رده بندی شاخص های استانداردLEED درطراحی فضای ویژه درمان برپایه ویژگی های زیست بوم منطقه ای. فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 17، 99-79.
- پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت اله، حاتمی نژاد، حسین و پارسا‌‌‌‌شاه‌آبادی، شهرام (1397). تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند. باغ نظر، دوره 15،  شماره58، 26-5.
جمعه پور، محمود (1398). برنامه‌ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه‌ای اصول،روش‌ها و شاخص‌های محیطی پایداری سرزمین، تهران، سمت.
حاتمی‌نژاد، حسین و شورجه، محمود (1393). شهر و نظریه‌های انتقادی: با تأکید بر آراء و آثار دیوید هاروی. تهران، انتشارات پرهام.
رزاقیان، فرزانه، رهنما، محمدرحیم (1399). تحلیل شاخص های شهر اکولوژیک در ساختمان های بلند مرتبه کلان شهر مشهد. مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره40، شماره4، 103-88.
زنگی آبادی، علی و حجه فروش، شیلا (1391). برنامه ریزی محیط زیست شهری ،شریعتی توس. 
سعید‌نیا، احمد (1379). فضای سبز شهری، کتاب سبز شهرداری. جلد دوم، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
سازمان برنامه و بودجه کشور (1399). مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری. سند ملی آمایش سرزمین 1424.
شیعه، اسماعیل (1392). با شهر و منطقه در ایران. تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
فرهمندیان، حمیده (1388). اکوسیتی و نقش منظر طبیعی در آن. مجله جستارهای شهرسازی، شماره 29-28، 121-112.
قلعه نوعی، محمود (1390). ارزیابی زیست محیطی ساختمان از طریق HQE؛نمونه موردی:آپارتمان سه طبقه در منطقه 5 شهر اصفهان. مجله محیط شناسی، سال37، شماره59، 134-123.
کریمی، الهه (1393). مدلسازی مدیریت مطلوب فضای سبز در شهر مشهد به روش سیستمی و با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک. رساله کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد.
ماگتین، کلیف و شرلی، پیتر (1389). طراحی فضای شهری با محوریت توسعه پایدار، ترجمه، نارسیس سهرابی، چاپ دوم،تهران، علم و دانش.
-Alusi, A., Eccles, R. G., Edmondson, A. C., Zuzul, T. (2011). Sustainable cities: oxymoron or the shape of the future? Harvard Business School Organizational Behavior Unit Working ,11-062.
- Austin, G. (2013). Case study and sustainability assessment of Bo01, Malmö, Sweden. Journal of green building, 8(3), 34-50.
- Bibri, S. E., Krogstie, J. (2020). Smart Eco-City Strategies and Solutions for Sustainability: The Cases of Royal Seaport, Stockholm, and Western Harbor, Malmö, Sweden. Urban Science, 4(1), 11,1-42.
- Bunds, K. S., McLeod, C. M., Barrett, M., Newman, J. I., Koenigstorfer, J. (2019). The object-oriented politics of stadium sustainability: A case study of SC Freiburg. Sustainability, 11(23), 6712.
- Coates, G., J. (2013). The sustainable urban  district of Vauban in Freiburg, Germany. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics,  8(4), 265–286.
- Cugurullo, F. (2013). How to build a sandcastle: An analysis of the genesis and development of Masdar City. Journal of urban technology, 20(1), 23-37.‏
-Duchene, M, P., Nibel, S., Nagy, L., de Valicourt, D. (2001). Définition explicite de la qualité environnementale Référentiels des caractéristiques HQE, Paris, Association HQE, document, 5, 15.
- Gaffron, P., Huismans, G., Skala, F., Messerschmidt, R., Verdaguer, C., Koren, C.(2005). Ecocity. Book I. Facultas Verlags-und Buchhandels AG.
-Hook, W., Kost, C., Navarro, U., Replogle, M., Baranda, B. (2010). Carbon dioxide reduction benefits of bus rapid transit systems: Learning from Bogotá, Colombia; Mexico City, Mexico; and Jakarta, Indonesia. Transportation research record, 2193(1), 9-16.
-Jiang, B. (2019). Hope for Chinese ecocities ,Doctoral dissertation, University of British Columbia.
-Joss, S. (2011). Eco-cities: The mainstreaming of urban sustainability–key characteristics and driving factors. International Journal of Sustainable Development and Planning, 6(3), 268-285.‏
- Joss, S., Molella, A. P. (2013). The eco-city as urban technology: Perspectives on Caofeidian international eco-city (China). Journal of Urban Technology, 20(1), 115-137.‏
-Joss, S. (2018).Future cities: asserting public governance. Palgrave Communications,4(1), 1-4.
‏- Kibert, C. J. (2016). Sustainable construction: green building design and delivery. John Wiley & Sons.
- Lye, L. F., Chen, G. (2010). Towards a liveable and sustainable urban environment: Eco-Cities in East Asia. World Scientific.
- Lin, Z. (2018). Ecological urbanism in East Asia: A comparative assessment of two eco-cities in Japan and China. Landscape and Urban Planning, 179, 90-102.
-Madakam, S., Ramaswamy, R. (2016). Sustainable smart city: Masdar (UAE)(A city: Ecologically balanced). Indian Journal of Science and Technology, 9(6), 5.‏
- Malmö, City. (2014). Comprehensive plan for Malmö. Available online: https://malmo.se/Nice-to-knowabout-Malmo/Sustainable-Malmo-Sustainable-Urban-Development/Sustainable-Urban-Planning.html (accessed on 14 April 2019).
-Miller, B., Moessner, S. (2020). Urban sustainability and counter-sustainability: Spatial contradictions and conflicts in policy and governance in the Freiburg and Calgary metropolitan regions. Urban Studies, 57(11), 2241-2262.‏
‏-Manghnani, N., Bajaj, K. (2014). Masdar City: A model of urban environmental sustainability. Journal of Engineering Research and Applications, 4(10), 38-42.‏
-Premalatha, M., Tauseef, S. M., Abbasi, T., Abbasi, S. A. (2013). The promise and the performance of the world's first two zero carbon eco-cities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 660-669.‏
-Paraii, Z. Y., Paraei, Z. Y., (2018). Comparative Study of Ecological City Criteria in Traditional Iranian Cities. International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 12(4), 312-317.
‏-Steinberg, F.(2018). Eco-City tools a collection of primary tools, EC Link Publishers.
          - Tang, Z. (2011). Eco-city and green community: The evolution of planning theory and practice. Nova Science Publishers.
-UN, Habitat. (2011). Hot Cities: Battle-ground for climate change http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS2011/P1HotCities.pdf [May 1st2012
-White, R. R. (2002). Building the ecological city. Woodhead Publishers.
‏‏- Wong, T. C., Yuen, B. (2011). Eco-City Planning. Policies, practice and design: Springer Science+ Business Media BV.
-Wang, C., Zhan, J., Xin, Z. (2020). Comparative analysis of urban ecological management models incorporating low-carbon transformation. Technological Forecasting and Social Change, 159, 120190.
-Xu, L., Yin, H., Li, Z., Li, S. (2014). Land ecological security evaluation of Guangzhou, China. International journal of environmental research and public health, 11(10), 10537-10558.
- Yang, Z. (2012). Eco-cities: a planning guide. CRC Press.
-Yeang, K., Woo, L. (2010). Dictionary of ecodesign: an illustrated reference. Routledge.
-http:/Eco city Builders.org.